Dom zdravlja Pale

Контакт телефон +387 57 490 310

Cjenovnik zdravstvenih usluga 12.03.2014.

Oznaka usluge Naziv Usluge Participacija Cijena
0001015 Prvi pregled doktora medicine 1.00 15.00
0001023 Prvi pregled specijaliste 1.50 18.00
0001033 Kontrolni pregled doktora medicine 1.00 13.00
0001046 Kontrolni pregled doktora medicine-specijaliste 1.00 15.00
0001104 Pregled umrlog u stanu bolesnika sa izdavanjem potvrde 5.50 26.90
0001493 Rektalni digitalni pregled 0.50 5.20
0001494 EKG-Snimanje i interpretacija snimka sapisanjem nalaza 1.00 6.20
0001496 Ultrazvuk u porodičnoj medicini 10.00 26.00
0001500 Vakcinacija 0.00 3.10
0001501 Organizacioni sastanak 0.00 25.90
0001502 Planirani razgovor-intervju tima porodične medicine 0.00 22.80
0001503 Planirani razgovor-intervju doktora medicine 0.00 8.30
0001504 Planirani razgovor-intervju medicinske sestre 0.00 5.20
0001505 Planirani edukativni razgovor-rad sa malom grupom tima porodične medicine 0.00 46.50
0001506 Planirani edukativni razgovor-rad sa malom grupom dr medicine 0.00 14.50
0001507 Planirani edukativni razgovor-rad sa malom grupom med.sestre 0.00 9.30
0001508 Zdrav.predav.sa projekcijom ili bez nje-rad sa vel.grupom-tim porodične medicine 0.00 93.10
0001509 Zdrav.predav.sa projekc.ili bez nje-rad sa vel.grupom-dr medicine 0.00 31.00
0001510 Zdrav.predav.sa projekc.ili bez nje-rad sa vel.grupom-med.sestra 0.00 20.70
0001511 Davanje intraartikularne injekcije 2.00 8.30
0001512 Davanje intramuskularne, subkutane, intavenske injekcije, uzimanje krvi iz vene 1.00 6.20
0001513 Uključivanje infuzije 2.50 11.40
0001514 Davanje klizme 0.90 5.30
0001515 Bris vulve, grla, nosa, rane 1.00 6.20
0001516 Inhalacije 0.80 3.60
0001517 Glukoza u krvi u seriji po uzorku-mjerena glukometrom 1.00 2.40
0001518 Obrada malih rana sa šivanjem 3.50 16.50
0001519 Obrada malih rana bez šivanja 2.50 11.40
0001520 Incizija manjeg apscesa, panaricija ilikarbunkula 2.00 10.30
0001521 Skidanje šavova ili kopči sa toaletom iprevijanjem 1.90 9.70
0001522 Previjanje malih rana u ordinaciji 1.90 9.70
0001523 Previjanje srednjih rana 3.20 14.60
0001524 Previjanje velikih rana i opekotina u ordinaciji 3.90 19.40
0001525 Privremeno zbrinjavanje preloma i dr. povreda ekstremiteta 1.00 6.20
0001526 Stavljanje imobilizacijskog zavoja 1.00 5.20
0001527 Definitivna imobilizacija ekstremiteta-gips i sl. 1.50 7.20
0001528 Obrada opekotine drugog stepena bez imobilizacije 3.10 14.60
0001529 Obrada opekotine drugog stepena sa imobilizacijom 5.50 26.90
0001530 Skidanje gipsa 0.50 2.10
0001531 Vađenje stranog tijela iz nosa ili uha 1.00 5.20
0001532 Tamponada nosa 1.40 7.10
0001533 Ispiranje želuca 4.00 20.70
0001534 Kateterizacija mokraćne bešike 1.50 7.20
0001535 Reanimacija 0.00 14.50
0001536 Posjeta patronažne sestre porodici 0.00 14.50
0001537 Pregled doktora medicine u stanu bolesnika 5.50 60.00
0001538 Obrada pupka, njega usne duplje, kože, itd. kod novorođenčeta 0.00 7.10
0001539 Davanje intramuskularne, subkutane, intravenske injekcije, uzimanje krvi iz vene u stanu bolesnika 2.50 11.40
0001540 Davanje infuzije u stanu bolesnika 2.50 12.40
0001541 Edukacija bolesnika/članova porodice ukući 0.00 8.30
0001543 Zdravstvena njega bolesnika u stanu bolesnika 0.00 10.30
0001544 Izdavanje raznih ljekarskih uvjerenja 2.00 8.30
0001545 Prijava zaraznih bolesti 0.00 2.10
0001546 Prvi pregled doktora medicine - ZZ predškolske i školske djece 0.00 15.00
0001547 Prvi pregled specijaliste - ZZ predškolske i školske djece 0.00 18.00
0001548 Kontrolni pregled doktora medicine - ZZ predškolske i školske djece 0.00 13.00
0001549 Kontrolni pregled doktora medicine-specijaliste-ZZ predškolske i školske djece 0.00 15.00
0001550 Specijalistički pregled djeteta u svrhukategorizacije 0.00 31.80
0001551 Tuberkulin test kod djece sa očitavanjem i mišljenjem 0.00 2.10
0001552 Individualna poduka majki o ishrani i higijeni djece 0.00 2.10
0001553 Sistematski pregled predškolskog djeteta od strane dr medicine 0.00 35.00
0001554 Sistematski pregled predškolskog djeteta od strane dr specijaliste 0.00 36.00
0001555 Kontrolni sistematski pregled predškolskog djeteta-dr medicine 0.00 29.00
0001556 Kontrolni sistematski pregled predškolskog djeteta-dr specijalista 0.00 31.00
0001557 Sistematski pregled djeteta pri upisu u osnovnu školu-dr medicine 0.00 35.00
0001558 Sistematski pregled djeteta pri upisu u osnovnu školu-dr specijalista 0.00 36.00
0001559 Kontrolni sistem.pregled djeteta pri upisu u osn.šk.-dr medicine 0.00 29.00
0001560 Kontrolni sistem.pregled djeteta pri upisu u osn.šk.-dr specijalista 0.00 31.00
0001561 Sistematski pregled školskog djeteta od strane dr medicine 0.00 29.00
0001562 Sistematski pregled školskog djeteta od strane dr specijaliste 0.00 31.00
0001563 Kontrolni sistematski pregled školskog djeteta-dr medicine 0.00 24.00
0001564 Kontrolni sistematski pregled školskog djeteta-dr specijalista 0.00 25.00
0001565 Anal.i izrada izvješ.o izvršen.sistem.pregledu predšk.djece 0.00 153.90
0001566 Izrada plana prevent.aktivnosti za predškolsku djecu 0.00 164.20
0001567 Analiza prikupljenih nalaza sist.pregleda grupe učenika 0.00 31.80
0001568 Anal.i izrada izvješ.nakon sist., kontrol. ili dr.pregleda gr.škol.djece 0.00 153.90
0001569 Izrada plana preventivne aktivnosti za školsku djecu 0.00 164.20
0001570 Uzimanje cervikalnog brisa 0.00 2.10
0001571 Kolposkopija 0.00 9.30
0001572 Kompletan ginekološki pregled 2.00 20.00
0001574 Vaginalni sekret-priprema preparata i analiza 0.00 2.10
0001575 IUD-vađenje i/ili stavljanje 0.00 7.20
0001576 Rekiretaža/frakcionirana kiretaža 0.00 11.30
0001577 Kardiotokografija 0.00 10.30
0001578 Folikulometrija 0.00 7.20
0001580 Marsupijalizacija bartolonijeve žlijezde 0.00 9.30
0001581 Dijatermija u ginekologiji 0.00 5.10
0001582 Biopsija PVU 3.50 17.50
0001583 Skidanje polipa 3.50 17.50
0001584 Kauterizacija 3.50 17.50
0001585 Skidanje kondiloma 3.00 14.40
0001586 Tuširanje grlića maternice 2.00 10.30
0001587 Izrada spermiograma 0.00 5.10
0001588 Kiretaža 3.00 14.40
0001590 Mjerenje krvnog pritiska 0.00 3.10
0001591 Antropometrijska mjerenja 0.00 3.60
0001592 Fizikalni pregled dojki 0.00 15.00
0001593 Digitorektalni pregled prostate 0.00 5.20
0001595 Odvikavanje od pušenja - doktor 0.00 6.20
0001596 Ukupni holesterol u krvi 0.00 4.20
0001597 Mjerenje glukoze u krvi 0.00 2.60
0001599 Test na okultno krvarenje u stolici 0.00 6.60
0001602 Funkcionalno ispitivanje vida 0.00 6.20
0001603 Ispiranje uha 1.00 3.10
1060059 Ispitivanje funkcije perifernog cirkulatornog sistema u odnosu na uslove i zahtjeve radnog mjesta 3.00 13.40
1060135 Dinamometrija na ekstremitetima 0.50 2.10
1060145 Niktometrija-adaptometrija 3.50 17.50
1060150 Ispiranje cerumena 1.00 3.10
1060155 Oscilometrija gornjih i donjih ekstremiteta-mehanička 2.00 9.20
1060160 Kapilaroskopija 3.50 17.50
1060165 Pletizmografija 3.00 15.40
1060170 Ispitivanje rezistencije kapilara (rumpel leed) 1.00 3.10
1060175 Cold test 2.00 9.20
1060180 Alergološka testiranja 1.00 5.10
1060201 ASPI-indeks (ancle systolic press index) 3.00 14.40
1060205 Audiometrija 2.00 10.30
1060210 Spirometrija (mala) 1.00 6.20
1060211 Mjerenje perfuzionih pritisaka i izradaindeksa protoka 1.00 6.20
1060226 FSPA-index (finger systolic presion index) 4.50 21.60
1060237 PBI-indeks (penile brachial index) 4.50 21.60
1060248 Segmentni pritisci ekstremiteta 2.00 10.30
1060259 PERH ili PORH (postexgercive/postocclusive reactiv hyperemia) 5.50 26.70
1070096 Ispitivanje brzine neuro-mišićne reakcije 3.00 13.40
1070100 Ispitivanje potrošnje kisika po Astrandu(bicikl ergometar) 3.50 16.50
1070150 Hardvarski step test 2.00 8.30
1070151 Funkcionalno ispitivanje vida 0.00 6.20
1070152 Stručno-savjetodavna pomoć (sportisti,treneru,roditeljima,rekreativcima i dr.) 0.00 20.30
1070153 Utvrđivanje morfoloških karakteristika 0.00 15.90
1070154 Sportsko-medicinska i higijensko-sanitarna kontrola sportskih objekata 0.00 74.50
1070155 Edukacija zdravstvenih radnika, trenera i sportista 0.00 1776.50
1070156 Zdravstveno vaspitanje iz sportsko-medicinske problematike učesnika u sportskoj rekreaciji 0.00 30.90
1070157 Individualni programi ishrane sportista i rekreativaca 0.00 74.00
1070158 Individualna nutritivna suplementacija 0.00 30.90
1070159 Prevencija transseksualnih bolesti kod sportista 0.00 15.90
1070160 Sistematski pregled sportista 0.00 20.00
1090011 Evidencija oboljenja-smrti od zaraznih bolesti po slučaju 0.00 2.10
1090020 Evidencija obolenja od masovne nezaraznebolesti-po slučaju 0.00 1.00
1090038 Prijava epidemije zarazne bolesti 0.00 2.10
1090040 Praćenje i proučavanje higijensko-epidemioloških uslova koji utiču na oboljevanj 0.00 2235.50
1090046 Timsko epidemiološko izviđanje naselja po domaćinstvu 0.00 14.40
1090048 Timsko epidemiološko izviđanje kolektiva 0.00 80.20
1090052 Epidemiološko izviđanja naselja po domaćinstvu 0.00 8.20
1090096 Epidemiološko ispitivanje pri pojavi zaraznih bolesti u domaćinstvu (uključena a 0.00 12.30
1090097 Epidemiološko ispitivanje kod pojave zaraznih bolesti u naselju po domaćinstvu 0.00 12.30
1090098 Epidemiološko ispitivanje kod pojave zarazne bolesti u kolektivu 0.00 48.30
1090100 Timsko epidemiološko ispitivanje kod pojave zarazne bolesti u kolektivu 0.00 130.60
1090125 Timsko epidemiološko ispitivanje kod pojave zaraznih bolesti u naselju po domaći 0.00 87.40
1090127 Timsko epidemiološko ispitivanje kod pojave zaraznih bolesti u domaćinstvu (uklj 0.00 30.80
1090151 Zdravstveni nadzor nad licima iz okolineoboljelog po kontaktu 0.00 15.40
1090178 Vršenje deratizacije stambenih objekata-po domaćinstvu 0.00 15.40
1090208 Izrada analiza, izvještaja, informacijao kretanju zaraznih bolesti (po oboljenj 0.00 305.40
1090216 Izrada izvještaja o epidemiji zaraznih bolesti 0.00 453.50
1090224 Izrada programa i plana imunizacije za tekuću godinu za opštinu 0.00 498.70
1090232 Izrada godišnjeg izvještaja o uspjehu obavezne imunizacije protiv određenih zara 0.00 612.90
1090267 Izrada plana i organizovanje imunizacijestanovništva u vanrednim prilikama 0.00 453.50
1090269 Kontrola sanitarno-higijenskog stanja dječijih ustanova, škola, domova, radnički 0.00 152.20
1090270 Izrada informacija o sanitarno-higijenskom stanju dječijih ustanova,škola,domova 0.00 129.60
1090275 Kontrola sprovođenja protiv epidemoloških mjera u naselju od strane ljekara spec 0.00 77.10
1090283 Kontrola sprovođenja protivepidemioloških mjera u naselju od strane višeg sanita 0.00 51.40
1090291 Izrada predloga mjera za likvidaciju epidemije (po epidemiji) 0.00 181.00
1090313 Dnevno praćenje i analiza kretanja zaraznih bolesti na području opštine 0.00 11.30
1090321 Obavezna dezinfekcija ili dezinsekcija lučevina, ličnih ili drugihpredmeta i sta 0.00 8.20
1090325 Obavezna dezinfekcija ili dezinsekcija poljskih nužnika sa septičkom ili crpnom 0.00 8.20
1090348 Obavezna dezinfekcija ili dezinsekcija đubrišta i deponija smeća 0.00 6.20
1090356 Obavezna dezinfekcija ili dezinsekcija većih prostora (škole, domovi i sl. za 50 0.00 4.10
1090364 Depedikulacija jedne osobe 0.00 2.10
1090372 Zdravstveni nadzor nad kliconošama 0.00 60.70
1090380 Zdravstveni nadzor lica koja dolaze iz endemskih žarišta karantina zaraznih bole 0.00 16.50
1090429 Epidemiološka anketa kod masovne pojavetrovanje, proljeva, febr.stanja i sl. u 0.00 16.50
1090445 Uzimanje brisa sa površina predmeta, uređaja i sl. 0.00 6.20
1090470 Uzimanje uzoraka hrane na higijensku ispravnost na terenu 0.00 46.30
1090485 Kontrola sanitarno higijenskog stanja registrovanih bunara ili nekaptiranog izvo 0.00 96.70
1090488 Registracija sanitarno higijenskog stanja kaptiranog izvora sa otvaranjem karton 0.00 96.70
1090495 Kontrola sanitarnog higijenskog stanja registrovanog kaptiranog izvora 0.00 96.70
1090500 Registracija sanitarnog higijenskog stanja bunara sa vođenjem kartoteke 0.00 58.60
1090505 Registracija sanitarnog higijenskog stanja lokalnog vodovoda sa otvaranjem karto 0.00 135.70
1090534 Kontrola sanitarno-higijenskog stanja registrovanog centralnog vodovoda po dijel 0.00 96.70
1090542 Uzimanje uzoraka vode za piće na bakteriološku analizu iz bunara ili cijevi 0.00 16.50
1090555 Uzimanje uzoraka vode za piće na hemijsku analizu iz bunara ili rezervoara 0.00 16.50
1090560 Uzimanje uzoraka vode za piće na hemijsku analizu iz slavine ili cijevi (na tere 0.00 16.50
1090585 Kontrola rezidualnog hlora sa hlor-komparatorom 0.00 4.10
1090600 Planiranje i nadzor nad vršenjem asanacije, deinfekcije vode u bunaru (cijevnom 0.00 96.70
1090607 Dezinfekcija kaptaže 0.00 96.70
1090615 Dezinfekcija vode lokalnog vodovoda 0.00 64.80
1090623 Dezinfekcija lokalnog vodovodnog objekta 0.00 194.30
1090631 Registracija sanitarno-higijenskih stanja dječijih ustan., škola, domova, radnič 0.00 135.70
1090700 Registracija i sanitarno-higijenski nadzor deponija smeća na području opštine (p 0.00 96.70
1090730 Prikuplanje evidencija, analiza i evaluacija podataka o učestalosti bolničkih in 0.00 60.70
1090731 Uzimanje brisa (ruke, površine, odjeće,aparata) 0.00 3.10
1090742 Određivanje fizičkih svojstava vode na terenu 0.00 9.30
1090754 Kontrola rezidualnog hlora 0.00 2.10
1090762 Mjerenje buke i vibracija 0.00 20.60
1090776 Mjerenje mikroklimatskih uslova 0.00 20.60
1090780 Usluge savjetovališta za higijenu ishrane 0.00 10.30
1091012 Izrada, analiza, izvještaj, informacijao kretanju 0.00 223.20
1091022 Izrada stručno-metodoloških uputstava 0.00 45.00
1091034 Izrada periodičnih analiza o sprovođenju zdravstvene zaštite 0.00 4105.40
1091042 Praćenje i analiza zdravstvenog stanja stanovništva i opštine 0.00 1033.00
1091055 Metodološka pomoć u izradi planova i evaluaciji 0.00 4328.60
1091061 Ocjena investicionog programa 0.00 2683.40
1091072 Utvrđivanje efikasnosti rada jedinica zdravstvene ustanove 0.00 9918.60
1091086 Utvrđivanje strukture ustanove na osnovuproučavanja vodećih oboljenja i morbidi 0.00 6615.80
1091097 Proučavanje opremljenosti i iskorištenosti opreme u zdravstvenoj ustanovi 0.00 9350.40
1091109 Plaćanje i analiza strukture potrošnje 0.00 6792.90
1091112 Utvrđivanje racionalizacije korištenja tehnologije u primarnoj zdravstvenoj zašt 0.00 5259.30
1091129 Izrada modela organizacije radi zadovoljenja zahtjeva za zdravstvenom zaštitom 0.00 5696.40
1091136 Proučavanje efikasnosti korištenja nemedicinskih usluga u zdravstvenoj organizac 0.00 3671.30
1091147 Evaluacija zdravstveno-promotivnih programa 0.00 5696.40
1091152 Razvoj i modeliranje programa za zdravstvenu informatiku 0.00 6460.20
1091168 Priprema pisanog zdravstveno-promotivnogmaterijala 0.00 1061.70
1091179 Priprema, organizacija i održavanje seminara za stručno usavršavanje zdravstveni 0.00 1499.90
1100025 Hitna medicinska pomoć-reanimacija, zaustavljanje krvarenja, suzbijanje šoka 0.00 24.60
1100120 Kardioverzija (sinhroni D.C. šok) 0.00 7.20
1100130 Defibrilacija 0.00 17.50
1100140 Endotrahealna intubacija (E.T.T) 0.00 9.20
1100150 Prehospitalno zbrinjavanje traumatizovanih pacijenata 0.00 7.20
1100160 Prehospitalno zbrinjavanje akutnog infarkta mikarda 0.00 7.20
1100170 Oksigenoterapija 0.00 1.00
1100180 Prevoz sanitetskim vozilom 0.00 0.00
1100181 Primarna trijaža i prijem naloga za hitnu doktorsku intervenciju i sanitetski prevoz 0.00 6.90
1100182 Pružanje stručno-med.doktorskih savjeta telefonom 0.00 2.60
1100183 Pregled doktora u SHP 0.00 26.10
1100184 Pregled doktora na terenu 0.00 52.20
1100185 Pratnja sestre pri prevozu 0.00 10.60
1100186 Pratnja doktora pri prevozu 0.00 15.50
1100188 Kardiopulmonalna cerebralna reanimacija 0.00 39.10
1100189 Prehospitalni tretman kardioloških oboljenja 0.00 39.10
1100190 Prehospitalni tretman hipertenzivne krize 0.00 39.10
1100191 Prehospitalno zbrinjavanje lakih i srednjih povreda 0.00 26.10
1100192 Prehospitalno zbrinjavanje teških povreda 0.00 34.80
1100193 Prehospitalno zbrinjavanje akutnih oboljenja i povreda oka 0.00 13.00
1100194 Prehospitalni tretman visoko febrilnih stanja 0.00 26.10
1100195 Prehospitalni tretman komatoznih stanja 0.00 39.10
1100196 Prehospitalni tretman konvulzivnih stanja i status epileptikusa 0.00 39.10
1100197 Prehospitalni tretman akutnih infektivnih stanja 0.00 26.10
1100198 Prehospitalni tretman ostalih akutnih neuroloških oboljenja 0.00 26.10
1100199 Prehospitalno zbrinjavanje teških opekotina 0.00 26.10
1100200 Prehospitalno zbrinjavanje smrzotina 0.00 26.10
1100201 Prehospitalno zbrinjavanje povrijeđenih el.strujom i udarom groma 0.00 39.10
1100202 Prehospitalno zbrinjavanje povrijeđenih toplotnim udarom 0.00 39.10
1100203 Prehospitalno zbrinjavanje utopljenika 0.00 39.10
1100204 Prehospitalno zbrinjavanje bilijarne kolike 0.00 26.10
1100205 Prehospitalno zbrinjavanje renalne kolike 0.00 26.10
1100206 Prehospitalno zbrinjavanje astmatične krize-status asmatikusa 0.00 26.10
1100207 Prehospitalni tretman ostalih akutnih plućnih oboljenja i stanja 0.00 82.50
1100208 Prehospitalno zbrinjavanje pneumotoraksa 0.00 26.10
1100209 Prehospitalno zbrinjavanje trovanja 0.00 34.80
1100210 Prehospitalni tretman glavobolje 0.00 26.10
1100211 Prehospitalni tretman dječijih konvulzije 0.00 39.10
1100212 Prehospitalni tretman akutnih psihijatrijskih stanja 0.00 26.10
1100213 Prehospitalni tretman suicidnog akta 0.00 26.10
1100214 Prehospitalni tretman povreda glave 0.00 26.10
1100215 Prehospitalni tretman povreda kičme 0.00 21.70
1100216 Prehospitalni tretman hipoglukemije i hiperglukemije 0.00 34.80
1100218 Prehospitalni tretman rana od ujeda i uboda životinja i insekata 0.00 26.10
1100219 Prehospitalni tretman ujeda zmija 0.00 39.10
1100220 Prehospitalni tretman alkoholisanosti 0.00 39.10
1100221 Kateterizacija mokraćne bešike 0.00 7.20
1100222 Tretman hitnih stanja u kući i na terenu 0.00 82.50
1100223 Snimanje EKG sa interpretacijom 0.00 10.50
1100224 Uzimanje alkotesta (na zahtjev MUP-a ili suda) 0.00 4.30
1100225 Određivanje glukoze glukometrom 0.00 1.80
1100226 Obrada rana bez šivanja 0.00 10.50
1100227 Obrada rana sa šivanjem 0.00 22.60
1100228 Davanje inramuskularne, subkutane, inravenske injekcije 0.00 5.30
1100229 Davanje infuzije 0.00 17.60
1100230 Previjanje rana 0.00 8.70
1100231 Davanje seruma 0.00 15.80
1100232 Digitorektalni pregled 0.00 9.50
1100233 Davanje klizme 0.00 5.30
1100234 Ispiranje želuca 0.00 20.90
1100235 Obrada rana na terenu bez šivanja 0.00 40.90
1100236 Obrada rana na terenu sa šivanjem 0.00 48.60
1100237 Previjanje u stanu 0.00 34.80
1100238 Davanje terapije na terenu 0.00 21.20
1100239 Snimanje EKG i monitoring na terenu 0.00 24.70
1100240 Uzimanje glokoze glukometrom na terenu 0.00 21.20
1100242 Pregled umrlog u stanu sa pisanjem potvrde 0.00 52.20
1100243 Izavanje potvrde o zdravstvenom stanju na zahtjev MUP-a ili suda 0.00 8.70
1100245 Zbrinjavanje leša do dva časa u SMP 0.00 41.30
1100246 Monitoring, interpretacija i praćenje vitalnih parametara 0.00 20.60
1100247 Prijava zaraznih oboljenja 0.00 82.50
1100248 Prehospitalni tretman lica žrtava nasilja u porodici 0.00 82.50
1130001 Kompletna krvna slika na brojaču 4.00 18.40
1130013 Uzimanje kapilarne krvi 0.50 2.30
1130021 Albumini u serumu 2.00 9.70
1130071 Opšti pregled urina 0.50 2.30
1130075 Kompletan pregled urina sa test-trakom 1.50 7.50
1130080 Određivanje sedimenta urina 1.00 3.30
1130083 Bjelančevine u urinu kvalitativno 0.50 1.50
1130087 Ph urina 0.00 1.20
1130091 Specifična težina urina 0.00 1.10
1130100 Žučne boje u urinu (bilirubin, urobilinogen) 1.00 3.90
1130130 Određivanje glukoze i acetona u urinu 1.00 2.90
1130153 Dokazivanje trudnoće u urinu 0.50 2.10
1130170 Okultno krvarenje u stolici 1.50 6.60
1130190 Pregled stolice na ostatke hrane 1.00 6.20
1130197 Određivanje broja E 1.00 4.30
1130200 Leukociti u krvi 1.00 3.30
1130205 Krvna slika (E, L, Hb, Tr, HTC, MCV, MCH, MCHC) 2.00 9.80
1130218 Diferencijalna krvna slika 1.50 6.60
1130227 Hematokrit 0.50 2.00
1130242 Određivanje hemoglobina u krvi 1.00 4.30
1130268 Sedimentacija E pojedinačna 1.00 3.90
1130285 Vrijeme krvarenja 0.50 2.30
1130286 Vrijeme koagulacije 0.50 2.30
1130320 Bilirubin ukupan i direktan 1.00 6.00
1130380 Glukoza u serumu (kapilarnoj krvi) 1.00 6.00
1130382 Glukoza u krvi u seriji po uzorku 1.00 2.60
1130390 Holesterol ukupni u seriji po uzorku 1.00 4.20
1130450 Urea u serumu i urinu 1.00 4.70
1130473 Broj bazofilno punktiranih eritrocita 1.00 4.10
1130475 Broj retikulocita u razmazu 1.50 7.30
1130478 Broj eozinofila u komori 1.50 6.40
1130480 Broj trombocita u komori 1.50 6.40
1130483 Retrakcija koaguluma 1.00 4.10
1130488 Osmotska rezistencija eritrocita 1.50 6.80
1130505 Totalni proteini 1.00 3.70
1130510 Proteinurija (biurit urina) 1.50 7.50
1130540 Glukoza tolerans test GTT 3.50 17.10
1130541 ALAT (transaminaza) 3.00 13.60
1130542 ASAT (transaminaza) 3.00 13.60
1130543 Alkalna fosfataza 1.50 6.60
1130544 Gvožđe u serumu i urinu 1.50 7.10
1130545 TIBC I UIBC totalni kapacitet vezivanja željeza 2.00 10.50
1130546 Na i K (serum i urin) 1.00 5.20
1130547 Kalcij u serum i urinu 1.50 6.70
1130548 Fibrinogen 5.00 25.90
1130549 Kreatinin u krvi i urinu 2.00 9.50
1130550 Klirens kreatinina 24 sata 1.00 6.10
1130551 Kisela posfataza prostatna 1.00 5.80
1130552 Creatin kinaza (CK) 2.00 8.40
1130553 Trigliceridi (ensimatski) 1.50 7.30
1130554 Glikolizirani hemoglobin 4.00 18.00
1130554 Glikolizirani hemoglobin 3.00 13.90
1130554 Glikolizirani hemoglobin (HbA1c) 4.00 18.00
1130554 Glikolizirani hemoglobin (HbA1c) 3.00 13.90
1130555 CRP 1.00 2.90
1130556 Mokraćna kiselina u serumu i urinu po Henri Sabel-u 2.00 7.80
1130557 Test na helicobacter pylori 3.00 15.50
1130558 Tipizacija lipoproteina po Fredrichronu 7.00 35.40
1130559 Parcijalno trombinsko vrijeme (PTT) 1.50 7.40
1130560 Gama glutamil transferaza 1.50 7.40
1130561 HDL holesterol 1.00 5.50
1130562 LDH 1.50 6.60
1130563 LDL 1.50 6.60
1200001 Skrining mamografija - stacionarno (dom zdravlja) 0.00 35.00
1200002 Skrining mamografija - na terenu 0.00 41.00
1200021 Standardna radiografija koštano-zglobnogsistema (1 ekspozicija) 6.00 29.90
1200021 Standardna radiografija koštano-zglobnogsistema (1 ekspozicija) sa očitavanjem 6.00 29.90
1200032 Standardna radiografija koštano-zglobnogsistema (2 ekspozicije) 7.00 35.20
1200032 Standardna radiografija koštano-zglobnogsistema (2 ekspozicije) sa očitavanjem 7.00 35.20
1200043 RTG srca i pluća (jedna ekspozicija) 6.50 31.90
1200043 RTG srca i pluća (jedna ekspozicija) sa očitavanjem 6.50 31.90
1200054 RTG srca i pluća 8.00 38.00
1200054 RTG srca i pluća sa očitavanjem 8.00 38.00
1200065 Specijalna radiografija 6.00 30.40
1200065 Specijalna radiografija sa očitavanjem 6.00 30.40
1200076 Tomografija po 1 ekspoziciji 6.00 31.00
1200076 Tomografija po 1 ekspoziciji sa očitavanjem 6.00 31.00
1200087 Ciljani snimak 6.00 29.30
1200087 Ciljani snimak sa očitavanjem 6.00 29.30
1200098 Nativni snimak žučne kesice 8.50 41.30
1200098 Nativni snimak žučne kesice sa očitavanjem 8.50 41.30
1350001 Sistematski pregled 0.00 29.00
1350002 Vaspitni rad u školi i vrtiću, predavanje trudnicama 0.00 22.70
1350003 Stomatološka anketa sa analizom 0.00 5.20
1350004 Demonstracija oralne higijene grupno 0.00 5.20
1350005 Demonstracija oralne higijene individualno 0.00 2.10
1350006 Fluorizacija zuba grupno od 5 do 10 učenika 0.00 2.10
1350007 Fluorizacija individualna 0.00 2.10
1350008 Testiranje plaka grupno 0.00 2.10
1350009 Preventivno plombiranje 0.00 11.80
1350010 Profilaksa fisura tečnim kompozitima (zalivanje fisura) 0.00 8.70
1350011 Testiranje dentalnog plaka individualno 0.00 3.30
1350012 Desenzibilisanje (impregnacija) osjetljivih dentinskih površina po kvadratu 0.00 2.10
1350013 Uklanjanje mekih naslaga četkicom 0.00 3.10
1350014 Brušenje zuba u terapijske ili preventivne svrhe (po jednom zubu) 0.00 2.10
1350015 Pokretni čuvar prostora 0.00 35.10
1350016 Stomatološki pregled: trudnica, djece od 6 godina, i djece od 12 godina 0.00 9.00
1350017 Totalne proteze u uslovima disgnatije vilica 183.00 183.00
1350018 Reokudacija i reartikulacija gotovih proteza (analiza i usklađivanje okluzije) 15.50 15.50
1350022 Izrada modela, uzimanje otisaka i zagrižaja 14.20 28.40
1350023 Adaptacija aparata u ustima 7.10 14.20
1350024 Izrada labijalnog luka 6.50 13.00
1350025 Izrada Adams kukica 6.50 13.00
1350026 Terapijska readaptacija - korekcija 8.30 16.60
1350027 Prvi pregled specijaliste 4.00 22.00
1350028 Kontrolni pregled specijaliste 3.00 20.00
1350029 Miofunkcionalna terapija 3.00 5.20
1350030 Liječenje oboljenja pulpe zuba sa nezavršenim rastom korijena 0.00 69.80
1350031 Fiksacija luksiranih zuba kompozitnim materijalom 31.00 62.30
1350050 Prvi pregled doktora stomatologije 3.00 15.00
1350051 Ponovni pregled doktora stomatologije 2.00 13.00
1350053 Analiza serijskog pregleda 0.00 2.10
1350062 Pregled stomatologa u drugoj ustanovi 7.00 30.00
1350190 Ispitivanje vitaliteta pulpe 0.50 1.00
1350195 Indirektno prekrivanje pulpe 4.00 7.50
1350200 Direktno prekrivanje pulpe 6.00 11.80
1350205 Privremeno zatvaranje 4.00 7.70
1350215 Ukazivanje prve pomoći 2.00 4.40
1350230 Vitalna ili mortalna amputacija pulpe 12.00 24.30
1350250 Vitalna ili mortalna ekstirpacija pulpesa punjenjem kanala 20.00 39.40
1350265 Zavrseno liječenje gangrene 30.00 60.50
1350321 Ispun na jednoj površini sa poliranjem 7.00 13.80
1350322 Ispun na dvije površine sa poliranjem 9.00 18.10
1350323 Ispun na tri površine sa poliranjem 12.50 24.70
1350330 Odstranjivanje polipa pulpe ili gingive 2.00 4.10
1350335 Uklanjanje zalomljene igle u korijenu 8.00 15.20
1350340 Uklanjanje supragingivalnog kamenca dvaputa godišnje 6.00 12.40
1350346 Uklanjanje konkremenata po zubu 1.00 2.10
1350350 Liječenje gingivitisa i stomatitisa, alveolitisa sa aplikacijom po posjeti 4.00 7.50
1350355 Ekstrakcija mliječnog zuba 0.00 4.30
1350361 Lokalna injekciona anestezija 3.00 5.40
1350362 Sprovodna injekciona anestezija 3.00 6.40
1350363 Ekstrakcija zuba pacijentima sa sistemskim i hroničnim oboljenjima 5.00 9.30
1350365 Ekstrakcija zuba 3.00 6.20
1350370 Intraoralna incizija 3.00 5.20
1350371 Ispiranje paradontalnog džepa po zubu 1.00 2.10
1350375 Dentitio diff. 4.50 8.70
1350376 Komplikovana ekstrakcija zuba 5.00 10.30
1350390 Punjenje kanala korijena 3.00 5.40
1350397 Nadogradnja zuba korištenjem mikroretencije 15.00 30.00
1350405 Cementiranje stare krunice 2.00 3.30
1350406 Lokalna aplikacija lijeka 1.00 2.10
1350407 Hemostaza nakon ekstrakcija zuba-ponovnaintervencija 0.00 5.20
1350408 Manuelna repozicija luksirane mandibule 2.00 4.10
1350410 Pisani stomatološki nalaz-uvjerenje 2.00 4.10
1350411 Analiza rendgenografije zuba 0.50 1.00
1350445 Akrilatna krunica 28.00 55.80
1350465 Primarna obrada manje rane 7.00 13.40
1350735 Redngenografija zuba 1.50 4.30
1350749 Ugrađivanje zuba u ortodonski aparat 3.00 5.20
1350755 Ortodontski zavrtanj u aparatu 5.50 10.80
1350760 Ortodontska opruga (perce) 5.50 10.80
1350775 Reparatura-popravka ortodontskog aparata 7.00 14.30
1350800 Ortopantomografija-analiza 2.00 4.40
1350815 Funkconalni aparat skeletirani, tipa grude, Karwetzky, Simon, elstični itd. 82.00 163.10
1350820 Stimulator 78.00 155.80
1350970 Anestezija površinska-lokalna sprejom 0.50 1.00
1350991 Dijagnostika okluzalnih poremećaja 8.00 15.50
1350992 Uklanjanje okluizalnih poremećaja selektivnim brušenjem (po zubu) 3.00 5.20
1350993 Liječenje sistematskih oboljenja sa oralnim manifestacijama (po posjeti) 5.00 9.70
1350994 Dijagnostika oralnih fokusa 10.00 19.10
1350995 Dijagnostika oralnih fokusa završno 10.00 19.10
1350996 Ortopantomografija sa analizom 3.00 8.50
1400003 Prvi psihijatrijski pregled odraslog 3.00 29.90
1400004 Prvi psihijatrijski pregled djeteta i adolescenta do 18 godina 4.30 42.70
1400005 Kontrolni psihijatrijski pregled odraslog 1.10 11.40
1400006 Kontrolni psihijatrijski pregled djeteta 0.00 29.90
1400007 Upoznavanje sa terapijskim planom i potpisivanje ugovora o liječenju 0.90 8.50
1400008 Intervju koordinatora brige 0.00 24.40
1400009 Izrada individualnog plana brige za pacijenta sa hroničnim i teškim mentalnim poremećajima i kompeksnim i multiplim potrebama (plan brige) 0.00 110.20
1400010 Revizija individualnog plana brige 0.00 110.20
1400011 Psihijatrijski intervju 2.60 25.60
1400012 Psihoterapijski intervju 2.30 23.00
1400013 Intervju sa roditeljima ili pratiocima 1.50 15.30
1400014 Timska obrada djeteta radi upućivanja na Komisiju za razvrstavanje djece ometene u psihofizičkom razvoju 0.00 68.90
1400016 Opservacija djeteta 0.00 59.80
1400017 Procjena intelektualne sposobnosti djeteta i adolescenta 5.80 57.70
1400018 Procjena psihomotornog razvoja djeteta 0.00 43.30
1400019 Procjena emocionalne i socijalne zrelosti djeteta 0.00 43.30
1400020 Procjena razvoja govora djeteta 0.00 28.80
1400022 Procjena psiholoških osobina djeteta projektivnim tehnikama 0.00 28.80
1400023 Procjena intelektualnih sposobnosti odraslih testovima tipa papir-olovka 2.20 21.60
1400024 Procjena intelektualnih sposobnosti odraslih Vekslerovom skalama 4.70 47.30
1400025 Procjena strukture ličnosti 5.80 57.70
1400027 Eksploracija ličnosti strukturisanim tehnikama (jednodimenzionalnim skalama) 2.90 28.80
1400028 Eksploracija ličnosti manje složenim projektivnim tehnikama 2.20 21.60
1400029 Eksploracija ličnosti projektivnim tehnikama (RORŠAH I TAT) 5.10 51.30
1400030 Procjena organskog deficita 5.80 57.70
1400031 Pisanje psihološkog nalaza 2.50 25.20
1400034 Savjetovanje 2.30 23.00
1400035 Kognitivno-bihejvioralna psihoterapija-individualna 3.10 30.60
1400037 Transakciona analiza individualno 3.10 30.60
1400038 Geštalt psihoterapija individualna 3.10 30.60
1400040 Psihoanalitička psihoterapija-individualna 3.10 30.60
1400041 Autogeni trening individualni 3.10 30.60
1400043 EMDR (Eye movement desensitisation response)-Tehnika desenzitizacije 3.10 30.60
1400044 Terapija igrom (play therapy) 0.00 29.90
1400045 Transakciona analiza u grupi 5.10 51.00
1400047 Geštalt psihoterapija u grupi 5.10 51.00
1400048 Kognitivno-bihejvioralna psihoterapija-grupna 5.10 51.00
1400049 Grupna analitička psihoterapija 5.10 51.00
1400050 Analiza psihoterapijskog procesa 2.30 23.00
1400051 Autogeni trening grupni 5.10 51.00
1400052 Sistemska porodična terapija 5.10 51.00
1400058 Psihoedukativni rad u grupi 9.60 95.70
1400059 Okupaciona ili radna terapija 3.60 35.70
1400060 Rekreativna terapija 4.80 47.60
1400061 Psihoedukacija igrom u grupi 3.60 35.50
1400063 Preventivni rad u školama i predškolskim ustanovama 0.00 84.60
1400064 Logopedski intervju sa roditeljima 0.00 21.60
1400065 Uzimanje govorno-jezičkog statusa 0.00 21.60
1400067 Korekcija dislalije, disgrafije i disleksije 0.00 14.40
1400068 Tretman usporenog govora disfazije 0.00 21.60
1400069 Tretman dizartrija 0.00 21.60
1400070 Logopedsko savjetovanje porodice 0.00 21.60
1400071 Defektološka procjena psihomotorike 0.00 21.60
1400073 Defektološka procjena lateralizovanosti i ponašanja 0.00 21.60
1400074 Defektološka procjena praksije i gnozije 0.00 21.60
1400075 Defektološka procjena praktognozije i saznajne organizovanosti 0.00 21.60
1400076 Stimulacija razvoja grube i fine motorike 0.00 21.60
1400077 Stimulacija intelektualno-saznajnog razvoja 0.00 21.60
1400078 Stimulacija pažne i pamćenja 0.00 18.00
1400079 Stimulacija senzorno-perceptivnog razvoja 0.00 18.00
1400080 Defektološko-pedagoška anamneza 0.00 21.60
1400081 Vaspitno-pedagoški rad 0.00 21.60
1400082 Psihološko pedagoški rad 2.20 21.60
1400083 Individualni rad sa licima kojima je izrečena zaštitna mjera obaveznog liječenja na slobodi 2.60 26.40
1400084 Socijalna anamneza 2.90 28.80
1400085 Socijalna ekspertiza 4.30 43.30
1400086 Pomoć u ostvarivanju prava iz raznih oblasti 0.00 21.60
1400087 Saradnja sa različitim ustanovama na izgradnji podrške pacijentu 0.00 28.80
1400088 Socioterapijski tretman 2.90 28.80
1400089 Socioterapijski tretman u grupi 4.30 43.30
1400090 Socioterapijski rad na terenu 2.40 24.30
1400091 Zakazivanje pregleda, trijaža 0.50 4.90
1400092 Sestrinska anamneza 1.50 14.80
1400093 Vođenje medicinske dokumentacije 0.50 4.90
1400094 Intervju medicinske sestre/tehničara 1.50 14.80
1400095 Aplikacija peroralne i parenteralne terapije 1.00 9.90
1400096 Aplikacija parenteralne terapije u kućnim uslovima 1.50 14.80
1400097 Intervju sa ovisnikom u svrhu procjene težine ovisnosti 2.40 23.60
1400098 Uzimanje uzorka urina i testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci 0.50 4.90
1400099 Motivacija zavisnika za liječenje 2.00 20.40
1400104 Motivacija zavisnika za liječenje (grupni rad) 8.20 81.70
1400105 Uvođenje i obuka saradnika u terapijskom procesu zavisnika 2.10 20.90
1400106 Uvođenje i obuka saradnika u terapijskom procesu zavisnika (grupni rad) 8.10 80.70
1400107 Pripremanje zavisnika za terapijsku zajednicu-komunu ili supstitucionu terapiju 2.00 20.20
1400108 Timsko odlučivanje o uvođenju supstitucione terapije ili averzivne terapije ili terapije blokatorima 8.50 84.90
1400109 Grupni tretman zavisnika od narkotika 8.20 81.70
1400110 Grupni tretman zavisnika od alkohola 8.20 81.70
1400111 Podrška socioterapijskom klubu zavisnika 10.90 108.90
1400112 Podrška socioterapijskom klubu lica sa drugim problemima u mentalnom zdravlju 10.90 108.90
1400114 Kućna posjeta tima 0.00 68.00
1400115 Kućna posjeta koordinatora brige 0.00 34.90
1400116 Intervencija mobilnog tima u kriznim/hitnim situacijama 0.00 124.00
1400117 Podrška korisnicima u zaštićenim stambenim jedinicama 0.00 32.80
1400118 Edukacija iz oblasti promocije mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih poremećaja za stanovništvo na području nadležnosti CMZ 0.00 52.50
1400119 Telefonske konsultacije 0.70 6.60
1400120 On line konsultacije 0.80 7.70
1500001 Prvi fizijartijski pregled pacijenta/klijenta u CBR centru 2.00 10.20
1500002 Ponovni fizijatrijski pregled pacijentau CBR centru 1.50 7.20
1500003 Ekspertiza specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije uključujući evaluaciju 3.50 17.40
1500004 Testiranje aktivnosti svakodnevnog života (ASŽ) 0.00 14.30
1500005 Funkcionalna procjena lokomotornog sistema - test motoričkih funkcija 0.00 13.30
1500006 Testiranje i analiza hoda 0.00 6.10
1500007 Mjerenje dužine i obima ekstremiteta 0.00 3.10
1500008 Mjerenje obima pokreta 0.00 4.10
1500009 Manuelni mišićni test po ekstremitetu/segmentu 0.00 4.10
1500010 Dinamometrija 0.00 4.10
1500011 Relaksacija 0.00 3.10
1500012 Terapijska manuelna masaža (djelimična) 0.00 5.10
1500013 Masaža vibracionim aparatom 0.00 2.00
1500014 Izometrijske vježbe za segmente ekstremiteta i trupa, uključujući izometrijske v 0.00 3.10
1500015 Individualne aktivne vježbe, aktivno potpomognute i vježbe protiv otpora i vježb 0.00 4.10
1500016 Individualne pasivne vježbe po segmentima, uključujući mobilizaciju 0.00 8.20
1500017 Grupne terapijske vježbe u sali 0.00 7.20
1500018 Opšte kondicione vježbe 0.00 4.10
1500019 Trening koordinacije i ravnoteže, učenjesjedenja i stajanja; automatizacija bal 0.00 7.20
1500020 Vježbe hoda, vježbe hoda sa pomagalom 0.00 9.20
1500021 Program ponovnog motornog učenja - specifična neurofizioterapija 0.00 26.60
1500022 Vježbe za jačanje muskulature karličnogdna 0.00 7.20
1500023 Kineziterapija kod djece sa disregulacijom posture 0.00 7.20
1500024 Škola bola u leđima 0.00 13.30
1500025 Postupci u rehabilitaciji paralize n. facialis-a (Bellova paraliza) 0.00 12.30
1500026 Aplikacija ortoza (štaka, hodaljke, dupka, udlaga, peroneus aparat) 0.00 4.10
1500027 Aplikacija pojaseva; postavljanje bandaže za zglobove/segmente 0.00 6.10
1500028 Parafinoterapija 0.00 4.10
1500029 Upotreba hidrokolatora 0.00 4.10
1500030 Primjena hladnih ili toplih kompresa ispunjenih gelom 0.00 2.00
1500031 Krioterapija 0.00 2.00
1500032 Hidroterapija individualna - lokalne/djelimične kupke 0.00 4.10
1500033 Hidrogalvanske kupke 0.00 5.10
1500034 Terapija infracrvenim (IC) zracima 0.00 2.00
1500035 Terapija ultravioletnim (UV) zracima 0.00 5.10
1500036 Terapija laserom (po tačkama, skeniranjem) lokalno i refleksnih zona, terapija l 0.00 10.20
1500037 Galvanizacija 0.00 4.10
1500038 Elektroforeza 0.00 5.10
1500039 Dijadinamske struje 0.00 4.10
1500040 Transkutana nervna stimulacija TENS 0.00 3.10
1500041 Elektrostatus - elektrostimulogram 3.00 12.30
1500042 Elektrostimulacija 0.00 7.20
1500043 Interferentne struje 0.00 4.10
1500044 Primjena kratkih talasa 0.00 3.10
1500045 Primjena mikrotalasne dijatermije 0.00 3.10
1500047 Sonoforeza 0.00 4.10
1500048 Megnetoterapija 0.00 5.10
1500049 Terapijska punkcija i lokalna aplikacijalijeka 0.00 6.10
1500050 Savjetodavni rad sa pacijentom i porodicom; edukacija bolesnika/članova porodice 0.00 46.10
1500051 Fizikalni postupci u tretmanu trofičkihulkusa, ulcus cruris-a, dijabetičkog ulk 0.00 7.20
1500052 Lokalni tretman dekubitalnih ulkusa i primjena fizikalnih agensa 0.00 7.20
1500053 Kraći psihodijagnostički intervju/psihološko ispitivanje (psiholog; psihijatar) 0.00 8.20
1500054 Socijalno - anamnestični intervju 0.00 8.20
1500055 Socijalna anketa u porodici ili zajednici 0.00 8.20
2010001 Prvi pregled doktora specijaliste 3.00 22.00
2010002 Kontrolni pregled doktora specijaliste 2.50 20.00
2010003 Pregled subspecijaliste, mr sci, dr sci, doc, prof. 4.00 26.00
2010004 Kontrolni pregled doktora subspecijaliste (mr.sci, dr sci., doc., prof.) 3.50 25.00
2010005 Konzilijarni pregled 9.50 47.00
2010006 Duodenalna tubaža 1.00 6.10
2010007 Davanje transfuzije 0.00 11.30
2010008 Plasiranje dvolumenskog katetera 4.50 21.50
2010009 Odstranjenje dvolumenskog katetera 2.00 10.20
2010010 Vađenje/stavljanje katetera 0.50 2.00
2010011 Vađenje/stavljanje drena 0.50 2.00
2010046 EKG snimanje uz opterećenje 2.00 10.20
2010151 Ergometrija 8.00 37.90
2010190 Testovi skrininga na okultna krvavljenja, žučne boje i dr. 1.00 4.10
2010277 Priprema i pregled preparata (citoloških, hematoloških, histoloških) 2.50 12.30
2010300 Funkcionalno-klinički testovi 3.00 14.30
2010500 Diluciona proba 2.50 12.30
2010518 Proba koncentracije urina 3.00 14.30
2010789 Kapilaroskopija 5.50 26.60
2010796 Kapilarofotografija 7.00 34.80
2010804 Oscilometrija 1.50 7.20
2010809 Digitalna pletizmografija 3.00 14.30
2010825 Ultrazvuk kardiološki 15.00 50.00
2010826 Dopller krvnih sudova gornjih ekstremiteta 10.00 50.00
2010827 Dopller krvnih sudova donjih ekstremiteta 10.00 50.00
2010847 Segmentni pritisci donjih ekstremiteta 6.00 14.30
2010859 PORH-postocclusive reactiv hyperemia 13.00 31.70
2010900 Cikloergometrija 0.00 38.90
2010902 Farmakološki stres test 0.00 71.70
2010903 Hiposenzibilizacija po ubodu 0.00 3.10
2010904 Izvođenje monosticon testa 0.00 18.40
2010905 Haemocult test 0.00 18.40
2010906 Dijagnostička punkcija (pleuralna, abdominalna, lumbalna, zglobna, itd) 3.00 14.40
2010908 Osteodenzitometrija ultrazvučna 8.30 41.60
2010909 Ehokardiografija (standardni unipolarni ili prekordijalni odvodi) 6.40 31.90
2010910 Holter-monitoring 12.00 60.00
2030001 Prvi pregled 3.00 22.00
2030002 Ponovni pregled 2.50 20.00
2030039 Primarna obrada rane/bez suture 0.00 14.30
2030047 Primarna obrada rane sa suturom 0.00 21.50
2030055 Elektrokauterizacija 0.00 9.20
2030060 Primarna obrada veće rane sa suturom 0.00 55.30
2030063 Sekundarna obrada rane 0.00 17.40
2030080 Obrada srednje opekotine II stepena 0.00 27.60
2030098 Obrada veće opekotine III stepena 0.00 43.00
2030128 Hiruška obrada inficirane rane 0.00 21.50
2030136 Blokada nerva 0.00 9.20
2030144 Vađenje stranog tijela iz mekih dijelovatijela 0.00 24.60
2030148 Vađenje stranog tijela pod RTG aparatom 0.00 30.70
2030152 Odstranjenje benignih tumora mekih tkiva 0.00 44.00
2030160 Skidanje oboljelog i uraslog nokta 0.00 16.40
2030187 Lokalna anestezija 0.00 7.20
2030205 Previjanje manje rane 0.00 10.20
2030206 Previjanje srednje velike rane uz analgeziju 0.00 27.60
2030207 Previjanje velike rane u opštoj anesteziji 0.00 75.80
2030208 Hiruska obrada dekubitusa i gangrene 0.00 33.80
2030214 Biopsija kože i mišića 0.00 20.50
2030215 Ekstirpacija limfnih žlijezda, burze ilihigroma 0.00 29.70
2030220 Skidanje konaca /ili granulomea e ligaturae/ 0.00 3.10
2030221 Intraoperativni ultrazvuk 20.00 60.00
2080001 Prvi pregled doktora specijaliste 0.00 22.00
2080002 Kontrolni pregled doktora specijaliste 0.00 20.00
2080003 Pregled subspecijaliste (mr sci, dr sci, doc., prof.) 0.00 26.00
2080004 Kontrolni pregled subspecijaliste (mr sci, dr sci, doc., prof.) 0.00 25.00
2080005 Preoparativna obrada djeteta sa izdavanjem nalaza 0.00 25.60
2080006 Specijalistički pregled djeteta u svrhu kategorizacije 0.00 31.80
2080007 Digitorektalni pregled 0.00 9.50
2080008 EKG snimanje i interpretacija snimka sa pisanjem nalaza 0.00 26.10
2080010 Davanje intramuskularne, subkutane i intravenske injekcije 0.00 14.60
2080011 Davanje infuzije 0.00 17.60
2080012 Ispiranje želuca kod djeteta 0.00 23.00
2080013 Tamponada nosa 0.00 7.10
2080014 Skidanje gipsa 0.00 2.10
2080015 Davanje klizme 0.00 5.30
2080016 Uzimanje brisa grla, nosa, vulve, rane... 0.00 3.60
2080017 Inhalacije 0.00 3.60
2080018 Obrada malih rana sa šivanjem 0.00 16.50
2080019 Obrada malih rana bez šivanja 0.00 11.50
2080020 Incizija manjeg apscesa, panaricijuma ili karbunkula 0.00 10.30
2080021 Skidanje šavova ili kopči sa toaletom i previjanjem 0.00 9.70
2080022 Previjanje malih rana u ordinaciji 0.00 9.70
2080023 Previjanje srednjih rana 0.00 14.60
2080024 Previjanje velikih rana i opekotina u ordinaciji 0.00 19.40
2080025 Privremeno zbrinjavanje preloma i drugih povreda ekstremiteta 0.00 6.20
2080026 Stavljanje imobilizacionog zavoja 0.00 5.20
2080027 Obrada opekotine drugog stepena bez imobilizacije 0.00 14.60
2080028 Vađenje stranog tijela iz nosa ili uha 0.00 5.20
2080029 Reanimacija 0.00 14.50
2080030 Pregled pedijatra u stanu bolesnika 0.00 58.30
2080031 Obrada pupka, njega usne duplje, kože, itd. kod novorođenčeta 0.00 7.10
2080032 Davanje intramuskularne, subkutane, intravenske injekcije u stanu bolesnika 0.00 10.70
2080033 Davanje infuzije u stanu bolesnika 0.00 12.40
2080034 Kateterizacija mokraćne bešike 0.00 7.20
2080035 Izdavanje raznih ljekarskih uvjerenja 0.00 8.30
2080036 Prijava zaraznih bolesti 0.00 2.10
2080037 Alergološko testiranje djeteta na inhalatorne i nutritivne alergene 0.00 19.40
2080038 Tuberkulin test kod djece sa očitavanjem i mišljenjem 0.00 2.10
2080039 Individualna poduka majki o ishrani i higijeni djece 0.00 2.10
2080040 Ispiranje uha, oka 0.00 14.60
2080041 Vađenje stranog tijela iz uha, oka, nosa 0.00 14.60
2080042 Spirometrija 0.00 7.20
2080044 Mjerenje krvnog pritiska 0.00 3.10
2080045 Antropometrijska mjerenja 0.00 3.60
2080046 Interpretacija nalaza i davanje mišljenja o terapiji 0.00 9.70
2080048 Klistir kod malog djeteta 0.00 6.20
2080049 Kardio-pulmonalna reanimacija 0.00 22.60
2080050 Terapija kiseonika 0.00 9.70
2080051 Sistematski pregled dojenčeta 0.00 36.00
2080052 Kontrolni sistematski pregled dojenčeta 0.00 32.70
2080053 Sistematski pregled predškolskog djeteta 0.00 36.00
2080054 Kontrolni sistematski pregled predškolskog djeteta 0.00 32.70
2080055 Sistematski pregled djeteta pri upisu u osnovnu školu 0.00 36.00
2080056 Kontrolni sistematski pregled djeteta pri upisu u osnovnu školu 0.00 32.70
2080057 Analiza i izrada izvještaja o izvršenim sistematskim pregledima predškolske djece 0.00 293.10
2080058 Izrada plana preventivne aktivnosti za predškolsku djecu 0.00 314.40
2080059 Sistematski pregled školskog djeteta 0.00 31.00
2080060 Kontrolni sistematski pregled školskog djeteta 0.00 28.10
2080061 Analiza i izrada izvještaja o izvršenim sistematskim pregledima školske djece 0.00 293.10
2080062 Izrada plana preventivne aktivnosti za školsku djecu 0.00 164.20
2080063 Vakcinacija 0.00 3.10
2080066 Obrada usne šupljine 0.00 9.70
2080067 Obrada kožnih infekcja 0.00 11.50
2080068 Ultrazvuk u pedijatriji 0.00 26.00
2080069 Ultrazvuk kukova djece 0.00 15.00
2090001 Prvi pregled doktora specijaliste 3.00 22.00
2090002 Kontrolni pregled doktora specijaliste 2.50 20.00
2090003 Pregled subspecijaliste (mr sci, dr sci, doc., prof.) 4.00 26.00
2090004 Kontrolni pregled subspecijaliste (mr sci, dr sci, doc., prof.) 3.50 25.00
2090005 Sistematski pregled trudnice 0.00 36.00
2090006 Kontrolni pregled trudnice 0.00 20.00
2090007 Fizikalni pregled dojki 0.00 15.00
2090010 Palpatorni pregled dojki 0.00 15.90
2090011 Ultrazvuk u ginekologiji 10.00 26.00
2090012 Ultrazvuk u akušerstvu 0.00 26.00
2090112 Kolposkopija 0.00 12.30
2090155 Uzimanje papanikolau 0.00 3.10
2090165 Uzimanje brisa V.S. 0.00 3.10
2090210 Amnioskopija 0.00 9.20
2090244 Kardiotokografija 0.00 17.40
2090295 HSG 0.00 71.70
2090296 UTI 0.00 18.40
2090350 Prvi pregled novorođenčeta 0.00 9.20
2090351 Stavljanje IUD 0.00 20.50
2090352 Vadenje IUD 0.00 20.50
2090353 Skidanje serklaža 0.00 20.50
2090354 Polypektomia 0.00 87.00
2090355 Instilatio NaCl 20%, Ab.artef. Malformatio fetus 0.00 91.10
2090356 Marsupialisatio Cystis g.Barthol. 0.00 32.80
2090357 Ablatio Condiloma 0.00 20.50
2090358 Citološka analiza Papanikolau preparata - citoskiner 0.00 9.70
2090359 Citološka analiza Papanikolau preparata - citolog 0.00 9.70
2090360 Izrada plana prevencije karcinoma grlića materice - kvartalno 0.00 101.70
2090361 Analiza i izvještaj aktivnosti prevencije karcinoma grlića materice - kvartalno 0.00 67.80
2090362 Izrada plana prevencije karcinoma dojke - kvartalno 0.00 101.70
2090363 Analiza i izvještaj aktivnosti prevencije karcinoma dojke - kvartalno 0.00 67.80
2090364 Izrada plana rada sa vulnerabilnim grupama 0.00 101.70
2090365 Analiza i izvještaj o izvršenoj aktivnosti sa grupom 0.00 67.80
2090366 Rad sa grupom - predavanja 0.00 62.40
2090367 Rad sa grupom - vježba 0.00 62.40
2090368 Uzimanje citološkog preparata iscjetka dojke 2.60 12.80
2090369 Priprema citološkog preparata iscjetka dojke 5.50 27.70
2090370 Citološka analiza preparata iscjetka dojke - citolog 4.80 23.90
2090371 Eksplorativna kiretaža 9.70 48.60
2090372 Rekiretaža 9.40 46.80
2090373 Frakcionirana abrazija 10.10 50.40
2090374 Uzimanje materijala za patohistološke analize (kurettage, biopso, polypectomio) 10.10 50.40
2090375 Tuširanje grlića materice - pojedinačno 1.90 9.70
2090376 Utvrđivanje trudnoće - gravindex test 0.00 4.90
2090377 Antropometrijaska mjerenja trudnice 0.00 14.60
2090379 Obuka trudnice za porod - bračni par pojedinačno 0.00 41.20
2090380 Obuka trudnice za porod - grupni rad 0.00 92.80
2090381 Aplikacija vakcine - Papiloma virus 0.00 9.70
2090382 Davanje injekcione terapije u ordinaciji 1.10 5.30
2090383 Uključivanje infuzije u ordinaciji 1.40 7.10
2090384 Previjanje u ordinaciji 2.60 12.80
2090385 Obrada pupka, toaleta novorođenčeta, etc... 0.00 21.30
2090386 Izdavanje ljekarskih uvjerenja - ginekolog 0.00 17.70
2090387 Prijava zaraznog ili malignog oboljenja 0.00 1.80
2090388 Vođenje registra malignoma 0.00 4.10
2090389 Uzimanje brisa za Papanikolau test i priprema preparata 0.00 6.20
2090390 Očitavanje i analiza Papanikolau testa 10.00 28.00
2091287 Epiziotomija 0.00 88.00
2091289 Lisis placente manualis 0.00 26.60
2091291 Reparcija porođajnih laceracija 0.00 88.00
2110001 Prvi pregled doktora specijaliste 3.00 22.00
2110002 Kontrolni pregled doktora specijaliste 2.50 20.00
2110003 Pregled subspecijaliste (mr sci, dr sci, doc., prof.) 4.00 26.00
2110004 Kontrolni pregled subspecijaliste (mr sci, dr sci, doc., prof.) 3.50 25.00
2110016 Hitna endotrahenalna intubacija 0.00 3.10
2110032 Aspiracija 0.00 14.70
2110113 Bronhoskopija u lokalnoj anesteziji (rigidna ili fleksibilna) dijagnostička 0.00 20.90
2110164 Gasna analiza sa opterećenjem 0.00 11.20
2110172 Gasna analiza bez opterećenja 0.00 2.10
2110220 Vježbe disanja 0.00 6.10
2110223 Radifotografija pluća u dvije ekspozicije (PA i L.P odelka) 2.00 5.10
2110225 Vježbe sa trakom 0.00 8.20
2110240 Terapeutska bronhoskopija rigidna ili fiberbronhoskopija 0.00 27.00
2110265 Priprema materijala za citološku analizu 0.00 2.00
2110270 Citološka analiza 0.00 10.80
2110300 Mjerenje vrš.protoka (PEF) 0.00 3.60
2110305 Bronhoprovokacijski testovi (NBPT, i farmakodinamski-BDT) 0.00 22.50
2110306 Ispitivanje plućne funkcije pri fizičkom opterećenju 22.70 113.30
2110307 Tjelesna pletizmografija 7.90 39.40
2110308 Određivanje funkcionalnog rezidualnog kapaciteta 6.40 32.00
2110309 Farmakodinamski bronhoprovokativni test 15.80 78.90
2110310 Videoasistirana bronhoskopija 7.90 39.40
2110311 Bronhografija 21.60 108.10
2110312 Medi-tec kateter biopsija 10.10 50.50
2110313 Bronholavaža 6.10 30.30
2110314 Bronhoalveolarna lavaža, visoko specijalizovana 16.50 82.40
2110315 Indukcija sputuma 15.80 78.90
2110316 Spirografija sa krivuljom protok-volumen 5.40 27.10
2110317 Mjerenje otpora respiracijskog sistema 0.80 4.10
2110318 Mjerenje antropometrijskih pokazatelja uhranjenosti 0.00 26.30
2110319 Kapnografija 3.90 19.70
2110320 Oksigrafija 3.90 19.70
2110321 Bronhodilatacijski test (Salbutamolom, Berodualom ili Atroventom) 10.90 54.30
2110322 Oksimetrija 1.80 9.00
2110323 Pulsna oksimetrija 1.60 8.20
2110324 Evakuaciona pleuralna punkcija 16.30 81.40
2110325 Endobronhijalno uzimanje brisa 4.00 20.20
2110326 Biopsija forcepsom 7.30 36.30
2110327 Biopsija malim klještima 8.10 40.40
2110328 Kateter biopsija 8.10 40.40
2110329 'Brush' biopsija (biopsija četkicom) 8.10 40.40
2110330 Terapijska bronhoaspiracija 12.10 60.60
2110331 Terapijska endobronhijalna insuflacija 12.10 60.60
2110332 Ispitivanje kožne preosjetljivosti na inhalacione alargene 7.90 39.40
2110333 Mjere prevencije astme 0.00 41.90
2110334 BCG vakcinacija 0.00 6.60
2110335 Tuberkulinska proba 0.00 26.30
2110336 Postupci odvikavanja od pušenja 0.00 61.50
2110337 Metoda subdoziranja nikotina 0.00 8.20
2110338 Direktna mikroskopija iskašljaja na BK 0.00 6.20
2120038 Određivanje grube mišićne snage manuelnom metodom 0.00 2.00
2120119 Prostigminski test 0.00 2.00
2120120 Prvi pregled 3.00 22.00
2120121 Ponovni pregled 2.50 20.00
2120122 Otkrivanje žarišnih oštećenja mozga 26.70 133.70
2120123 Ispitivanje reproduktivnog govora 4.50 22.30
2120124 Ispitivanje ekspresivnog govora 8.90 44.60
2120125 Ispitivanje sposobnosti čitanja 5.90 29.70
2120126 Ispitivanje praksije 6.70 33.40
2120127 Ispitivanje percepcije ritma 3.00 14.90
2120128 Ispitivanje taktilnih funkcija 2.20 11.10
2120129 Ispitivanje motornih funkcija 2.20 11.10
2120130 Reakciono vrijeme (prosto i reakciono vrijeme izbora) 4.50 22.30
2120131 Ispitivanje funkcije pisanja 2.20 11.10
2120132 Ispitivanje govora - auditivno razumijevanje 3.00 14.90
2120133 Bostonski dijagnostički test za afazije (BDAE) 26.70 133.70
2120134 Wiskonsin test klasifikacije karata (WCST) 5.20 26.00
2120135 Neuropsihološka rehabilitacija 6.70 33.40
2120136 Određivanje motorne brzine provodljivosti perifernih živaca 8.30 41.70
2120137 Određivanje senzitivne brzine provodljivosti perifernog živca 8.30 41.70
2120138 Polisegmentno ispitivanje brzine provođenja mješovitih živaca 9.50 47.60
2120139 Određivanje motorne tačke mišića i aplikacije lijekova (Botox i sl.) 3.10 15.60
2120140 Bulbokavernozni refleks 3.60 17.90
2120141 Registracija tremora 2.20 11.10
2120142 Frekventna analiza tremora 16.10 80.30
2120143 Kalorijski test po Torocu 7.10 35.70
2120144 Elektronistagmografija 20.20 101.10
2120145 Elektrookulografija 4.70 23.50
2120146 Test određivanja vizuelnog pravca 7.10 35.70
2120147 Testovi autonomne funkcije 18.70 93.70
2120148 Dijagnostika ravnoteže uz pomoć platforme za statokineziometriju 7.10 35.70
2120151 Tenzilonski test 2.70 13.40
2120152 Jednokratni test sa levodopom 42.80 214.10
2120153 Test farmakokinetike levodope 18.30 91.60
2120154 Iniciranje botoksa sa i bez elektromiografske (EMG) kontrole 5.80 29.00
2120155 Lumbalna punkcija 6.00 30.20
2120156 Određivanje proteina i imunoglubolina u likvoru nefelometrijom 13.70 68.30
2120157 Ultrafiltracija likvora u kolodijumskim epruvetama 5.40 26.90
2120158 Određivanje koncentracije noradrenalina, dopamina, serotonima, DOPA, DOPAC, MOPEG, HVA, VMA, 5-HIHA 7.10 35.70
2120159 Određivanje i identifikacija aminokiselina u likvoru 7.10 35.70
2120160 Procjena organskog oštećenja 26.70 133.70
2120161 Elektromiografija po regiji 10.00 33.80
2120162 Test na tetaniju 3.00 10.20
2120163 Blink refleks (H i F talas) 3.00 10.20
2120164 Auditivni evocirani potencijali (AEP) 6.50 21.50
2120165 Somatosenzorni evocirani potencijali (SEP) 6.50 21.50
2120166 Transkranijalna magnetna stimulacija (motorni evocirani potencijali) 13.10 65.70
2120167 Ultrazvuk transkranijalni vaskularni - Dopler 20.00 60.00
2130001 Zakazivanje pregleda, trijaža 0.60 5.70
2130002 Vođenje medicinske dokumentacije 0.60 5.70
2130003 Prvi psihijatrijski pregled odraslog 3.50 34.80
2130004 Prvi psihijatrijski pregled djeteta 0.00 49.80
2130005 Kontrolni psihijatrijski pregled odraslog 1.30 13.30
2130006 Kontrolni psihijatrijski pregled djeteta 0.00 34.80
2130007 Psihijatrijski pregled prisilno dovedenog lica 7.10 71.10
2130008 Konzilijarni pregled 5.30 53.10
2130009 Nalaz i mišljenje psihijatra 4.00 39.80
2130010 Upoznavanje sa terapijskim planom i potpisivanje ugovora o liječenju 1.00 10.00
2130011 Uvodni intervju 1.00 10.40
2130012 Psihijatrijski intervju 3.00 29.90
2130013 Psihoterapijski intervju 2.70 27.50
2130014 Dijagnostički intervju psihologa 2.70 27.50
2130015 Socijalno-anamnestički intervju 2.50 25.10
2130016 Intervju sa pratiocem 1.80 18.30
2130017 SCID-Strukturisani intervju za psihijatrijske poremećaje 8.00 79.60
2130018 Sestrinska anamneza 1.70 17.00
2130019 Intervju medicinske sestre/tehničara 1.70 17.00
2130020 Procjena intelektualnih sposobnosti odraslih Vekslerovim skalama 5.50 54.90
2130021 Procjena intelektualnih sposobnosti djece i adolescenata 7.30 73.20
2130022 Ponovna procjena intelektualnih sposobnosti mentalno deficijentnih osoba 0.00 24.40
2130023 Skrining procjena organskog deficita 2.70 27.50
2130024 Neuropsihološko testiranje 11.90 119.50
2130025 Eksploracija ličnosti strukturisanim tehnikama - upitnicima i inventarima 3.70 36.60
2130026 Upotreba jednodimenzionalnih skala u eksploraciji ličnosti 1.80 18.30
2130027 Upotreba skala u eksploraciji porodičnih i drugih važnih relacija 1.80 17.50
2130028 Eksploracija ličnosti projektivnim tehnikama (RORŠAH I TAT) 6.00 59.70
2130029 Eksploracija ličnosti manje složenim projektivnim tehnikama 2.70 27.50
2130030 Procjena psihomotornog razvoja djeteta 0.00 54.90
2130031 Procjena emocionalne i socijalne zrelosti djeteta 0.00 54.90
2130032 Procjena razvoja govora djeteta 0.00 35.60
2130033 Procjena psiholoških osobina djeteta strukturisanim tehnikama 0.00 36.60
2130035 Procjena psiholoških osobina djeteta projektivnim tehnikama 0.00 36.60
2130036 Uvodni intervju sa djetetom 0.00 17.40
2130037 Dijagnostički intervju sa djetetom 0.00 37.70
2130038 Strukturisani intervju sa roditeljem ili starateljem djeteta 0.00 34.30
2130039 Opservacija djeteta 0.00 71.10
2130040 Ispitivanje pojedinačnih psihičkih funkcija djece 0.00 32.00
2130041 Procjena psiholoških osobina djeteta skalama 0.00 37.70
2130042 Procjena psiholoških osobina djeteta inventarima ličnosti 0.00 73.20
2130043 Nalaz i mišljenje psihologa 3.70 36.60
2130044 Socijalna ekspertiza 5.00 50.10
2130045 Eksploracija porodičnih odnosa 5.40 54.00
2130046 Timska obrada pacijenta 10.50 104.90
2130047 Savjetodavni intervju 3.10 30.50
2130048 Savjetodavni rad sa roditeljima, starateljima i/ili članovima porodice 3.70 36.60
2130049 Pomoć i zastupanje u ostvarivanju prava iz raznih oblasti 0.00 25.10
2130050 Saradnja sa različitim ustanovama na izgradnji mreže podrške pacijentu 0.00 20.90
2130051 Socioterapijski rad 4.20 42.10
2130052 Socioterapijski rad na terenu 2.80 28.00
2130053 Psihoedukativni rad sa pacijentom i/ili saradnikom u liječenju 3.40 34.30
2130054 Terapija crtežom 0.00 37.70
2130055 Terapija igrom 0.00 36.00
2130056 Psihoterapijski rad sa roditeljima djeteta 0.00 30.50
2130057 Psihoanalitička psihoterapija - individualna 3.70 36.60
2130058 Bihejvioralno-kognitivna psihoterapija - individualna 3.70 36.60
2130059 Autogeni trening individualni 3.80 37.70
2130060 EMDR (Eye movement desentisitation response) - Tehnika desenzitizacije 3.70 36.60
2130061 Transakciona analiza - individualna 3.60 36.00
2130062 Geštalt psihoterapija - individualna 3.60 36.00
2130063 Psihijatrijska intervencija u konsultativnoj psihijatriji 3.00 29.90
2130064 Savjetovanje u konsultativnoj psihijatriji i zdravstvenoj psihologiji 2.80 28.30
2130065 Krizna intervencija u konsultativnoj psihijatriji 0.00 37.70
2130066 Psihološka priprema bolesnika za bolne i invazivne medicinske i dijagnostičke i terapijske procedure 3.50 35.50
2130067 Intervencija u akutnim stresnim reakcijama 0.00 35.50
2130068 Psihološki tretman terminalnih stanja 0.00 35.50
2130069 Balintova grupa 6.30 62.80
2130070 Psihoedukativni rad u grupi 11.50 114.70
2130071 Autogeni trening grupni 6.10 61.00
2130072 Grupna analitička psihoterapija 6.10 61.00
2130073 Transakciona analiza - u grupi 6.00 60.00
2130074 Bihejvioralno-kognitivna psihoterapija - u grupi 6.10 61.00
2130075 Geštalt psihoterapija - u grupi 6.00 60.00
2130077 Psihodrama - u grupi 6.00 60.00
2130078 Analiza psihoterapijskog procesa 2.70 26.70
2130079 Grupni tretman zavisnika od narkotika 11.50 114.70
2130080 Grupni tretman zavisnika od alkohola 11.50 114.70
2130081 Grupni tretman zavisnika od kockanja 11.50 114.70
2130082 Grupno savjetovanje roditelja, staratelja i/ili članova porodice 22.70 227.20
2130083 Porodična i bračna psihoterapija 6.00 60.00
2130084 Okupaciona i radna terapija 4.30 43.20
2130086 Rekreativna terapija 6.00 59.90
2130087 Terapijska zajednica 18.60 185.50
2130088 Intervju sa ovisnikom u svrhu procjene težine ovisnosti 2.80 28.30
2130089 Uzimanje uzorka urina i testiranje na prisustvo psihoaktivnih suptanci 0.60 5.70
2130090 Motivacija zavisnika za liječenje 2.70 27.50
2130091 Uvođenje i obuka saradnika u terapijskom procesu 2.60 25.80
2130092 Timsko odlučivanje o uvođenju supstitucione terapije ili averzivne terapije ili terapije blokatorima 10.50 104.90
2130093 Pripremanje zavisnika za terapijsku zajednicu - komunu 2.60 25.80
2130094 Telefonske konsultacije 0.80 8.20
2130095 Psihijatrijski pregled forenzičkog psihijatrijskog pacijenta (vještačenje) 8.30 83.40
2130096 Konzilij forenzičkog psihijatrijskog pacijenta (vještačenje) 20.50 205.30
2140055 Vađenje stranog tijela iz ždrijela 0.00 10.20
2140071 Aplikacija lijeka u uho i nos 0.00 2.00
2140098 Hemostaza krv.iz nosa, tuširanjem lapizili elektrokauter. 0.00 10.20
2140101 Zadnja tamponada nosa 0.00 7.20
2140110 Evakuacija sadržaja iz sinusa aspiracijom 0.00 10.20
2140144 Incizija i drenaža peritonzilarnog apscesa 0.00 10.20
2140152 Promjena kanile i toaleta 0.00 5.10
2140160 Repozicija preloma nosnih kostiju 0.00 10.20
2140187 Ekstirpacija stranog tijela iz nosa hirurškim putem 0.00 35.80
2140195 Otomikroskopija 0.00 7.20
2140209 Otomikroskopija sa aspiracijom 0.00 15.40
2140233 Incizija retrofaringealnog apscesa 0.00 10.20
2140290 Scisio frenuli linguae 0.00 38.90
2140295 Vađenje stranog tijela iz nosa 0.00 10.20
2140297 Vađenje stranog tijela iz uha 0.00 22.50
2140305 Vađenje aeracionih cjevčica 0.00 15.40
2140306 Ekskohleacija lok. osteomijelitisa sa kostiju lica 0.00 35.80
2140307 Cistektomija u koštanom dijelu lica 0.00 23.50
2140308 Incizija apscesa lica i vrata sa drenažom 0.00 10.20
2140309 Manuelna repozicija luksacije temporomandibularnog zgloba 0.00 7.20
2140310 Odstranjenje kamenca iz izvodnih kanalapljuvačnih žljezda 0.00 35.80
2140311 Osteosinteza 0.00 64.50
2140312 Parcijalna resekcija aurikule 0.00 48.10
2140313 Totalna resekcija aurikule 0.00 97.30
2140314 Parcijalna resekcija jezika 0.00 130.00
2140315 Odstranjenje sublingv. žlijezde 0.00 48.10
2140316 Odstranjenje ciste i fistule vrata 0.00 130.00
2140317 BERA 0.00 110.00
2140318 OAE pregled sluha 0.00 45.00
2140319 Audimetrija i test govorne razumljivosti u otvorenom polju 0.00 63.00
2140320 Prvi pregled 3.00 22.00
2140321 Ponovni pregled 2.50 20.00
2140322 Konsultativni pregled 3.40 17.00
2142023 Audiometrijsko ispitivanje sluha kod odrasle osobe 0.00 9.20
2142031 Ispitivanje sluha tonalno-limin audiometrijom kod djece do7 godina 0.00 18.40
2142066 Tone dacay test 0.00 14.30
2142074 Timpanometrija i i refleks stapediusa 0.00 23.50
2142082 Audiometrija govorna 0.00 20.50
2142090 Demaskiranje agrivacija i simulacije sluha 0.00 18.40
2142104 Odre|ivanje slu{nog aparata 0.00 14.30
2142112 Vestibulometrija statokinetičkim i koordin testova 0.00 7.20
2142120 Vestibulometrija kalorijski test 0.00 9.20
2142155 Audiološka ekspertiza i mišljenje o radnoj sposobnosti 0.00 18.40
2142163 Izračunavanje procenta gubitka sluha poVolwer Sabimve 0.00 14.30
2142171 Funkcionalno ispitivanje tube Eustachi 0.00 12.30
2142180 Traženje simptoma fistole 0.00 4.10
2142198 Pronalaženje prvog optimalnog polja na osnovu adiograma na aper sunrg II 0.00 9.20
2142201 Širenje optimalnog slušnog polja 0.00 9.20
2142210 Kontrola optimalnog slušnog polja 0.00 9.20
2142228 Uadotorni trening sa korakcijom slušanjai govora uz očitavanje 0.00 18.40
2142236 Audotorni treningsa korakcijom slu{anjai govora baz očitavanja 0.00 18.40
2142244 Vježbe slušanja govora muzičkim stimulacijama 0.00 18.40
2142252 Ritmičko govorne stimulacije 0.00 8.20
2142260 Slušno-govorne stimulacije pacijenta sadodatnim smetnjama 0.00 6.10
2142279 Grupni auditorni trening 0.00 13.30
2142309 Savjeti (pacijentu, roditeljima) 0.00 6.10
2142317 Timska obrada pacijenata 0.00 45.00
2142325 Razvoj slušne lingvističke slike 0.00 6.10
2143038 Stroboskopija 0.00 18.40
2143054 Redukcija glasa i govora 0.00 18.40
2143062 Analiza glasa pomoću aparata 0.00 35.80
2143070 Kontrolni magnetoskopski snimak nakon terapije 0.00 46.10
2143097 Prijedlog za kategorizaciju 0.00 43.00
2143100 Timska konsultacija 0.00 30.70
2143119 Relaksacija 0.00 24.60
2143143 Savjetodavni logopedski postupak 0.00 5.10
2143186 Logoped, tretman slušanja 0.00 20.50
2143194 Logoped, tretman čitanja i pisanja pojed. 0.00 18.40
2143216 Logoped, tretman glasa, pojedinačni 0.00 22.50
2143224 Logoped, tretman glasa, grupni 0.00 25.60
2143232 Logoped, tretman govora pojedinačni 0.00 29.70
2143240 Logoped, tretman govora grupni 0.00 38.90
2143259 Logoped, tretman jezika, pojedinačni 0.00 38.90
2143291 Logopedska anamneza 0.00 8.20
2143429 Ispitivanje i utvrđivanje statusa čitanja i pisanja 0.00 26.60
2143500 Surduandiološki tretman nagluvog djeteta(individualno) 0.00 14.30
2143501 Surduandiološki tretman nagluvog djeteta(grupno) 0.00 8.20
2143502 Surduandiološki tretman gluvog djeteta (individualno) 0.00 8.20
2143503 Stimulativno, reeduktivne i aktivne psihomotorne vježbe (individualno) 0.00 22.50
2143504 Vježbe slobodne verbalne komunikacije (individualno) 0.00 15.40
2143505 Vježbe slobodne verbalne komunikacije (grupno) 0.00 17.40
2143506 Terapija igrom (funkcionalna, igra mašte, konstruktivna, igra opažanja, jezičke 0.00 9.20
2143507 Davanje uputa za rad kod kuće 0.00 6.10
2143508 Ispitivanje i utvrđivanje fine i grube motorike 0.00 18.40
2143509 Ispitivanje i procjena koordinacije pokreta 0.00 18.40
2143510 Ispitivanje i utvrđivanje auditivne percepcije 0.00 18.40
2143511 Ispitivanje i utvrđivanje fiktivne percepcije 0.00 18.40
2145001 Pronalaženje prvog optimalnog polja na osnovu audiograma na aper sung II 0.00 9.20
2145002 Širenje optimalnog slušnog polja 0.00 9.20
2145003 Kontrola optimalnog slušnog polja 0.00 9.20
2145004 Savjeti (pacijentu, roditeljima) 0.00 6.10
2145005 Relaksacija 0.00 24.60
2145006 Savjetodavni logopedski postupak 0.00 5.10
2145007 Logoped, tretman govora grupni 0.00 38.90
2145008 Vježbe slušanja govora muzičkim stimulacijama 0.00 18.40
2145009 Ritmičko-govorne stimulacije 0.00 8.20
2145010 Razvoj slušne lingvističke slike 0.00 6.10
2145011 Logoped, tretman čitanja i pisanja, pojedinačni 0.00 18.40
2145012 Vježbe slobodne verbalne komunikacije (individualno) 0.00 15.40
2145013 Auditorni trening sa korekcijom slušanja i govora uz očitavanje 0.00 18.40
2145014 Auditorni trening sa korekcijom slušanja i govora bez očitavanja 0.00 18.40
2145015 Slušno-govorne stimulacije pacijenta sa dodatnim smetnjama 0.00 6.10
2145016 Grupni auditorni trening 0.00 13.30
2145017 Logoped, tretman slušanja 0.00 20.50
2145018 Logoped, tretman glasa, grupni 0.00 25.60
2145019 Logoped, tretman govora, pojedinačni 0.00 29.70
2145020 Logoped, tretman jezika, pojedinačni 0.00 38.90
2145021 Surduandiološki tretman nagluvog djeteta (individualno) 0.00 14.30
2145022 Surduandiološki tretman nagluvog djeteta (grupno) 0.00 8.20
2145023 Surduandiološki tretman gluvog djeteta (individualno) 0.00 8.20
2145024 Stimulativno, reeduktivne i aktivne psihomotorne vježbe (individualno) 0.00 22.50
2145025 Vježbe slobodne verbalne komunikacije (grupno) 0.00 17.40
2150001 Prvi pregled 3.00 22.00
2150002 Ponovni pregled 2.50 20.00
2150069 Davanje subkonjuktivalnih injekcija 0.00 7.20
2150077 Davanje retrobulbarnih injekcija 0.00 7.20
2150086 Vadenje stranih tijela iz oka 0.00 11.30
2150093 Incizija kože oko oka 0.00 13.30
2150107 Kiretaža maibomove žlijezde 0.00 13.30
2150110 Ekspresija maibomovih žlijezda 0.00 13.30
2150115 Tuširanje rožnjače i kože kapaka 0.00 10.20
2150131 Mehaničko odstranjivanje i ispiranje hemijskih agenasa iz oka 0.00 25.60
2150140 Termokauterizacija u oftalmologiji 0.00 10.20
2150158 Foto-snimak oka u jednoj ekspoziciji 0.00 1.00
2150166 Snimak oka u 9 pravaca 0.00 2.00
2150182 Ispitivanje na boje po ishihari 0.00 2.00
2150213 Ultrazvuk oftalmološki 15.00 50.00
2150220 Perimetrija po Goldemanu 0.00 9.20
2150222 Perimetrija - kompjuterizovana 0.00 22.50
2150255 Pregled komornog ugla 0.00 9.20
2150256 Gonioskopija 0.00 6.10
2150258 Pregled očnog dna goldmanovom lupom 0.00 6.10
2150263 Skijaskopija 0.00 18.40
2150271 Dijafonoskopija 0.00 6.10
2150280 Sondiranje i propiranje suznih puteva pooku 0.00 9.20
2150298 Tonometrija 0.00 3.10
2150310 Dnevna krivulja kod glaukoma 0.00 14.30
2150328 Tonografija 0.00 9.20
2150336 Test provokacije na glaukom 0.00 35.80
2150344 Odre|ivanje i propisivanje naočala 0.00 7.20
2150360 Odredivanje i propisivanje naočala kod astigmatizma 0.00 18.40
2150395 Oftalmometrija po Javallu 0.00 2.00
2150408 Direktna ofalmoskopija, pregled očnog dna (fundus) 0.00 11.30
2150409 Pregled na biomikroskopu 0.00 3.10
2150412 Kompjutersko određivanje refrakcije 0.00 2.00
2150417 Egzoftalmometrija 0.00 2.00
2150420 Mjerenje zakrivljenosti rožnjače 0.00 4.10
2150468 Test sa svijećom pri ispitivanju dvoslike - motilitet 0.00 12.30
2150480 Fluoresceinska proba 0.00 12.30
2150514 Fluorosceinska angiografija 0.00 26.60
2150522 Amslerova rešetka 0.00 1.00
2150549 Hess Lancasterov test 0.00 9.20
2150557 Eutiskopija - vježba vida po djetetu 0.00 18.40
2150565 Vježba mišića u prostoru ili na sinoptoforu 0.00 9.20
2150581 Vježbe vida, supresija, fiksacija 0.00 9.20
2150590 Vježbe fuzije, stereovida 0.00 12.30
2150596 Odrđivanje zone neutralizacije 0.00 3.10
2150602 Epilacija cilija 0.00 2.00
2150606 Indirektna otfalmoskopija 0.00 12.30
2150607 Placidova keratoskopja 0.00 2.00
2150608 Odredivanje objektivnog vida po Catffordu 0.00 20.50
2150609 Elektromiografija u oftalmologiji 0.00 23.50
2150610 Elektrookulografija 0.00 23.50
2150611 Određivanje bazne krivine 0.00 6.10
2150621 Schirmerov test 0.00 4.10
2150622 Pregledi očnog dna Hrybijevom lupom 0.00 4.10
2150625 Seidlov test 0.00 3.10
2150638 Određivanje probnih sočiva 0.00 12.30
2150646 Postavljanje probnih sočiva na rožnjaču 0.00 3.10
2150670 Određivanje refrakcije preko probnih sočiva 0.00 6.10
2150689 Određivanje definitivnog sočiva 0.00 6.10
2150832 Ispitivanje konvergencije (PP konvergencije i PP akomodacije) 0.00 2.00
2150840 Određivanje ugla razrokosti 0.00 6.10
2150859 Worth 0.00 2.00
2150867 Bagolini test 0.00 2.00
2150875 Heringove paslike 0.00 2.00
2150883 Test spontanih diplopija 0.00 3.10
2150891 Test provociranih diplopija 0.00 3.10
2150905 Makulo makularni test 0.00 3.10
2150913 Synoptophor 0.00 3.10
2150921 Test heteroforije 0.00 3.10
2150930 Odredivanje fuzije 0.00 3.10
2150948 Odredivanje stereo vida 0.00 3.10
2150964 Titmus test 0.00 2.00
2150982 PAT test 0.00 2.00
2150990 Test sa prizmama 0.00 3.10
2150991 Ispitianje nistagmusa 0.00 3.10
2150992 Ispitivanje vidne o{trine na dijaprojektoru 0.00 4.10
2150993 Ispitivanje penalizacije 0.00 3.10
2150994 Vježbe na koordinatoru 0.00 6.10
2150995 Odredivanje vidne o{trine na optotipu 0.00 4.10
2150997 Oftalmodinamometar 0.00 4.10
2150999 Ispitivanje paralize očnih mišića 0.00 5.10
2160001 Prvi pregled 3.00 22.00
2160002 Ponovni pregled 2.50 20.00
2160056 Punkcija zgloba 0.00 13.30
2160099 Stavljanje imobil.kod distorzija 0.00 10.20
2160145 Šancov ovratnik 0.00 15.40
2160188 Gipsano korito 0.00 34.80
2160218 Repozicija i torakobrahijalna longeta 0.00 23.50
2160226 Repozicija i koksofemoralni gips 0.00 50.20
2160269 Repozicija i nadlaktični gips 0.00 31.70
2160277 Repozicija i viseći gips 0.00 39.90
2160323 Podlaktični gips longeta 0.00 18.40
2160331 Tutor gips 0.00 26.60
2160340 Gips longetaza šaku i prste 0.00 18.40
2160358 Repozicija i duga natkoljena longeta 0.00 18.40
2160374 Repozicija i visoka gips čizma 0.00 28.70
2160382 Repozicija i Sarmiento gips 0.00 28.70
2160404 Repozicija i potkoljena gips čizma 0.00 22.50
2160420 Gipsana cipela 0.00 17.40
2160447 Matzen zavoj 0.00 14.30
2160471 Korekcija ranije postavljenog gipsa 0.00 10.20
2160498 Skidanje zatvoren.gipsa 0.00 2.00
2160502 Desault zavoj ili gips 0.00 15.40
2160503 Podlaktični funkcionalni gips 0.00 18.40
2160505 Natkoljenični funkcionalni gips 0.00 23.50
2160507 Ultrazvuk muskuloskeletni 15.00 50.00
2170001 Prvi pregled 3.00 22.00
2170002 Ponovni pregled 2.50 20.00
2170035 Cistoskopija 0.00 181.20
2170036 Uretroskopija 0.00 181.20
2170079 Dilatacija uretre 0.00 20.50
2170109 Biopsija tumora mokrašne bešike 0.00 85.00
2170122 ESWL - Ekstrakorporalna litotripsija kamenca u bubregu i ureteru 101.50 202.70
2170124 Litotripsija kamena u mokrašnoj bešici,(URAT I) 47.00 94.20
2170125 Mehanička litotripsija kamena u mokrašnoj bešici 0.00 94.20
2170159 Punkcija hidrokele 0.00 81.90
2170167 Frenulum breve 0.00 85.00
2170213 Meatotomija 0.00 143.30
2170221 Parafimoza, Manuelne repozicije 0.00 2.00
2170222 Dorzalne incizije-parafimoze 0.00 14.30
2170224 Nephrolitholapaxia percutanea 34.40 344.30
2180030 Uzimanje preparata na gonoreju, gljiviceili trihomonas u ordinaciji 0.00 4.20
2180049 Uzimanje materijala za bakteriolo{ku, mikrobiolo{ku ili citolo{ku analizu u ord 0.00 1.70
2180057 Uzimanje preparata uretralnog sekreta ilaboratorijska analiza 0.00 10.30
2180065 Mikroskopska analiza preparata na gonoreju po Gramm-u 4.00 7.60
2180073 Mikroskopska analiza nativnog preparatana gljivice ili trihomonas vaginalis 4.00 7.60
2180081 Uzimanje preparata na treponemu paliduu ordinaciji 0.00 4.20
2180090 Mikroskopska analiza na treponemu paliduu tamnom polju 3.00 5.50
2180092 Trihogram 11.50 22.90
2180095 Nativni preparat na Sarcoptes scabiei iDemodex folliculorum 4.00 7.80
2180111 Ekskohleacija verrucae vulgaris 0.00 19.00
2180120 Ekskohelacija većeg broja verruca 0.00 31.80
2180138 Ekspresija komedona (po seansi) 0.00 17.70
2180154 Ekskohleacija većeg broja palmoplantarnih verruca vulgaris 0.00 25.40
2180170 Elektrokauterizacija ili termokauterizacija fibroma, verucae ili benignih tumora 2.50 7.60
2180189 Biopsija kože i vidljivih sluzokoža 0.00 37.70
2180200 Toaleta žarišta na koži (pregled, obrada, previjanje) 0.00 22.80
2180235 Dijagnostika Wood-ovom lampom 3.00 9.20
2180260 Depilacija elektrolizom (po jednoj seansi do 20 dlaka) 0.00 12.40
2180294 Elektokoagulacija teleangiektazije po jednoj fazi 2.00 6.90
2180308 Elektrokoagulacija verrucae planae i papiliformis na vratu i licu po seansi 2.50 8.30
2180316 Incizija acnae conglobatae uz čišćenje lica 0.00 22.30
2180324 Dezinkrustacija lica 0.00 15.10
2180332 Parenje lica pod saunom uz čišćenje odstranjivanje komedona, milija i sl. 0.00 30.50
2180340 Odstranjivanje ateroma, fibroma, lipomaili nevusa bez lokalne anestezije bez ši 0.00 26.40
2180359 Odstranjivanje ateroma, fibroma, lipomaili nevusa uz lokalnu anesteziju sa šiv 0.00 33.60
2180375 Izrezivanje ksantoma uz lokalnu anesteziju i stavljanje leukoplasta (do pet ksan 0.00 33.60
2180421 Pach test do 10 alergena 2.50 11.40
2180502 Fizikalni test (toplo, hladno, pritisak,napor, test znojenjem) 0.00 10.30
2180516 Primjena lokalne terapije 0.00 12.40
2180522 Hemijski piling 0.00 23.80
2180537 Hemijska ablacija nokta 0.00 8.80
2180548 Eozinofili u nosu 11.50 22.60
2180550 Intraleziona aplikacija lijeka 5.30 26.70
2180551 Izvodenje i interpretacija dopunskih fizikalnih testova: Nikolsky, Kobner, Darier,Auspitz, test patregije 5.30 26.70
2180552 Fotodokumentacija(fotografisanje i fotografsko pracenje kutanih promjena) 2.70 13.30
2180553 Uzimanje briseva za bakteriološki pregled(iz grla,nosa,rane,vulve) 2.70 13.30
2180554 Uzimanje biološkog materijala(urin,stolica,sputum i dr.) 1.00 5.00
2180565 Prvi pregled 3.00 22.00
2180566 Ponovni pregled 2.50 20.00
2180567 Uzimanje materijala sa kože i vidljivih sluzokoža za mikološki i bakteriološki pregled i dijagnostika 7.00 34.80
2180568 Uzimanje materijala sa kožnih adneksa(dlaka, nokat) za mikološki pregled i dijagnostika 7.00 34.80
2180570 Tzanc-ov test AIDS-a 0.00 34.80
2180572 Test direktne imunofluorescencije za dijagnozu uretritisa prouzrokovanog Chlamydiom trachomatis 0.00 57.00
2180573 Alergološko testiranje prick metodom 5.50 27.40
2180574 Epikutani alergološki testovi 16.40 82.20
2180576 Krioterapija po seansi do pet lezija 5.10 25.30
2180578 Aplikacija podophyllina 3.40 16.90
2180581 Selektivna fototerapija 4.60 23.20
2180582 Terapija polarizovanom svjetlošću po seansi 2.30 11.60
2180583 Rumpel-Leed-ova proba (određivanje rezistencije kapilara) 4.40 22.10
2180584 Pregled ručnim Dopplerom 14.90 74.30
2180585 Pregled digitalnim pletizmografom 8.90 44.30
2180586 Obrada ulceracije 5.10 25.30
2180587 Aplikacija zavoja impregniranog cinkovom pastom 1.30 6.40
2180588 Aplikacija kompresivnog zavoja 4.40 22.10
2180589 Aplikacija tubularnog jastučeta sa kompresivnim zavojem 4.40 22.10
2180590 Aplikacija alginata 1.70 8.40
2180591 Aplikacija hidrokoloidnog flastera na ulceraciju 4.40 22.10
2180593 Uzimanje mjera za elastične čarape sa graduisanom kompresijom uz određivanje kompresione klase 2.10 10.50
2180594 Trajna kompresivna bandaža 5.10 25.30
2180595 Sklerokompresivna terapija angiektazije 6.80 33.80
2180596 Aplikacija lokalne terapije-parcijalno 7.00 34.90
2190001 Prvi pregled 3.00 22.00
2190002 Ponovni pregled 2.50 20.00
2190003 Rani rehabilitacioni postupci u post-koronarnoj jedinici kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda, Standardna 7.20 35.80
2190004 Preoperativni i rani rehabilitacioni tretman pacijenta nakon implantacije aortokoronarnog bypass grafta ili veštačkih srčanih zalistaka 7.20 35.80
2190005 Preoperativni i rani rehabilitacioni tretman pacijenta nakon operacija na krvnim sudovima ekstremiteta 7.20 35.80
2190006 Rana rehabilitacija u respiratornoj jedinici (pulmologija, infektivne bolesti, spinalni centar) 0.00 35.80
2190007 Preoperativna i rana rehabilitacija na torakalnoj hirurgiji 7.70 38.50
2190008 Preoperativni i rani pre i postoperativni tretman kod pacijenata na opšte hirurškom odjeljenju 7.20 35.80
2190009 Preoperativni i rani pre i postoperativni tretman kod pacijenata na ortopedskom odjeljenju 7.20 35.80
2190010 Rani rehabilitacioni tretman pacijenata u akutnim neurološkim/neurohirurškim stanjima 0.00 35.80
2190011 Rani rehabilitacioni tretman pacijenata u neposrednim post-akutnim neurološkim-neurohirurškim stanjima 0.00 35.80
2190012 Preoperativni i rani postoperativni tretman na odjeljenjima plastične i rekonstruktivne hirurgije 7.20 35.80
2190013 Prevencija dekubitarnih ulcera kod nepokretnih pacijenata 0.00 152.00
2190014 Lokalni tretman dekubitalnih ulkusa i primjena fizikalnih agenasa 0.00 7.20
2190015 Fizikalni postupci u tretmanu trofičkih ulkusa (ulcus cruris, dijabetični ulkus) 1.40 7.20
2190016 Preskripcija specifičnih protetsko-ortotskih sredstava za djecu i odrasle sa tehnološkog aspekta 5.40 27.20
2190017 Proba u toku izrade složenih i specijalnih protetsko-ortotskih pomagala 13.50 67.50
2190018 Ispitivanje funkcionalnih kapaciteta i sklonosti pri izboru zanimanja 20.90 104.60
2190019 Davanje skice za adaptaciju invalidskih pomagala 27.00 134.90
2190020 Proprioceptivna neuromuskulatorna facilitacija i senzomotorna restitucija 14.20 71.20
2190021 Stimulacija senzomotornog razvoja i oštećenih funkcija CNS specifičnim tehnikama: Vojta 14.20 71.20
2190022 Obuka pacijenata specifičnim zaštitnim položajima tjela 0.00 45.20
2190023 Obuka hoda sa pomagalom 4.00 20.10
2190024 Obuka u hodu sa protetsko-ortotskim sredstvima kod osoba sa jednostranom amputacijom donjih ekstremiteta ili drugim oštećenjem jednog donjeg ekstremiteta 12.10 60.30
2190025 Obuka u hodu sa protetsko-ortotskim sredstvima kod osoba sa obostranom amputacijom donjih ekstremiteta i paraplegičara 12.10 60.30
2190026 Funkcionalne vježbe i obuka u korišćenju radne proteze za gornje ekstremitete 20.00 99.90
2190027 Funkcionalne vježbe i obuka u korišćenju proteze za gornje ekstremitete sa spoljnim izvorom napajanja (mioelektrične i hibridni sistem) 26.00 130.10
2190028 Vježbe disanja (svi tipovi) 1.60 8.00
2190029 Obuka disanja uz pomagala 3.20 16.10
2190030 Obuka u korišćenju invalidskih kolica 5.90 29.40
2190031 Funkcionalna radna terapija prema patološkim stanjima 5.60 28.10
2190032 Prebacivanje dominantnosti sa amputiranog gornjeg ili neurološki oštećenog ekstremiteta na zdravi ekstremitet 27.90 139.60
2190051 Manuelni mišićni test po ekstremitetu/segmentu 0.00 4.10
2190060 Dinamometrija ekstremiteta 0.00 4.10
2190061 Testiranje provodljivosti nerva 1.00 4.10
2190065 Testiranje provodljivosti nerv polisegmentno 11.50 37.90
2190079 Utvrđivanje trofike mišića ruku ili nogu 0.00 4.10
2190080 Mjrenje dužine i obima ekstremiteta 0.00 3.10
2190087 Mjerenje obima pokreta pojedinih zglobova po jednom paru ekstremiteta, mjerenje 0.00 4.10
2190095 Ispitivanje električne podražljivosti nerva i mišića 4.50 14.30
2190100 Dinamometrija 2.00 6.10
2190105 Rutinska elektromiografija mišića gornjih i donjih ekstremiteta 11.50 37.90
2190109 Hronaksija senzitivnih i motornih nerava 3.00 9.20
2190110 Određivanje latence i drugih parametaratalasa: T,M,F ili H 2.00 6.10
2190115 Određivanje funkcionalne sposobnosti neuromišićne sinapse sa tet.el.stimulacijom 3.00 9.20
2190117 Određivanje krive U/T (elektromiografija) 4.00 12.30
2190120 Polielektromiografija 13.50 45.00
2190124 Elektroneurografija jednog perifernog nerva 3.00 9.20
2190125 Dermotermometrija 0.00 6.10
2190130 Kineziološko mjerenje hoda sa elektrobaragramom ili elektrogoniogramom 13.50 45.00
2190135 Kineziološko mjerenje hoda s polielektromiogramom ili mjerenje pokreta gornjeg ekstremiteta 13.50 45.00
2190140 Elektro status 3.00 12.30
2190145 Test FES 2.00 7.20
2190155 Funkcionalan test cirkulacije 0.00 4.10
2190160 Ciklodinamometar 0.00 2.00
2190165 Određivanje maksimalne snage mišićnih grupa 0.00 4.10
2190168 Individualne aktivne vježbe, aktivno potpomognute i vježbe protiv otpora i vježb 0.00 4.10
2190170 Testiranje i analiza hoda 0.00 6.10
2190180 Funkcionalna procjena lokomotornog sistema - test motoričkih funkcija 0.00 13.30
2190192 Individualne pasivne vježbe po segmentima, uključujući mobilizaciju 0.00 8.20
2190240 Radiografija kostiju u 2 projekcije 7.00 22.50
2190245 Specijalna radiografija kostiju 7.00 22.50
2190250 Specijalna radiografija kostiju, slojevita 14.00 47.10
2190255 Specijalno snimanje kostiju-svaka ekspozicija 7.00 22.50
2190260 Snimanje cijele kičme 8.00 25.60
2190265 Radiografija pluća 6.00 20.50
2190270 Nativno snimanje 6.00 20.50
2190280 Mjerenje segmentnih sistemskih pritisaka 11.00 26.60
2190300 Akupunktura 0.00 12.30
2190310 Hidroterapija individualna 0.00 6.10
2190315 Hidroterapija grupna 0.00 1.00
2190321 Terapija sa podvodnom masažom-opšta 0.00 3.10
2190325 Terapija sa podvodnom masažom jedne regije 0.00 3.10
2190330 Hidroterapija individualna - lokalne/djelimične kupke 0.00 4.10
2190335 Ekstenzija kičme u bazenu 0.00 5.10
2190340 Terapija sa CO2 kupkama 0.00 3.10
2190345 Terapija IC zracima 0.00 2.00
2190350 Opšte zagrijavanje tijela 0.00 3.10
2190355 Parafino terapija 0.00 4.10
2190365 Primjena kratkih talasa 0.00 3.10
2190371 Terapija laserom 0.00 14.30
2190375 Elektrostimulacija 0.00 7.20
2190380 Dijadinamske struje 0.00 4.10
2190385 Interferentne struje 0.00 4.10
2190390 TENS 0.00 3.10
2190395 FES procedura po segmentu, analiza ili aplikacija 0.00 7.20
2190410 El.stimulacija neurogene bešike 0.00 7.20
2190415 Galvanizacija 0.00 4.10
2190425 Ultrapodražajne struje 0.00 4.10
2190430 Elektroforeza 0.00 5.10
2190435 Sonoforeza 0.00 4.10
2190440 Hidrogalvanske kupke 0.00 5.10
2190455 Biofeedback terapija 0.00 6.10
2190461 Manipulacija kičme 0.00 9.20
2190470 Trakcije-kičme ili segmenta intermitentna, kontinuirana 0.00 5.10
2190475 Manuelna masaža cijelog tijela 0.00 6.10
2190480 Manuelna masaža djelimična 0.00 5.10
2190485 Vaskulator 0.00 7.20
2190491 Vakuum masaža 0.00 7.20
2190492 Masaža vibracionim aparatom 0.00 2.00
2190495 Relaksacija 0.00 3.10
2190500 Program ponovnog motornog učenja - specifična neurofizoterapija 0.00 26.60
2190505 Specifična neurofizioterapija 0.00 15.40
2190510 Trening koordinacije i ravnoteže, učenjesjedenja i stajanja; automatizacija bal 0.00 7.20
2190516 Faradizacija 0.00 3.10
2190520 Učenje padanja i ustajanja 0.00 5.10
2190525 Vježbe hoda, vježbe hoda sa pomagalom 0.00 9.20
2190532 Terapija ultravioletnim zracima 0.00 5.10
2190545 Fiziološka pomoć za kretanje 0.00 2.00
2190550 Aplikacija ortoza (štaka, hodaljke, dupka, udlaga, peroneus aparat) 0.00 4.10
2190560 Kombinovano zračenje infracrvenim i ultraljubičastim zracima 0.00 4.10
2190561 Potpora za gornje ekstremitete 0.00 4.10
2190562 Priprema amp. Bataljka 0.00 2.00
2190570 Aplikacija invalidskih kolica 0.00 10.20
2190571 Aplikacija rasteretnih aparata 0.00 21.50
2190576 Aplikacija aparata za deformacije 0.00 5.10
2190581 Mjerenje drvene proteze 0.00 43.00
2190585 Aplikacija pojaseva; postavljanje bandaže za zglobove 0.00 6.10
2190586 Proteze za eksartikulaciju 0.00 55.30
2190590 Aplikacija ortoze za kičmu 0.00 19.50
2190591 Proba proteze za donji ekstremitet 0.00 30.70
2190595 Aplikacija potpornog aparata 0.00 8.20
2190596 Proba proteze za eksartikulaciju 0.00 35.80
2190600 Aplikacija proteze 0.00 19.50
2190610 Kontrola spinalne ortoze 0.00 26.60
2190620 Ispitivanje čitanje, pisanje i računanje 0.00 14.30
2190625 Ispitivanje jezičke razvijenosti 0.00 14.30
2190631 Ispitivanje artikulacije 0.00 10.20
2190635 Ispitivanje osoba sa dizartrijom, disfonijom i ezofagealnim govorom 0.00 6.10
2190640 Govorni tretman 0.00 14.30
2190645 Govorne vježbe 0.00 10.20
2190650 Terapijski postupci kod pacijenata sa razvojnim i stečenim poremećajima govora i 0.00 14.30
2190655 Reedukacija psihomotorike 0.00 10.20
2190660 Razvoj pojedinih sposobnosti 0.00 10.20
2190665 Dijagnostički postupci u defektologiji 0.00 14.30
2190670 Savjetodavni rad sa pacijentom i porodicom 0.00 46.10
2190681 Okupaciona terapija 0.00 11.30
2190685 Predprofesionalna orjentacija djece 0.00 10.20
2190695 Vježbe grafomotorike individuano 0.00 19.50
2190910 Kineziterapija (aktivne pasivne vježbe,korektivne, vježbe sa otporom) 0.00 7.20
2190920 Magnetoterapija 0.00 5.10
2190927 Tretman defektologa-logopeda (čitanja, pisanja, govora, slušanja, jezika itd.) 0.00 13.30
2190930 Ambulantna fizikalna terapija - dnevna bolnica 0.00 84.00
2190931 Osteodenzitometrija - DEXA 8.30 41.60
2205001 Hiperbarična komora 0.00 122.90
2205002 Povrede i frakture koštanog zglobnog sistema 30.80 153.90
2205003 Otvoreni prelomi sa konkvasacijom mekih dijelova 33.00 165.20
2205004 Urastanje rane 25.50 127.60
2205005 Opsežni hematomi kod luksacija 25.50 127.60
2205006 Gnojne infekcije poslije hirurške intervencije 28.70 143.40
2205007 Nekroza usljed infekcije mekih tkiva 30.80 153.90
2205008 Infekcija dugih kostiju 28.60 143.10
2205009 Osteomielitis 30.80 153.90
2205010 Cirkulatorne promjene 25.20 126.10
2205011 Cerebro-vaskularni insulti 0.00 140.10
2205012 Komocionalni sindrom 0.00 126.10
2205013 Sudeckov sindrom 26.60 133.20
2205014 Gangrene i egzulceracije kod trombangitis obliteransa 30.80 153.90
2205015 Dijabetične gangrene sa i bez inflamatorne komponente 0.00 180.10
2205016 Dijabetičke i ostale angiopatske promjene na ekstremitetima i drugim organima 0.00 127.30
2205017 Ulcerovarikozni sindrom sa tromboflebitom 30.80 153.90
2205018 Neurološke komplikacije dijabetes melitusa 0.00 126.10
2205019 Ileus 0.00 153.90
2205020 Ginekološka septicna stanja 33.00 165.00
2205021 Periferna pareza i paraliza facijalisa 21.20 105.90
2206001 Urodinamička analiza 32.00 160.00
2240000 Prvi pregled specijaliste 4.00 22.00
2240001 Kontrolni pregled specijaliste 3.00 20.00
2240002 Konsultativni pregled sa pisanim mišljenjem 5.00 26.00
2240003 Konzilijarni pregled u drugoj ustanovi 7.00 35.00
2240004 Sistematski pregled 0.00 29.00
2240005 Izračunavanje epidemioloških indeksa 0.00 2.50
2240006 Stomatološka anketa sa analizom 0.00 5.20
2240007 Zdravstveno vaspitni rad u grupi sa predavanjem i demonstracijom 0.00 22.70
2240008 Motivacija i obučavanje korisnika u održavanju pravilne oralne higijene u ordinaciji 0.00 2.60
2240009 Izrada programa prevencije 0.00 204.80
2240010 Identifikacija dentalnog plaka 1.90 3.80
2240011 Utvrđivanje stanja potpornih tkiva primjenom paradontalnih indeksa 14.20 28.40
2240012 Uklanjanje dentalnog plaka sa poliranjem 1.90 3.70
2240013 Lokalna aplikacija fluorida 0.00 2.10
2240014 Zalivanje fisura 0.00 8.70
2240015 Preventivna odontomija 0.00 14.20
2240016 Ispitivanje vitaliteta zuba 0.50 1.00
2240017 Anestezija površinska - lokalna sprejom 0.50 1.00
2240018 Lokalna injekciona anestezija 3.00 5.40
2240019 Sprovodna injekciona anestezija 3.00 6.40
2240020 Uklanjanje ispuna 4.20 8.40
2240021 Analiza rendgenografije zuba 0.50 1.00
2240022 Amalgamski ispun na jednoj površini 8.30 16.60
2240023 Amalgamski ispun na dvije površine 10.90 21.70
2240024 Amalgamski ispun na tri površine 14.80 29.60
2240025 Kompozitni ispun na prednjim zubima 13.70 27.40
2240026 Kompozitni ispun na bočnim zubima 12.60 25.20
2240027 Kompozitni ispun sa dodatnim elementima za retenciju 19.10 38.20
2240028 Nadogradnja frakturiranog zuba kompozitnim materijalom uz dodatne elemente za retenciju 19.10 38.20
2240029 Glasjonomer ispun 8.80 17.60
2240030 Terapija dubokog karijesa 4.10 8.30
2240031 Intralezijska i perilezijska aplikacija lijeka 4.40 8.80
2240032 Privremeni ispun 4.00 7.70
2240033 Vitalna amputacija/ekstirpacija 13.40 26.70
2240034 Mortalna amputacija kod mliječnih zuba 0.00 26.70
2240035 Mortalna ekstirpacija 21.70 43.30
2240036 Interseansno medikamentozno punjenje kanala korijena 3.20 6.50
2240037 Endodontski tretman pulpe kod zuba sa nezavršenim rastom korijena 0.00 69.80
2240038 Termokauterizacija polipa pulpe ili gingive 2.90 5.70
2240039 Endodontska terapija neinficirane pulpe po kanalu 9.70 19.30
2240040 Endodontska terapija abradiranih zuba po kanalu 17.70 35.40
2240041 Endodontska terapija inficirane pulpe po kanalu 14.50 28.90
2240042 Endodontska terapija zuba sa komplikovanim kanalnim sistemima 21.20 42.40
2240043 Terapija perforacije korijena 21.20 42.40
2240044 Retretman kanala korijena po kanalu 16.10 32.30
2240045 Definitivna opturacija kanalnog sistema 34.50 69.00
2240046 Priprema jednokorijenog zuba za hirurški zahvat 9.70 19.40
2240047 Priprema svakog narednog kanala korijena za hirurški zahvat 9.70 19.40
2240048 Drenaža parodontalnog apscesa 1.70 3.50
2240049 Liječenje apikalnog parodontita jednokorijenih zuba 21.00 42.00
2240050 Liječenje apikalnog parodontita višekorijenih zuba 28.00 56.00
2240051 Uklanjanje stranog tijela iz kanala korijena 8.00 15.20
2240052 Odontometrija 6.00 12.00
2240053 Ekstrakcija mliječnih zuba 0.00 4.30
2240054 Ekstrakcija stalnih zuba 4.00 8.10
2240055 Ekstrakcija zuba pacijentima sa sistemskim oboljenjima 5.00 9.30
2240056 Komplikovana ekstrakcija zuba 5.00 10.30
2240057 Hirurška ekstrakcija zuba 19.50 39.00
2240058 Hirurška ekstrakcija impaktiranih umnjaka 28.00 56.00
2240059 Hirurška ekstrakcija impaktiranih očnjaka i drugih prekobrojnih zuba 21.00 41.90
2240060 Hirurška terapija zuba u nicanju 22.00 44.30
2240061 Hirurška terapija zuba u nicanju sa izvlačenjem 0.00 48.30
2240062 Liječenje alveolita 0.00 9.00
2240063 Hirurško liječenje osteomijelita 8.00 16.20
2240064 Hirurško liječenje ekstraoralnih dentogenih fistula 27.60 55.20
2240065 Biopsija 6.50 12.90
2240066 Zaustavljanje krvarenja 3.10 6.20
2240067 Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem 0.00 8.70
2240068 Intraoralna inizija apscesa 3.00 5.20
2240069 Ekstroralna inizija apscesa 8.20 16.40
2240070 Resekcija jednokorijenih zuba 34.00 68.10
2240071 Resekcija jednokorijenih zuba sa retrogradnim zatvaranjem 48.50 96.90
2240072 Resekcija višekorijenih zuba 45.30 90.60
2240073 Primarna plastika oroantralne komunikacije 47.00 93.30
2240074 Primarna plastika oroantralne komunikacije sa vađenjem stranog tijela 55.40 110.80
2240075 Revizija sinusa Caldwell - Luc 64.70 129.40
2240076 Uklanjanje mukoznih cista 0.00 64.40
2240077 Uklanjanje viličnih cista 32.50 64.90
2240078 Odstranjivanje epulisa i manjih tumora 21.50 43.00
2240079 Uklanjanje benignih tumora vilica 36.90 73.80
2240080 Plastika plika i frenuluma 9.40 18.70
2240081 Uklanjanje hipertrofične mukoze 22.00 44.30
2240082 Djelimično produbljivanje vestibuluma 12.50 24.90
2240083 Transpozicija n. Mentalisa 28.20 56.30
2240084 Liječenje neuralgije n. trigeminusa primjenom blokada 43.30 86.60
2240085 Nivelacija alveolarnog grebena po kvadrantu 35.00 69.80
2240086 Uklanjanje mukokele sinusa 24.00 48.00
2240087 Uklanjanje stranog tijela iz mekih i koštanih tkiva lica i vilica 32.30 64.70
2240088 Uklanjanje konaca 3.00 5.20
2240089 Repozicija luksirane donje vilice 2.90 5.70
2240090 Zbrinjavanje preloma vilica metodom žičane imobilizacije 28.00 56.20
2240091 Fiksacija traumatskih luksiranih zuba splintom 31.00 62.30
2240092 Replatancija avulziranih zuba 26.00 51.80
2240093 Uklanjanje imobilizacionih naprava 9.00 18.30
2240094 Primarna obrada rane sa suturom 10.00 20.40
2240095 Konzervativno liječenje oboljenja TMZ 10.20 20.40
2240096 Davanje injekcija u terapijske/dijagnostičke svrhe 3.80 7.60
2240097 Etiološka dijagnoza konsekutivnih oboljenja 11.50 22.90
2240098 Primjena testova u dijagnozi oralno medicinskih oboljenja 16.20 32.40
2240099 Eliminacija iritacijaoralne sluzokože 4.10 8.30
2240100 Kauterizacija tkiva 4.10 8.30
2240101 Produženje kliničke krune zuba hirurškim putem 17.50 34.70
2240102 Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po vilici 8.10 16.10
2240103 Uklanjanje i obrada parodontalnog džepa po zubu 6.50 12.90
2240104 Impregnacija osjetljivih dentinskih površina 0.00 2.10
2240105 Dijagnostika oralnih fokusa 10.00 19.10
2240106 Osteoplastika i osteotomija u terapiji oboljelih od parodontopatije po zubu 3.20 6.50
2240107 Specifično vođena regeneracija parodonta uz primjenu membrana po zubu 54.00 108.00
2240108 Bisekcija zuba 11.50 22.90
2240109 Primjena koštanih implantata u terapiji infrakoštanih parodontalnih džepova - bez materijala 6.30 12.60
2240110 Lateralno pomjereni režanj 21.00 42.00
2240111 Režanj 'dupla papila' po zubu 37.80 75.60
2240112 Modifikovana Widmanova režanj operacija u liječenju parodontopatije - po zubu 11.20 22.40
2240113 Uklanjanje grubih poremećaja u okluziji brušenjem - po zubu 1.50 2.90
2240114 Funkcijska analiza okluzije 7.80 15.50
2240115 Fiksni čuvar prostora 0.00 49.10
2240116 Izrada i analiza studijskog modela 14.20 28.40
2240117 Dijagnostika okluzalnih nepravilnosti 8.00 15.50
2240118 Analiza ortopantomografije 3.00 8.50
2240119 Ortodonski zavrtanj u aparatu 5.50 10.80
2240120 Ortodonska opruga - perce 5.50 10.80
2240121 Izrada labijalnog luka 6.50 13.00
2240122 Izrada fiksacione kukice 6.50 13.00
2240123 Adaptacija aparata u ustima pacijenta 7.10 14.20
2240124 Terapijska readaptacija ortodonskog aparata 8.30 16.60
2240125 Reparatura ortodonskog aparata 7.00 14.30
2240126 Reparatura ortodonskog aparata sa otiskom 12.60 25.30
2240127 Dodatak zuba u ortodonski aparat 3.00 5.20
2240128 Uzimanje otiska kod novorođenčeta sa kongenitalnim anomalijama 0.00 36.60
2240129 RVG snimak zuba 4.80 9.50
2240130 Zbrinjavanje pacijenata sa posebnim potrebama u opštoj anesteziji 0.00 172.00
2240131 Anestezija u oralnoj hirurgiji po započetom satu 81.00 162.00
2240132 Readaptacija i reokludacija totalne proteze 15.50 15.50
2240133 Readaptacija i reokludacija opturatora 15.50 15.50
2240134 Proteza sa opturatorom 75.00 150.00
2260002 Prvi pregled specijaliste 4.00 22.00
2260003 Ponovni pregled specijaliste 3.00 20.00
2260004 Konsultativni pregled specijaliste sa pisanim nalazom 5.00 26.00
2260450 Hirurška ekstrakcija zuba 19.50 39.00
2260480 Zaustavljanje krvavljenja hirurškim putem 0.00 8.70
2260510 Hiruško liječenje lokalnog osteomijelita 8.00 16.20
2260520 Ubrizgavanje lijekova u pljuvačnu žlijezdu kroz izvodni kanal 8.50 16.90
2260525 Odstranjivanje kalkulusa iz izvodnog kanala pljuvačne žlijezde 25.50 51.00
2260535 Primarna plastika oroantralne komunikacije 47.00 93.30
2260540 Plastika oroantralne komunikacije po čelesniku 46.00 91.70
2260550 Uklanjanje hipertrofične mukoze (po kvadrantu) 22.00 44.30
2260555 Djelimično produbljivanje vestibuluma 12.50 24.90
2260575 Alveolotomija (po kvadrantu) 26.00 51.90
2260585 Resekcija korijena zuba 34.00 68.10
2260590 Resekcija korijena zuba sa širenjem I punjenjem (retrogradnim zatvaranjem) kanala 48.50 96.90
2260600 Hiruška terapija zuba u nicanju 22.00 44.30
2260605 Replantacija zuba 26.00 51.90
2260615 Ekstirpacija viličnih cista 32.50 64.90
2260625 Biopsija 6.50 12.90
2260630 Zbrinjavanje preloma vilica metodom žičane imobilizacije 28.00 56.20
2260635 Postavljanje žičanih ligatura po zubu 3.00 5.40
2260640 Uklanjanje imobilizacionih naprava 9.00 18.30
2260645 Primarna obrada manje rane sa suturom 10.00 20.40
2260650 Nivelacija alveolarnog nastavka 35.00 69.80
2260655 Uklanjanje konaca 3.00 5.20
2260660 Hirurško vađenje impaktiranih i prekobrojnih zuba 21.00 41.90
2260665 Operacija epulisa i manjih tumora 21.50 43.00
2260670 Ekspozicija krunice retiniranog zuba sapostavljanjem ligature ili prstena 24.00 48.30
2260678 Ekstirpacija ranule 32.50 64.60
2260679 Parcijalna modelacija alveolarnog grebena 32.50 64.60
2260835 Miofunkcionalna terapija 3.00 5.20
2260836 Liječenje oboljele pulpe zuba sa nezavršenim rastom korijena 35.00 69.80
2260837 Fiksacija luksiranih zuba kompozitnim materijalom 31.00 62.30
2260838 Izrada programa preventive-1 godišnje 0.00 204.80
2260856 Produženje kliničke krune zuba hirurškimputem 17.50 34.70
2260857 Uzimanje otiska kod novorođenčeta sa kongenitalnim anomalijama 0.00 36.60
2260858 Maska po Deleru 63.50 126.70
2290001 Prvi pregled 3.00 22.00
2290002 Ponovni pregled 2.50 20.00
2290003 Sastanak u vezi okupljanja davalaca krvi(opština, organizacije i dr.) 0.00 75.17
2290004 Organizacija okupljanja davalaca krvi 0.00 169.60
2290005 Edukovanje medicinskih radnika za rad na motivisanju ljudi za davanje krvi 0.00 75.70
2290008 Uzimanje jedinice krvi 5.30 21.30
2290009 Uzimanje jedinice autologne krvi 13.00 51.80
2290010 Ambulantno uzimanje uzoraka krvi 3.70 14.90
2290012 Određivanje krvne grupe ABO 1.60 6.30
2290013 Određivanje krvne grupe ABO sistema u eprovetama 2.70 10.90
2290014 Određivanje krvne grupe ABO sistema na ID kartici 2.80 11.00
2290015 Određivanje prisustva Rh (D) antigena-serija 2.20 8.60
2290016 Određivanje prisustva Rh D antigena ID karticama -pojedinačno 2.80 11.00
2290017 Određivanje prisustva slabe varijante D antigena 6.50 25.90
2290018 Određivanje slabije varijante Rh D antigena ID karticama 2.80 11.00
2290019 Određivanje Rh fenotipa ID karticama 2.80 11.00
2290020 Određivanje antigena drugih KG sistema Kelli, Lewis, Duffy,Kidd i dr. na ID karticama-po antigenu 3.70 14.90
2290021 Ispitivanje prisustva antitijela-screening test na ID kartici 2.80 11.00
2290022 Identifikacija antitela-ID kartice 16.00 63.80
2290023 Direktni Coombsov (AHG test na ID kartici) polispecifičan 2.80 11.00
2290024 Direktni Coombsov (anti-humani globulin) test monospecifičan 3.30 13.30
2290025 Direktni Coombsov (AHG test) monospecifičan na ID kartici 2.80 11.00
2290026 Indirektni Coombsov (anti-humani globulin) test-serija 3.30 13.30
2290027 Indirektni Coombsov(AHG test) na ID kartici 2.20 8.60
2290028 Interreakcija major-test kompatibilnosti na ID kartici 2.80 11.00
2290031 Ispitivanje krvi na HIV infekciju 0.00 150.80
2290032 Ispitivanje prisustva HBsAg ELISA 0.00 150.80
2290033 Ispitivanje antitijela na HCV 0.00 150.80
2290034 Određivanje antitela na cor Ag HB virusa (ELISA) 0.00 150.80
2290036 Tumačenje rezultata i zaključci 0.00 23.90
2290037 Elektroforeza proteina-serija 8 uzoraka 56.00 223.90
2290038 Određivanje koncentracije pojedinih proteina radikalnom imunodifuzijom-serija 12 uzoraka 35.40 141.50
2290039 Određivanje ukupnih proteina-serija 15 uzoraka 21.30 85.00
2290040 Koncentrovanje bioloških tečnosti-serija 16 uzoraka 13.30 53.20
2290041 Ambulantna transfuzija plazme 0.00 75.70
2290042 Ambulantna transfuzija albumina 0.00 75.70
2290043 Ambulantna transfuzija eritrocita 0.00 189.40
2290601 Krvna grupa 5.20 17.30
2290602 Utvrđivanje podgrupe ABOistema 9.00 29.90
2290603 Utvrđivanje Rh antigena 3.50 11.50
2290604 Ispitivanje rh antigena 5.30 17.70
2290605 Ispitivanje Rh fenotipa 28.80 96.10
2290606 Direktni coombs(AHG) test 4.70 15.60
2290607 Indirektni Coombsov test 6.00 19.90
2290608 Ispitivanje hemolizina 0.00 14.20
2290609 Otkrivanjei titar Rh i drugih imunih antitijela 14.70 49.00
2290610 Hladni aglutinini 4.30 14.30
2290611 Određivanje antigena dr. krvno grupnih sistema(kel,Luis,MN,Ss) 15.00 50.00
2290612 Ispitivanje posttrans. Reakcija 0.00 266.50
2290613 Inerreakcija 0.00 39.80
2290614 Testiranje prisustva HBsAg u krvi ELISAmetodom 25.00 83.20
2290615 Testiranje prisustva antiHCV antitijelau krvi ELISA metodom 28.60 95.40
2290616 Testiranjeprisustva antiHIV1/HIV2 antitijela u krvi ELISA metodom 28.40 94.80
2290617 TPHA test 10.10 33.60
2290618 Terapijska venepunkcija 5.40 17.90
2290633 Screening antitjela 20.30 67.70
2290636 Identifikacija antitjela 48.70 162.20
2290642 Autokontrola 11.30 37.80
2300001 Dijagnostička mamografija 10.00 41.00
2300010 Radioskopija pluća 11.00 54.20
2300060 Radioskopija srca 8.00 39.00
2300095 Radioskopija jednjaka 7.00 33.60
2300109 Radioskopija želuca i duodenuma 9.00 43.80
2300110 Transkutani ultrazvuk 15.00 50.00
2300111 Endokavitalni ultrazvuk 15.00 50.00
2300112 Ultrazvuk sa kontrastom 20.00 60.00
2300113 Ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu 15.00 50.00
2300125 Hipotona duodenografija 19.00 94.10
2300141 Gastroduodenum kroz stomu 18.50 92.10
2300176 Radioskopija abdomena nativno 8.00 40.00
2300184 Pregledni snimak abdomena nativno sa zdjelicom 6.00 28.80
2300206 Nativni snimak žučne kesice 7.00 34.10
2300214 Peroralna holecistografija 7.50 37.30
2300230 Intraoperativna holegrafija 0.00 108.90
2300249 Sekundarna holegrafija 24.50 122.40
2300257 Infuziona holegrafija 40.00 200.70
2300265 Intravenska holegrafija 25.50 126.40
2300273 Pasaža tankog crijeva 17.00 84.20
2300281 Pasaža debelog crijeva 25.00 122.90
2300290 Irigoskopija i irigografija 28.00 138.30
2300303 Irigoskopija i irigografija sa duplim kontrastom po Fišeru 29.00 145.50
2300311 Pregled debelog crijeva kroz stomu 23.50 116.70
2300320 Intravenska urografija 22.00 110.50
2300338 Infuziona urografija 28.00 138.40
2300346 Minutna urografija 30.00 148.70
2300354 Retrogradna ureteropijelografija - ševasi 25.00 123.90
2300370 Cistografija i ureterocisografija 20.00 100.10
2300389 Mikciona cistografija 22.50 111.40
2300397 Fistulografija 21.00 103.20
2300400 Histerosalpingografija (HSG) 24.00 120.90
2300419 Slojevno snimanje (tomografija) 14.00 70.20
2300427 Ciljani snimak 5.00 25.20
2300435 Radioskopija i snimak stranog tijela 24.00 117.70
2300443 Standardna radiografija u jednoj expoziciji 5.00 24.80
2300451 Standardna radiografija u dvije ekspozije 6.00 31.10
2300460 Specijalna radiografija 6.00 30.40
2300664 Retrogradna pijelografija 25.00 123.40
2300685 Očitavanje Rtg. snimka do 2 projekcije (van matične ustanove) 1.00 5.20
2300686 Ocitavanje Rtg. snimka preko 2 projekcije za svaki snimak (van matične ustanove) 1.00 5.20
2300690 RTG srca i pluća 1 expozicija 6.00 30.90
2300695 RTG srca i pluća 2 expozicije 7.50 36.90
2300700 EKG - snimanje i očitavanje 1.00 6.10
2300701 Dijagnostička punkcija (plueralna, abdominalna, lumbalna, zglobna, itd.) 3.00 14.40
2300703 Evakuaciona punkcija (plaeralna, abdominalna, lumbalna, zglobna, itd.) 6.50 31.70
2300704 Rektalni digitalni pregled 0.50 5.00
2300705 Rektosigmoideskopija 3.00 14.30
2300706 Biopsija (koštane srži, limfne žlijezde, tumora, organa, tkiva, itd.) 6.00 27.60
2300708 Kompjuterizovano-tomografski pregled bilo koga dijela tijela 31.10 124.30
2300709 CT kolonografija 26.70 106.60
2300710 CT pregled glave;C kičme;Th kičme,LS kičme 26.70 106.60
2300711 CT pregled hipofize 26.70 106.60
2300712 CT pregled PC ugla;nazofaringsa;orbita;paranazalnih šupljina;parotidne žljezde;angio glave i standardno glave;angio i standardno vrata;kičme;myelo CT 26.70 106.60
2300713 CT pregled vrata;toraksa,pluća;gornjeg abdomena(jetra,slezena,bubrezi,pankreas,nadbubrezi);male karlice;ekstremiteta 26.70 106.60
2300714 CT pregled dojke;zglobova;funkcionalni CT pregled;cine CT urografija;angio toraksa,abdomena i ekstremiteta;angio-kardiografija;cine CT kardiografija;CT flebografija 34.30 137.10
2300715 Kompjuterizirana tomografija (CT) 37.00 183.00
2300716 Kompjuterizovana tomografija sa CT kontrastom 54.00 268.50
2300717 Perkutana apsiraciona biopsija(PA),drenaža pod kontrolom Rtg,UZ ili CT 50.10 200.40
2300718 Punkcija i evakuacija bubrežnih cista pod kontrolom Rtg,UZ ili CT 19.90 79.50
2300719 Flebografija (gornji i donji ekstremiteti) 52.00 260.30
2330075 Alfa amilaza u krvi, urinu ili duodenalnom soku 4.00 20.20
2330090 Elektroforeza proteina 3.50 16.40
2330110 Elektroforeza lipida 3.50 16.40
2330121 Cu (krv, urin) 2.00 7.70
2330156 Transferin 4.00 20.80
2330202 Kalcij jonizovani (direktno) 1.00 2.70
2330229 Magnezijum 1.00 6.00
2330237 Fosfor neorganski u krvi ili urinu 1.00 4.40
2330245 Hloridi u krvi, urinu ili likvoru 1.50 6.40
2330334 Klirens kreatinina 2 sata 1.00 6.10
2330342 Klirens kreatinina. 4 sata 1.00 6.10
2330394 Kisela fosfataza ukupna 1.50 6.80
2330423 Alfa - HBDH 1.00 5.50
2330547 Holesterol 1.50 7.40
2330580 Melanin u urinu 2.00 9.10
2330865 D-xyloza 3.00 14.50
2330866 Acidobazni status 2.00 8.50
2330867 Osmolaritet seruma i urina 1.50 6.40
2330869 Analiza žučnih kontremenata 3.00 13.30
2330870 Analiza bubrežnih konkremenata 5.00 23.60
2330871 C4 7.00 33.80
2330873 C3 7.00 35.90
2330874 Ceruzloplazmin 7.50 37.30
2330875 L2 Makroglobulin 7.50 37.30
2330876 Haptoglobin 3.50 16.80
2330877 L1 Antitripsin 7.50 37.30
2330878 L1 kiseli glikoprotein 3.50 16.80
2330880 Mokraćna kiselina u serumu i urinu - radna autoanalizatoru 2.50 11.50
2330881 Krioglobulini u serumu 1.50 6.80
2330882 Amonijak (UV test) 1.00 3.50
2330883 GLDH glutamyldehydrogenase 1.50 6.40
2330884 Izoenzimi LDH 9.00 44.20
2330885 Cholinesterase 1.00 5.30
2330886 Lipase u serumu 1.50 6.60
2330887 Gvoždje, TIBC; UIBC u seriji 2.00 8.10
2330888 Tripsin 2.00 11.20
2330891 17-ketosteroich u urinu 4.00 18.30
2330892 17-OH ketosteroidi u urinu 4.00 18.30
2330893 VMA - vanil mandelična kiselina 4.00 18.30
2330894 Koproporfirini u urinu 6.50 32.50
2330895 Bence-Jones bjelančevine 1.00 2.80
2330897 Faktori koagulacije: V, VII, VIII, IX, X, XI, XII 3.00 15.70
2330898 Agregacija trombocita 2.00 7.60
2330899 Antitrombin III 3.00 14.60
2330900 Test potrošnje protrombina 3.00 13.50
2330903 Gvoždje TIBC I UIBC (pojedinačno) ručno 1.50 7.10
2330904 Mioglobin 1.00 6.10
2330905 Diferenciranje ćelija likvora-nativno 1.50 6.60
2330906 Diferenciranje ćelija likvora-bojenjem 3.00 14.30
2330907 Ukupni proteini likvora (kvantitativno) 1.00 3.20
2330908 Elektroforeza proteina likvora 5.00 25.70
2330909 LE ćelije 3.00 12.80
2330910 Dokazivanje srpastih eritrocita 7.00 35.90
2330911 Eozinofili u nosnom sekretu 1.00 5.40
2330912 Izoenzimi CK-MB fotometrijski 2.00 10.20
2330913 Određivanje D dimera 2.50 9.90
2330914 Određivanje troponina 6.90 27.50
2330915 Troponin T 6.00 28.60
2340020 Mikroskopski preparat (nativni, prosto ili složeno bojenje) 1.00 4.70
2340046 Bakteriološki pregled brisa grla, nosa,nazofarinksa, tonzila, usne šupljine 2.00 9.70
2340062 Bakteriološki pregled sputuma i vaginalnog brisa 5.00 25.40
2340089 Hemokultura 6.50 32.50
2340100 Urinokultura 3.00 15.90
2340119 Bakteriološki pregled urina na kliconoštvo 2.00 10.80
2340127 Koprokultura 4.00 21.10
2340135 Koprokultura na crijevno kliconoštvo 2.00 10.80
2340143 Koprokultura na koleru 2.50 11.60
2340186 Serološka identifikacija bakterija 3.50 16.30
2340187 Biohemijska identifikacija bakterija 3.00 13.00
2340208 Antibiogram (kvalitativni) 3.00 16.10
2340216 Grupna identifikacija beta-hemolitickogstreptokoka 5.50 26.40
2340224 Mikroskopski pregled materijala na Mycobacterium tuberculosis - bojenje po Ziehl-Nielsenu 2.00 8.50
2340232 Pregled kulture materijala na Mycobacterium tuberculosis (Loewenstein) 4.50 21.30
2340240 Ispitivanje osjetljivosti na tuberkulostatike 4.50 21.30
2340259 Ispitivanje materijala na sterilnost 3.00 13.80
2340267 Bakteriološka kontrola aparata za sterilizaciju 2.00 10.70
2340275 Bakteriološki pregled vazduha 5.00 26.20
2340283 Bakteriološki pregled brisa raznih predmeta 3.00 12.60
2340291 Bakteriološko ispitivanje desinfekcionihsredstava i sredstava za higijenu 7.50 37.00
2340348 Mikroskopski pregled na plijesni i kvasnice (nativno) 1.00 4.70
2340356 Baerman-ov metod za izolaciju larvi Strongylodies Stercoralis 3.00 15.70
2340372 Kultura plijesni i kvasnica 4.00 21.10
2340380 Mikroskopski pregled stolice na parazite(nativni preparat) 2.00 8.40
2340399 Koncentracija jajašaca crijevnih helminata metodom flotacije 2.00 10.50
2340402 Mikroskopski pregled perianalnog otiska 1.50 6.80
2340410 Mikroskopski pregled materijala na crijevne protozoe metodom koncentracije (MIFC) 2.00 9.70
2340429 Mikroskopski pregled stolice na ciste otopinom lugola 1.50 7.40
2340437 Mikroskopski pregled na crijevne protozoe sa provokacijom (nativni preparat) 2.00 10.50
2340445 Mikroskopski pregled krvi na protoze (periferni razmaz) gusta kap 2.00 9.70
2340488 Mikroskopski pregled na tikvne protozoe(kompresija, digestija i dr.) 2.00 10.70
2340500 Lateks aglutinacija (RF, CRP) - Reuma faktor C-reaktivni proteini 2.00 10.70
2340526 RVK (toksoplazmoza i dr.) 4.00 18.00
2340534 VDRL (kvalitativnoi kvantitativno) 2.00 9.70
2340541 Reakcija aglutinacije (Widal, Weil-felix) 3.00 15.40
2340542 Reakcija pasivne aglutinacije (trn) 2.00 9.70
2340550 Reakcija inhibicije hemolize (AST-o) - Anti-streptolizinski test 2.00 9.70
2340569 Waller-rosae-ov test 3.00 12.60
2340593 RVK kod virusnih infekcija, reakcija vezivanje komplementa 4.00 20.20
2340615 PAUL-BUNELL-ova reakcija 2.00 11.00
2340658 Uzimanje materijala za sanitarnu mikrobiologiju 1.50 6.40
2340674 ROTALEX-LATEX test 4.00 18.00
2350017 Obdukcija opšta sa 6 biopsija sa expertizom 0.00 363.10
2350025 Obdukcija specijalna sa 15 biopsija sa expertizom 0.00 480.80
2350041 Biopsija u vakum procesnoj tehnici 0.00 264.50
2350050 Biopsija sa dekalcinacijom 0.00 223.80
2350068 Izrada muzejskih preparata 0.00 424.50
2350076 Biopsija želučani sok na siderocite 0.00 65.20
2350084 Fotografisanje i izrada makro i mikro snimaka 0.00 54.90
2350092 Biopsija miomatozni uterus bez adneksa 0.00 151.90
2350106 Biopsija miomatozni uterus sa adneksima 0.00 341.40
2350114 Biopsija pregled, resekt: želudca sa ulkusnom nišom i utvrđenim znacima maligne 0.00 341.40
2350122 Biopsija pregledanog resektata želudca sa carcinomom 0.00 291.90
2350130 Biopsija pregled resektata preparata debelog crijeva sa tumorom 0.00 343.50
2350133 Debelo crijevo bez tumora 0.00 343.50
2350135 Debelo crijevo povreda 0.00 246.90
2350137 Debelo crijevo gangrena 0.00 246.90
2350140 Debelo crijevo ileus 0.00 246.90
2350149 Biopsija pregled resektata laringsa sa tumorom 0.00 331.20
2350157 Biopsija resektata preparata vrata (pljuvačna žlijezda, limfni čvorovi, vezivo i 0.00 235.60
2350165 Biopsija histološki pregledanog strumnogtkiva štitne žlijezde i tumor štitne žl 0.00 235.60
2350173 Biopsija resektata pluća ili plućnog režnja 0.00 263.80
2350181 Biopsija pregleda kiretaže dobivenog materijala: endometrija i sluznice 0.00 104.10
2350190 Biopsija: pregledana kiretažom dobivenogmaterijala iz uterusa i cervikalnog kan 0.00 161.70
2360000 Prevoz sanitetskim vozilom - sekundarna(30% jedne litre supera) 0.00 0.00
2500001 HEMODIJALIZA BRČKO 0.00 205.00
2500050 HEMODIJALIZA IDC 0.00 215.14
2500100 USLUGA HEMODIJALIZE 0.00 65.00
2500101 Usluga kućne hemodijalize - Gajić Ljubomir 0.00 58.50
2500102 Hemodijafiltracija 0.00 254.26
2600001 PREVOZ PACIJENTA NA DIJALIZU 0.00 0.72
2600001 PREVOZ PACIJENTA NA DIJALIZU 0.00 0.73
2600001 PREVOZ PACIJENTA NA DIJALIZU 0.00 0.72
2600001 PREVOZ PACIJENTA NA DIJALIZU 0.00 0.71
2600010 PREVOZ PACIJENTA DEJANOVIC 0.00 1.69
2600011 Prevoz sanitetskim vozilom na hemodijalizu (30% jedne litre supera) 0.00 0.00
2700001 Matematički proračun energetskih potreba i potreba u gradivnim i zaštitnim materijalima 0.00 15.00
2700002 Izrada dnevnog jelovnika (3 glavna obroka, i 2 međuobroka) sa uopštenim preporukama za pravilnu ishranu i način pripreme namirnica 0.00 75.00
2700003 Izrada sedmičnog jelovnika 0.00 515.00
2700004 Izrada dnevnog jelovnika-do 3 rizična faktora 0.00 95.00
2700005 Izrada dnevnog jelovnika-3 i više rizičnih faktora 0.00 125.00
2700006 Prvi pregled doktora subspecijaliste za ishranu 0.00 24.10
2700007 Kontrolni pregled doktora subspecijaliste za ishranu 0.00 33.40
2700008 Mjerenje krvnog pritiska 0.00 3.10
2700009 Antropometrijska mjerenja (tjelesne visine, tjelesne mase, obim struka, obim kukova, mjerenje kožnih nabora na 4 tačke) 0.00 3.60
2700010 Planiran razgovor-intervju medicinske sestre 0.00 9.90
2700011 Edukacija bolesnika/članova porodice o pravilnom načinu ishrane 0.00 16.60
3000001 Prvi pregled doktora specijaliste 8.00 27.00
3000002 Kontrolni pregled doktora specijaliste 7.00 24.00
3000003 Pregled subspecijaliste 10.00 32.00
3000004 Kontrolni pregled subspecijaliste 9.50 31.00
3000005 Prvi pregled profesora univerziteta 11.00 37.00
3000006 Kontrolni pregled profesora univerziteta 10.50 35.00
3000007 Konzilijarni pregled 17.00 57.00
3030001 Konzilijarni pregled 17.00 57.00
3030016 Holter monitoring 0.00 60.00
3030021 Holter krvnog pritiska (ABPM) 0.00 35.80
3030024 Telemetrija 0.00 23.50
3030032 Dinamična elektrokardiografija 0.00 23.50
3030040 Ehokardiografija 16.00 38.90
3030045 Ehokardiografija (transezofagusna) 16.00 75.00
3030055 Ehokardiografija (kontrastna) 23.50 38.90
3030059 Pletizmografija 12.50 30.70
3030067 Fonokardiografija 16.00 38.90
3030075 Ergometrija, viagraf bicikl 0.00 26.60
3030083 Ergometrija Bruce 0.00 30.70
3030090 Ugradnja privremenog PACE MAKERA (PM) 0.00 125.00
3030100 Ugradnja trajnog PM 0.00 225.00
3030102 Kontrola PM 0.00 26.60
3030105 Uvođenje subklavija katetera 0.00 18.40
3030110 Selektivna lijeva i desna koronarografijaUsluga podrazumijeva i preoperativnu-preinvanzivnu pripremu koja obuhvata: Se, krvnu sliku, biohemijske analize, anti HbS Ag, anti HCV, anti HIV, TPHA, INR vrijeme krvarenja, vrijeme koagulacije, urin; RTG snimak srca i pluća; Krvnu grupu i Rh faktor. 260.00 1300.00
3030115 Balon dilatacija koronarne arterije PTCUsluga podrazumijeva i preoperativnu-preinvanzivnu pripremu, kao i usluga pod šifrom: 3030110. 540.00 2700.00
3030120 Ugradnja stentaUsluga podrazumijeva i preoperativnu-preinvanzivnu pripremu, kao i usluge pod šiframa: 3030110 i 3030115. 500.00 2500.00
3030121 Kompjuterizovani ehokardiografski pregled pacijenta sa srčanim manama 52.20 208.70
3030122 Ehokardiografska procjena koronarnih pacijenata pomoću stresehokardiografije 29.40 117.60
3030123 Ehokardiografska procjena koronarne rezerve poslije provokacije ishemije medikamentima 44.10 176.40
3030124 Kompjuterizovana ehokardiografska procjena 58.80 235.20
3030125 Analiza kasnih komorskih potencijala iz Holter monitoringa 11.60 46.40
3030126 Analiza varijabilnosti srčane frekvencije iz Holter monitoringa 11.60 46.40
3030127 Neinvazivno hemodinamsko ispitivanje 23.20 92.80
3030128 Perkutano određivanje parcijalnog pritiska kiseonika na donjim ekstremitetima sa i bez testa 46.40 185.50
3030129 Testovi za dijagnostikovanje sindroma gornje aperture toraksa 23.20 92.80
3030130 Segmentni Doppler sa automatskim napumpavanjem 24.90 99.60
3030131 Terapijska punkcija perikarda 0.00 128.90
3030132 Elektro-udar direktnom strujom u presrčani predio (DC-šok) 0.00 129.30
3030133 Elektrokonverzija srčanog ritma DC-šokom 0.00 165.70
3030134 Elektrokonverzija srčanog ritma 0.00 219.10
3030135 Kvantitativna ventrikulografija 400.70 1602.90
3030136 Angiokardiografija desne predkomore 311.40 1245.60
3030137 Ventrikulografija desne komore 319.90 1279.40
3030138 Intrakardijalna elektrofiziološka studija srčanih aritmija 282.20 1128.70
3030139 Intrakardijalna električna ablacija liječenja srčanih aritmija 296.90 1187.60
3030140 Procjena miokardne perfuzije kontrastnom ehokardiografijom u toku koronarografije 179.70 718.90
3030141 Kateterizacija desnog srca 309.90 1239.40
3030142 Lokalna tromboliza (koronarna, pulmonalna, intrakardijalna) 0.00 1416.70
3030143 Intrakardijalna valvularna dilatacija (valvuloplastika) 434.40 1737.50
3030144 Ventrikulografija lijeve komore 296.10 1184.50
3030146 Kateterizacija desnog srca sa kineventrikulografijom 307.20 1228.80
3030147 Mikrokateterizacija desnog srca sa termodilucijom 255.50 1021.80
3030148 Biopsija miokarda pod kontrolom ultrazvuka 466.70 1866.90
3030149 Biopsija endomiokarda srca 328.80 1315.20
3030150 Kateterizacija lijevog srca 279.60 1118.30
3030151 Mikrokateterizacija desnog srca 249.30 997.00
3030152 Intraoperativni ehokardiografski pregled 332.30 1329.00
3030153 Procjena koronarne endotelne disfunkcije 239.70 958.90
3030154 Otkrivanje koronarnog arterijskog spazma intravenskim ergonovinskim testom 221.20 884.90
3030155 Rotaciona koronarna aterektomija 500.70 2002.90
3030156 Direkciona koronarna aterektomija koronarnih arterija 500.70 2002.90
3030157 Intraperikardno davanje lijekova poslije perikardne punkcije Perducer instrumentom 0.00 1013.70
3030158 Perikardna punkcija Perducer instrumentom uz fluoroskopsku kontrolu i električnu sukciju 0.00 994.10
3030159 Perikardna punkcija uz fluoroskopsku kontrolu i električnu sukciju 0.00 1043.60
3030160 Perkutana balon perikardiotomija 301.40 1205.40
3030161 Perikardioskopija i ciljana biopsija perikarda 409.70 1638.70
3030162 Biopsija perikarda uz fluoroskopsku kontrolu 259.90 1039.60
3030163 Endomiokardne biopsije 19.10 76.30
3030164 Angiografsko snimanje srčane komore (ventrikulografija) 16.30 65.20
3030165 Mjerenje intrakoronarne frakcione rezerve protoka (Fractional Flow Reserve=FFR) 28.60 114.50
3030166 Kontrole ICD 10.00 40.00
3030167 Ugradnja ICD 54.40 217.40
3034001 Operacija aneurizme abdominalne aorte 384.90 6415.10
3034002 Operacija aneurizme iliačnih arterija sa graftom 384.90 6415.10
3034003 Aortobifemoralni by-pass 365.20 6086.50
3034004 Rekonstrukcija visceralnih arterija 370.80 6180.40
3034005 Rekonstrukcija renalnih arterija 278.80 4647.10
3034006 By-pass femoro-poplietalis i by-pass iliacofemoralis 245.00 4083.80
3034007 Karotidna endarterektomija 169.00 2816.40
3034008 By-pass karotidne i potključne arterije 187.80 3129.30
3034009 Plasiranje Hickman-ovog katetera za hemodijalizu 0.00 1672.30
3040001 Konzilijarni pregled 17.00 57.00
3040011 Ezofagoskopija sa biopsijom 0.00 59.40
3040020 Ezofagogastroduodenoskopija a papiloskopijom 0.00 104.40
3040038 Kolonoskopija 0.00 51.20
3040040 Cekalna kolonoskopija (dugačka) 0.00 121.80
3040046 Fibroskopija silaznog kolona 0.00 59.40
3040054 Retrogradna endoskopija i holangiopankretografija 0.00 104.40
3040203 Stacionarno ispitivanje motiliteta jednjaka 37.10 148.20
3040204 Dvadesetčetvoročasovno ispitivanje motiliteta jednjaka manometrijom 45.50 182.00
3040205 Dvadesetčetvoročasovna pH-metrija jednjaka 45.50 182.00
3040206 Gastrointestinalna manometrija 45.50 182.00
3040207 Elektrogastrografija 24.70 98.80
3040208 Intraoperativna enteroskopija 8.20 32.90
3040209 Anorektalna manometrija 20.80 83.20
3040210 Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija sa papilotomijom (EPT) 37.10 148.20
3040211 Endoskopska bilio-pankreasna drenaža 40.50 162.10
3040212 Bilio-pankreasna manometrija (ERCP manometrija) 31.20 124.70
3040213 Perkutana transhepatična holangiografija pod kontrolom ultrazvuka (PTC) 35.70 142.60
3040214 Perkutana transhepatična holangiografija pod kontrolom rendgena 33.20 132.60
3040217 Perkutana endoskopska gastrostoma (PEG) 37.10 148.20
3040218 Endoskopska injekciona hemostaza krvarećih lezija u debelom crijevu i/ili elektrokoagulacijom-BICAP, termokoagulacijom - Heat proba, fotokoagulacijom 0.00 148.20
3040219 Endoskopska dilatacija benignih suženja debelog crijeva 37.10 148.20
3040222 Blokada celijačnog pleksusa pod kontrolom ultrazvuka 20.70 82.80
3040223 Alkoholna sklerozacija tumora jetre pod kontrolom ultrazvuka 20.70 82.80
3040224 Uklanjanje stranih tijela jednjaka 0.00 65.90
3040225 Uklanjanje stranih tijela želudca 0.00 91.90
3040226 Uklanjanje stranih tijela duodenuma 0.00 101.40
3040227 Uklanjanje polipoidnih promjena u želudcu i duodenumu (polipektomija) 24.30 97.10
3040228 Endoskopska dilatacija benignih suženja jednjaka i Hurstove ahalazije 21.20 84.90
3040229 Endoskopsko liječenje Hurstove ahalazije injekcijom toxin botulinuma 13.40 53.70
3040230 Endoskopska palijativna terapija malignih tumora jednjaka 28.80 115.30
3040231 Sklerozacija varikoziteta jednjaka 13.40 53.70
3040232 Ligiranje varikoziteta jednjaka (band ligature) 18.20 72.80
3040233 Endoskopska injekciona hemostaza krvarećih lezija u gornjem dijelu digestivnog sistema 0.00 72.80
3040234 Endoskopska hemostaza elektrokoagulacijom -BICAP, termokoagulacijom - Heat proba, fotokoagulacijom-laser, Argon-Beam, klipson 0.00 72.80
3040235 Uklanjanje stranih tijela debelog crijeva 0.00 148.20
3040236 Uklanjanje polipoidnih promjena u debelom crijevu 37.10 148.20
3040238 Laparoskopija sa biopsijom jetre 36.40 145.60
3040240 Transendoskopska ekstrakcija kalkulusa iz biliopankreasnih puteva (ERCP) 40.50 162.10
3040242 Ekstrakorporalna 'shock wave' litotripsija (ESWL) kamena u žučnim i pankreasnim putevima pod kontrolom rendgena 56.60 226.30
3040243 Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija (ERCP) sa biopsijom 39.40 157.70
3080001 Prvi pregled nedonesenog djeteta 0.00 32.00
3080002 Određivanje gestacionog uzrasta nedonoščeta 0.00 38.60
3080003 Ponovni pregled nedonesenog djeteta 0.00 31.00
3080004 Konzilijarni pregled 0.00 57.00
3080005 Parenteralna ishrana - totalna ili parcijalna 0.00 292.90
3080006 Invazivni hemodinamski monitoring 0.00 303.30
3080007 Transport vitalno ugroženog novorođenčeta 'ka sebi' 0.00 193.20
3080008 Vakcinacija kod preosjetljive djece 0.00 25.80
3080009 Jednokratna transfuzija krvi u umbilikalnu venu sa kateterizacijom 0.00 77.30
3080010 Davanje krvi i krvnih derivata kod djece do 4 godine - putem perfuzorske pumpe 0.00 9.70
3080012 Sinkopalni test - modifikovani Tilt table test 0.00 81.60
3080013 Holter trodnevne hipoglikemije (CGMS) 0.00 64.90
3080014 Izrada dijeta za specifična oboljenja (Phenylketonurija, Hyperamoniemia...) 0.00 144.70
3080015 Enteralna ishrana kod djece 0.00 36.90
3080016 Skrininzi novorođenčeta ( na fenilketonuriju, hipotireozu, skrining sluha) 0.00 32.40
3080017 Stavljanje i vodenje djeteta na respiratoru, Tercijarna 0.00 98.00
3080018 Aspiracija i toaleta disajnih puteva djeteta na respiratoru 0.00 52.30
3080019 Uzimanje trahealnog aspirata za pregled 0.00 21.50
3080020 Priprema za ekstubaciju i ekstubacija disajnih puteva 0.00 54.10
3080021 Terapija bola vitalno ugroženog djeteta 0.00 17.40
3080022 Priprema i primjena surfaktanta 0.00 107.00
3080023 Dijagnostika, terapija i njega pacijenta u epileptičkom statusu 0.00 539.00
3080024 Prijem, zbrinjavanje i liječenje teško dehidriranog djeteta 0.00 94.60
3080025 Prijem, zbrinjavanje i liječenje djeteta u ketoacidozi 0.00 481.30
3080026 Totalna parenteralna ishrana kod novorođenčeta 0.00 103.00
3080027 Totalna parenteralna ishrana kod većeg djeteta 0.00 95.40
3080028 Vodenje novorođenčeta sa opoidnim apstinencijalnim sindromom 0.00 114.50
3080029 Vodenje novorođenčeta sa neopoidnim apstinencijalnim sindromom 0.00 114.50
3080030 Terapija bola onkološkog pacijenta 0.00 20.70
3080031 Davanje tečnosti i lijekova na centralni venski kateter 0.00 109.70
3080032 Davanje faktora koagulacije 0.00 27.10
3080033 Fizikalna terapija onkološkog pacijenta 0.00 13.90
3080034 Edukacija majke djece sa hematoonkološkim oboljenjima 0.00 38.20
3080035 Totalna parenteralna ishrana kod onkoloških pacijenata 0.00 92.90
3080036 Pilokarpinska jontoforeza 0.00 35.90
3080037 Opskrba umrlog djeteta 0.00 147.70
3080048 Ekssangvinotransfuzija kod prematurusa 0.00 206.80
3080056 Jednokratna instalacija umbilikalnog katetera u umbilikalnu venu prematurusa 0.00 9.20
3080064 Oksimetrija 0.00 9.00
3080072 Pregled i obrada djeteta u genetskom savjetovalištu 0.00 102.40
3080073 Ultrazvučna mikciona cistografija sa Levovistom 0.00 136.20
3080074 UROFLOW 0.00 49.80
3080075 Kompjuterizovani ehokardiografski pregled djeteta do 1 g.starosti 0.00 50.70
3080076 Fetalna ehokardiografija 0.00 51.20
3080077 Edukativni rad sa grupom u sklopu timova za hronično oboljelu djecu - Tim za dijabetes (petodnevna ACCU-CHEK edukacija, glukozni senzor i edukacija hrane) 0.00 482.20
3080078 Insulinska pumpa 200 min./7 dana 0.00 129.10
3080079 Psihoedukativni rad sa grupom u sklopu timova za hronično oboljelu djecu - Tim za dijabetes (cjelokupan tretman - 5 dana) 0.00 205.40
3080080 Grupna edukacija oboljelih od DM tip 1 (cjelokupan tretman kroz 5 dana) 0.00 1467.60
3080081 Uzimanje želučanog ispirka i sputuma na KAB, LB i LOW 0.00 31.20
3080082 Matematički proračun energetskih potreba i potreba u gradivnim i zaštitnim materijalima 0.00 15.00
3080083 Izrada dnevnog jelovnika (3 glavna obroka, i 2 međuobroka) sa uopštenim preporukama za pravilnu ishranu i način pripreme namirnica 0.00 75.00
3080084 Izrada sedmičnog jelovnika 0.00 515.00
3080085 Izrada dnevnog jelovnika - do 3 rizična faktora 0.00 95.00
3080086 Izrada dnevnog jelovnika - 3 i više rizičnih faktora 0.00 125.00
3080087 Prvi pregled doktora subspecijaliste za ishranu 0.00 24.10
3080088 Kontrolni pregled doktora subspecijaliste za ishranu 0.00 33.40
3080089 Mjerenje krvnog pritiska 0.00 3.10
3080090 Antropometrijska mjerenja (tjelesne visine, tjelesne mase, obim struka, obim kukova, mjerenje kožnih nabora na 4 tačke) 0.00 3.60
3080091 Planirani razvoj - intervju medicinske sestre 0.00 9.90
3080092 Edukacija bolesnika /članova porodice o pravilnom načinu ishrane 0.00 16.60
3080110 Kariogram sa izradom slike 0.00 102.40
3080137 Elektroencefalografija novorođenčeta i dojenčeta 0.00 35.80
3080145 EEG sa poligrafijom kod novorođenčeta idojenčeta 0.00 55.30
3080161 EEG predškolskog i školskog djeteta 0.00 41.00
3080170 EEG sa poligrafijom predškolskog i školskog djeteta 0.00 27.60
3080277 Plazmatski ACTH 0.00 10.20
3080285 Serumski kalcitonin 0.00 10.20
3080293 Adrenalinski test 0.00 48.10
3080307 Vazopresinski test 0.00 22.50
3080315 Testiranje kandidom 0.00 27.60
3080323 Hromatinski test 0.00 22.50
3080331 Plazma renin aktivnosti 0.00 35.80
3080340 Serumski parathormon 0.00 9.20
3080358 Inzulinemija 0.00 10.20
3080366 ICGTT 0.00 12.30
3080374 Glikagon test 0.00 22.50
3080382 TSH prolaktin 0.00 17.40
3080390 Hormon rasta 0.00 41.00
3080404 Inderal ldopa 0.00 33.80
3080412 LH - RH test 0.00 29.70
3080420 HCG test ( gonadotropinski test ) 0.00 13.30
3080439 Clonhen test 0.00 10.20
3080447 Testosteron i estrogen supresija 0.00 27.60
3080455 Synactena test 0.00 27.60
3080463 Metapironski test 0.00 18.40
3080471 Adiuretinski test 0.00 8.20
3080480 Parat hormon 0.00 18.40
3080498 Deksametazon supresioni test 0.00 26.60
3080501 Pituitarni gonadotropini u krvi 0.00 22.50
3080552 Plazmafereza za akutna trovanja, IC nefritis i IGA nefritis 0.00 256.00
3080579 Apikogram i jugulogram 0.00 18.40
3080587 Oscilometrija gornjih i donjih ekstremiteta 0.00 30.70
3080595 Ehokardiografija, kolor - dopler sa fotodokumentacijom 0.00 26.60
3080625 Alergološko testiranje grupnim inhalacionim alergenima 0.00 18.40
3080633 Alergološko testiranje grupnim nutritivnim alergenima 0.00 18.40
3080641 Interpretacija nalaza i davanje mišljenja o terapiji os strane pedijatra - alerg 0.00 14.30
3080650 Aerosol terapija dojenčeta 0.00 11.30
3080668 Određivanje elektrolita u znoju 0.00 26.60
3080692 Pregled debelog crijeva ( kolonoskopijai rektoskopija ) 0.00 36.90
3080706 Uzimanje mater. Za biopsiju 0.00 36.90
3080722 Pregled gastroduodenuma ( endoskopija ) 0.00 25.60
3080730 Testovi opterećenja kod djece ( A vitamin, D- ksiloza, laktoza ) 0.00 39.90
3080765 Dijagnostičke intervencije kod onkološkohematoloških oboljenja djece ( punkcija 0.00 24.60
3080781 Terapeutska intervencija u smislu aplikacije citostatika 0.00 18.40
3080820 Direktni MIF test 0.00 149.50
3080838 Indirektni MIF test 0.00 278.50
3080846 Detekcija spontane MIF aktivnosti u serumu 0.00 264.10
3080854 Test e- rozeta 0.00 77.80
3080862 Test aktivnih e- rozeta 0.00 84.00
3080870 Test auto - rozeta ARFC 0.00 71.70
3080889 Test EA - rozeta 0.00 100.30
3080897 Test ECA - rozeta 0.00 125.90
3080900 Test stabilnih rozeta 0.00 213.00
3080919 Test redukcije broja e - rozeta 0.00 84.00
3080927 Određivanje površinskih SM IG - markera( B - LYO metoda direktne imunofluoresc 0.00 143.30
3080935 Određivanje organ - specifičnih autoantitjela ( metoda indirektne imunofluoresen 0.00 65.50
3080943 Određivanje ćelija sa citoplazmatskim imunoglobulinima 0.00 257.00
3080944 Kateterizacija mokrašne bešike kod djece0-7 godina 0.00 20.60
3080945 Ultrazvučna dijagnostika abdominalnih organa djeteta 0.00 12.30
3080946 Pokus koncentracije urina 0.00 6.20
3080947 Mjerenje diureze 0.00 2.10
3080948 Priprema djece za cistografiju 0.00 7.20
3080949 Priprema djece za intravenoznu pielografiju IVP 0.00 7.20
3080950 Pokus na ortostatsku proteinuriju 0.00 14.40
3080951 Supresija poliklonalne biosinteze imunoglobulina 0.00 388.00
3080952 Urodinamska i cistometrijska ispitivanja 0.00 11.30
3080953 Klistir kod malog djeteta 0.00 6.20
3080954 Edukacija majki dojilja 0.00 5.10
3080955 Obrada rane kod djeteta 0.00 18.50
3080956 Obrada pupka ovisno od infekcije 0.00 7.20
3080957 Uzmanje želučanog sadržaja kod djece od1 mjesec do 7 godina 0.00 7.20
3080958 Lumbalna punkcija djeteta 0.00 22.60
3080960 Nitroblutetrazolijum test ( NBIT ) 0.00 87.00
3080961 Dia-Fonoskopija 0.00 9.30
3080962 Prostigimniski ili Tenzilonski test 0.00 39.10
3080963 Vađenje krvi kod prematurusa: venske i kapilarne 0.00 2.10
3080965 BCG vakcina 0.00 3.10
3080966 Davanje infuzije perfuzorom kod prematurusa 0.00 12.30
3080967 Mehanička ventilacija (respirator) 0.00 9.30
3080968 Foto terapija 0.00 6.20
3080969 Intubacija 0.00 4.10
3080970 Liječenje Pneumotoraxa 0.00 30.90
3080971 Položajna drenaža i fizikalna terapija djeteta na respiratoru (novorođenče) 0.00 2.10
3080972 Kardio-Pulmonalna reanimacija 0.00 22.60
3080973 Terapija kiseonikom 0.00 6.20
3080974 Intratekalna aplikacija u djece ( trajnaterapija ) 0.00 26.70
3080975 Interpretacija morfološke slike perifernog razmaza krvi 0.00 8.20
3080976 Izvođenje Rumpel-Leed testa 0.00 4.10
3080977 Test resorpcije Fe u malog djeteta 0.00 6.20
3080978 Interpretacija mijelograma ili punktataLČ 0.00 11.30
3080979 Fenotipska klasfikacija leukemija dječije dobi prema mijelogramu 0.00 11.30
3080984 Transtorokalna kontrastna ehokardiografija sa fotodokumentacijom sa sediranjem d 0.00 43.20
3080985 Izvođenje 24-satne dinamičke elektrokardiografije ( Holter ) sa obradom na ra~un 0.00 9.30
3080986 Ergometrija djetetu operisanom od srčanemane 0.00 18.50
3080987 Transezofagealna ehokardiografija 0.00 138.90
3080988 Intervju kliničkog psihologa sa pacijentom (djetetom) 0.00 5.10
3080989 Intervju kliničkog psihologa sa roditeljima - pratiocem 0.00 5.10
3080990 Procjena psihomotornog razvoja djeteta 0.00 10.30
3080991 Procjena mentalnog propadanja i oštećenja 0.00 10.30
3080992 Eksploracija ličnosti-procjena struktureličnosti 0.00 20.60
3080993 Procjena intelektualnih sposobnosti za djecu do 14.godina 0.00 10.30
3080994 Ispitivanje pojedinih psihičkih funkcijaza djecu do 14.godina 0.00 10.30
3080995 Psihološko savjetovanje porodice 0.00 5.10
3080996 Eksploracija ličnosti projektivnim tehnikama 0.00 15.40
3080997 Psihološko savjetovanje ili psihoterapija individualna 0.00 14.40
3080998 Play terapija 0.00 18.50
3082001 Neonatalni TSH 0.00 3.00
3082002 Test na Fenilketonuriju 0.00 2.00
3090001 Pregled subspecijaliste (mr sci, dr sci, doc., prof.) 10.00 32.00
3090002 Kontrolni pregled subspecijaliste (mr sci, dr sci, doc., prof.) 9.50 31.00
3090003 Konzilijarni pregled 17.00 57.00
3090086 Nespecifični bronhoprovokativni test 0.00 12.90
3090132 Ergospirometrija 0.00 18.40
3090271 Spirometrija 0.00 7.20
3090272 Spirometrija - mjerenje KP-v 0.00 3.60
3090281 Pleuroskopija 0.00 37.00
3090282 Odredjivanje difuzijskog kapaciteta pluća za ugljenmonoksid 11.50 46.10
3090283 Odredjivanje difuzijskog kapaciteta Vc i Dm 28.30 113.30
3090284 Odredjivanje rastegljivosti pluća 19.70 78.90
3090285 Ispitivanje disanja u snu 27.10 108.30
3090286 Rana detekcija tumora X ili X Life sistemom 15.60 62.30
3090287 Torakoskopija - pleuroskopija 42.90 171.70
3090288 Dijagnostička pleuralna punkcija, sa biopsijom pleure 11.30 45.20
3090289 Pleuralna punkcija sa instilacijom medikamenata 20.40 81.40
3090290 Pleuralna punkcija sa lavažom pleuralne duplje 20.40 81.40
3090291 Kombinovana rigidna i fiberoptička bronhoskopija 25.30 101.00
3090292 Endobronhijalno bužiranje 25.30 101.00
3090293 Endobronhijalna balon dilatacija 32.40 129.70
3090294 Endobronhijalna balon okluzivna spirometrija 45.50 181.80
3090296 Transbronhijalna punkcija 17.50 70.10
3090297 Endobronhijalna laserska rekanalizacija 134.90 539.50
3090298 Kontinuirano ispitivanje kiselosti sadržaja u jednjaku tokom noći 39.50 157.80
3100032 Elektroencefalografija sa metodom provokacije 2.00 5.10
3100035 Digitalna EEG sa metodom provokacije 3.00 10.20
3100049 Elektroencefalografija sa 16 kanalnim EEG aparatom sa hiperventilacijom i fotostimulacijom 3.00 10.20
3100065 Cjelodnevno i noćno EEG snimanje 3.00 10.20
3100120 Dijagnostika kortikalne smrti 0.00 9.20
3100205 Elektroneurografija 9.00 28.70
3100250 Test repetitivne stimulacije 9.00 28.70
3100362 Vidni evocirani potencijali (VEP) 6.50 21.50
3100473 Konzilijarni pregled 17.00 57.00
3100474 24-časovna elektroencefalografija (EEG) i profil spavanja sa poligrafijom 32.90 131.60
3100475 'MSLT'test (test multiplog uspavljivanja) 21.80 87.00
3100476 'MWT' test (Maintance of Wakefullness test)-test održavanja budnosti 21.80 87.00
3100477 Mikroelektromiografija-mjerenje 'jittera' 26.80 107.20
3100478 Mioelektromiografija-određivanje gustine vlakana (fiber denssity) 17.90 71.40
3100479 Test neuromišićne transmisije 6.00 23.80
3100480 Motorni evocirani potencijali (MEP) 16.90 67.70
3100481 Kognitivni evocirani potencijali (P 300 i drugi) 22.70 90.80
3100482 Intraarterijsko ispitivanje regionalnog protoka mozga Xe -133 80.50 322.10
3100483 Intravensko ispitivanje regionalnog krvnog protoka mozga XE-133 (multidetektorski sistem-cerebrograf kompjuter digital) 51.20 204.90
3100484 Kvantitativna obrada parametara moždane cirkulacije 22.60 90.40
3100485 Magnetnorezonantna (MR)-spektroskopija mozga in vivo 71.40 285.70
3100486 Agaroza gel elektroforeza likvora i seruma sa i bez imunofiksacije 22.70 90.60
3100487 Izoelektrično fokusiranje likvora i seruma sa imunofiksacijom 7.50 30.00
3100488 Citološka analiza elemenata u likvoru i pregled sedimenta likvora 22.70 90.60
3100489 Nivo antiepileptika u krvi ili likvoru (spektrofotometrijska metoda) 17.90 71.40
3100490 Nivo svih antiepileptik u krvi/likvoru (imunoenzimska metoda) 14.90 59.50
3100491 Mjerenje bakra u serumu i urinu 12.30 49.20
3100492 Fitanska kiselina u serumu 22.40 89.50
3100493 Ugradnja karotidnog stenta 224.40 897.40
3100494 Akupunktura 3.10 12.30
3100495 Terapija botulin toksinom 15.60 62.20
3100496 Elektroencefalografija (EEG snimanje) po specijalnim montažama (5 montaža) 6.90 27.60
3100497 Sekvencijalna scintigrafija mozga 50.70 202.60
3100498 Određivanje koncentracije imunoglobulina G, M, A i albumina u likvoru i serumu metodom radijalne imunodifuzije 14.50 58.00
3100499 Određivanje nivoa ceruloplazmina u serumu metodom radijalne imunodifuzije (RID9 8.90 35.70
3100500 Određivanje antitijela na mijelin- udruženi glikoprotein (MAG/SGPG) 5.40 21.60
3100501 Određivanje antitijela na antigene perifernog nerva (GM1, sulfatide,GD1a,GD1b,SGPG/u serumima bolesnika sa neuromišićnim bolestima) 54.70 218.60
3100502 SDS page elektroforeza za određivanje serumskih i likvorskih antitjela na proteinske i glikoproteinske antigene mijelina i aksona perifernog i centralnog nervnog sistema 57.00 228.10
3100503 PCR određivanje genetskih mutacija 64.90 259.50
3100504 Terapijska izmjena plazme 91.60 366.40
3100505 Priprema i centrifugiranje likvora i seruma IEF 5.73 22.90
3100506 Neuroimunološki pregled likvora i seruma 1.75 7.00
3120023 Subokcipitalna punkcija 0.00 31.70
3120031 Intraventrikularna punkcija i aplikacijalijekova 0.00 44.00
3120040 Antitijela protiv virusa hepatitisa (anti HAV-elisa metoda) 24.00 48.10
3120058 Antitijela protiv HTLV III(antiHTLV IIIelisa) 21.00 42.30
3120066 Antitijela protiv delta antigena 32.50 65.00
3120074 Anti-HAV IgM 51.00 102.50
3120085 HBsAg 23.00 45.70
3120092 Anti-HBc 37.50 74.80
3120107 Anti-HBc IgM 42.50 84.90
3120114 HBeAg 47.50 95.00
3120121 Anti-HBe 41.50 83.00
3120135 Anti-HBs 49.50 98.80
3120142 Anti-HCV 38.00 75.70
3120153 Anti-DELTA 49.50 98.80
3120177 Anti-CMV IgM 38.00 75.70
3120184 Anti-CMV IgG 45.00 89.40
3120191 Anti-Toxoplasma gondii IgM 39.50 78.90
3120205 Anti-Toxoplasma gondii IgG 42.50 84.90
3120214 Anti-Rubella IgM 39.50 78.90
3120227 Anti-Rubella IgG 39.50 78.90
3120233 Anti-EBV VCA IgM 45.50 91.00
3120242 Anti-EBV VCA IgG 39.50 78.90
3120243 Anti-Borrelia burgdorferi IgM 0.00 87.80
3120244 Anti-Borrelia burgdorferi IgG 0.00 71.20
3120245 Konzilijarni pregled 17.00 57.00
3120246 Laparaskopija i biopsija jetre kod oboljelog od AIDS-a 0.00 140.70
3120247 Lumbalna punkcija kod oboljelog od AIDS-a 0.00 10.10
3120248 Anti-Hbe 0.00 83.00
3120249 Anti-HEV IgM 0.00 99.10
3120250 HIV Ag/At test 0.00 80.00
3120251 HIV-1 p24 Antigen 0.00 40.00
3120252 CD4 limfociti 31.10 124.50
3120253 PCR HIV-RNA 0.00 99.10
3120254 Anti-dsDNA 24.80 99.10
3120255 Anti-ssDNA 24.80 99.10
3120256 ANA 24.80 99.10
3120257 C-ANCA 24.80 99.10
3120258 P-ANCA 24.80 99.10
3120259 Anti-Sm/RNP 25.90 103.50
3120260 Interferon gama test - IGRA 0.00 687.50
3120260 Interferon gama test - IGRA 0.00 487.50
3140011 Priprema citostatika 0.00 10.20
3140022 Aplikacija citostatika 0.00 42.00
3140455 Pleuralna evakuaciona punkcija 0.00 29.70
3140475 Abdominalna evakuaciona punkcija sa aplikacijom citostatika 0.00 47.10
3140485 Intravezikalna aplikacija citostatika 0.00 29.70
3140498 Intraperitonealna dijaliza 0.00 154.60
3280012 Radikalna vulvektomia 0.00 638.90
3280013 Radikalna hystere ctomia Wertheim 0.00 1443.60
3280144 Amniocenteza 0.00 127.00
3280278 Inseminatio 0.00 199.60
3280306 Salpingoneostomia 0.00 791.40
3280310 Izmjena krvi novorođenčeta EST 0.00 303.00
3280311 Laparaskopija u dijagnostičke svrhe 0.00 400.00
3280312 Vantjelesna oplodnja 0.00 5596.00
3280313 RAC - Rana aminocinteza 0.00 500.00
3280314 CITOGENETSKA ANALIZA - kultivisana ćelija amnionske tečnosti (kariotip fetusa) 0.00 750.00
3315001 Laserski tretman oka 19.00 190.00
3315002 Fazoemulzifikacija 160.00 1600.00
3315003 Vitrektomija 350.00 3500.00
3315004 Fakovitrektomija 500.00 5000.00
3315005 Vađenje silikonskog ulja 150.00 1500.00
3315006 Operacija na mrežnjači i sudovnjači 220.00 2200.00
3315007 Evisceracija oka + ugradnja intraskleralnog RMMA polymethil-mathacrilat implantata po mjeri 397.25 3972.49
3315007 Evisceracija oka + ugradnja intraskleralnog RMMA polymethil-mathacrilat implantata po mjeri 397.25 3972.49
3315007 Evisceracija oka + ugradnja intraskleralnog RMMA polymethil-mathacrilat implantata po mjeri 397.25 3972.49
3315007 Evisceracija oka + ugradnja intraskleralnog RMMA polymethil-mathacrilat implantata po mjeri 397.25 3972.49
3315008 Enukleacija oka + ugradnja RMMA orbitalnog implantata po mjeri obmotanog sa PTFE (politetrafluoretilen) 413.68 4136.78
3315008 Enukleacija oka + ugradnja RMMA orbitalnog implantata po mjeri obmotanog sa PTFE (politetrafluoretilen) 413.68 4136.78
3315008 Enukleacija oka + ugradnja RMMA orbitalnog implantata po mjeri obmotanog sa PTFE (politetrafluoretilen) 413.68 4136.78
3315008 Enukleacija oka + ugradnja RMMA orbitalnog implantata po mjeri obmotanog sa PTFE (politetrafluoretilen) 413.68 4136.78
3315009 Transkutana transplantacija oralnog mukoznog grafta fiksiranog za periost orbitalnog ruba sa očuvanjem levatora 295.98 2959.76
3315010 Sekundarna implantacija PTFE obmotanog PMMA otbitalnog implantata po mjeri 408.10 4081.03
3315011 Eksplantacija postojećeg implanta + implantacija PTFE obmotanog PMMA implanta po mjeri 429.32 4293.24
3315011 Eksplantacija postojećeg implanta + implantacija PTFE obmotanog PMMA implanta po mjeri 429.32 4293.24
3315011 Eksplantacija postojećeg implanta + implantacija PTFE obmotanog PMMA implanta po mjeri 429.32 4293.24
3315011 Eksplantacija postojećeg implanta + implantacija PTFE obmotanog PMMA implanta po mjeri 429.32 4293.24
3315012 Transplantacija dermoadipoznog grafta 317.20 3171.97
3315013 Ekspanzija konjuktivalnog sakusa osmotskim hidrogel ekspanderom 298.07 2980.68
3315014 Implantacija intraorbitalnih osmotskih hidrogel ekspandera u cilju ekspanzije mekotkivnih struktura orbite 427.15 4271.53
3315015 Trans- konjuktivalna reparacija MCT 317.20 3171.97
3315016 Dezinsercija kantusa i repozicija kantusa kantopeksijom 273.39 2733.86
3315017 Plastika unutrašnjeg ugla i plikacija MCT 273.39 2733.86
3315018 LTS + TCRIR (transkonjuktivalna reinsercija donjih retraktora) 273.39 2733.86
3315019 Tarzalna fraktura 273.39 2733.86
3315020 Transplantacija mukoznog grafta 273.39 2733.86
3315021 Repozicija prednje lamele 273.39 2733.86
3315022 Augmentiran LTS+MC (medijalna kantoplastika) 194.12 1941.16
3315023 SOOF (sub-orbicularis oculi fat) lift + LTS 229.48 2294.78
3315024 Blefaroplastika + reinsercija aponeuroze levatora 194.12 1941.16
3315025 Resekcija levatora 194.12 1941.16
3315026 Resekcija donjih retraktora sa insercijom auto/ alo- grafta 317.20 3171.97
3315027 Tarzokonjunktivalni režanj + miokutani režanj/ slobodan transplantat kože (rekonstrukcija obe lamele) 416.94 4169.44
3315028 Totalna rekonstrucija gornjeg kapka:miokutani režanj + transplantat mukoze 428.60 4286.01
3315029 Totalna rekonstrukcija donjeg kapka: SOOF lift + rotacioni režanj obraza + transplantat mukoze 476.72 4677.17
3316001 Kompjuterizovano vidno polje 10.00 50.00
3317002 Indirektna oftalmoskopija 10.00 50.00
3317003 Fluarosceinska angiografija 50.00 250.00
3317004 HRT dijagnostika glaukoma 20.00 100.00
3317005 Kornealna topografija 12.00 60.00
3317006 OCT dijagnostika 20.00 100.00
3317007 Pahimetrija 8.00 40.00
3318001 V.A.T. (sterilno vakumirani sistem za liječenje rana - manje rane - 10 x 10 cm) 122.90 1228.50
3318002 V.A.T. (sterilno vakumirani sistem za liječenje rana - srednje rane - 20 x 20 cm) 140.40 1404.00
3318003 V.A.T. (sterilno vakumirani sistem za liječenje rana - veće od 20 x 20) 158.00 1579.50
3319001 Artroskopska dijagnostika koljena 45.90 458.60
3319002 Artroskopska meniscektomija 26.00 259.60
3319003 Artroskopska rekonstrukcija LCA 53.60 536.10
3319004 Artroskopska dijagnostika ramena 45.90 458.60
3319005 Artroskopska rekonstrukcija ratatorne manžete 63.20 632.00
3319006 Artroskopski tretman nestabilnosti ramena 45.90 458.60
3319007 Rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta 53.60 536.10
3319008 Rekonstrukcija zadnjeg ukrštenog ligamenta 46.90 469.00
3320001 Parathormon 8.00 38.60
3320002 Kortizol 3.00 14.50
3320003 Kortizol - kratki test supresija 5.00 24.50
3320004 Kortizol - dugi test supresije 5.00 24.50
3320005 Aldosteron 5.00 25.30
3320006 Adrenokortikotropni hormon (ACTH) 7.00 34.50
3320007 C - peptid 5.50 26.40
3320008 Tireoglobulinska antitijela (Tg-at) 3.50 16.30
3320009 Određivanje vijeka trombocita 17.00 86.00
3320010 Ukupni trijodtironin TT3 3.00 13.10
3320011 Slobodni trijodtironin - FT3 5.50 27.40
3320012 Reverzni trijodtironin - RT3 5.50 27.40
3320013 Ukupni tiroksin TT4 3.00 14.10
3320014 Slobodni tiroksin FT4 5.50 27.40
3320015 Tireostimulirajući hormon TSH 3.50 16.60
3320016 Tireoglobulin Tg 3.00 15.10
3320017 Luteinizirajući hormon (LH) 3.50 16.30
3320018 Folikulostimulirajući hormon (FSH) 3.50 16.30
3320019 Estradiol 4.00 20.60
3320020 Estriol 6.00 30.50
3320021 Progesteron 4.00 19.10
3320023 Testosteron 4.00 18.80
3320024 Prolaktin 3.50 17.10
3320025 Imunoglobulin E (Ig-E prist) 4.00 19.80
3320026 Beta HCG (određivanje trudnoće) 0.00 31.90
3320027 Karcinoembrinalni antigen CEA 5.00 22.90
3320028 Alfafeto protein AFP 4.00 21.20
3320029 Prostatični specifični antigen PSA 4.00 20.60
3320030 Karbohidratni antigen Ca 15-3 11.00 54.50
3320031 Karbohidratni antigen Ca 19-9 11.50 56.30
3320032 Inzulin 6.50 31.40
3320033 RIA i IRMA određivanje 25-OH vitamina D 28.60 95.40
3320034 Protein C 16.30 81.40
3320035 Protein S 16.30 81.40
3320036 Lupus antikoagulans skrining 9.00 45.40
3320037 Lupus antikoagulans test 9.30 46.40
3320038 Prokalcitonin 12.00 60.20
3320039 SHBG 9.80 49.00
3320040 DHEAS 8.80 44.00
3320041 Anti TPO 9.00 45.00
3320042 Anti Tg 9.40 47.00
3320043 Antitijela na TSH receptore 13.40 67.00
3320044 Takrolimus 12.50 62.20
3320045 PAPP-A 11.20 56.00
3320046 f beta HCG 9.20 46.00
3320047 Bikarbonati 5.30 26.50
3320048 Vanilmandelična kiselina 14.30 71.50
3320049 Kateholamini (adrenalin, noradrenalin, dopamin) 14.30 71.50
3320050 beta- CrossLaps 9.80 49.00
3320051 N - MID Osteokalcin 8.80 43.60
3320052 Double test 0.00 125.30
3320053 Triple test 0.00 125.30
3320054 UniCap alergološke pretrage po jednom alergenu 18.00 36.20
3320718 Bence-Johnes bjelančevine u urinu 1.50 6.90
3320960 Kopropofirini u urinu 4.50 22.40
3320961 Li ( litij ) u krvi i urinu 1.00 5.20
3320962 Salicilati u krvi 1.00 4.30
3320963 Apo A ( apoprotein ) 1.00 4.20
3320964 Apo B 4.00 17.60
3320965 Phenitoin 5.50 26.60
3320966 Primidon 5.50 26.60
3320967 Carbamasepine 5.50 26.60
3320968 Teophylin 5.50 26.60
3320969 Phenobarbiton 5.50 26.60
3320970 Valproicna kiselina 5.50 26.60
3320971 Digoksin 5.50 26.60
3320972 Digoxin i digitokson 6.00 27.70
3320973 Metotrexat 6.00 27.70
3320974 Ostali lijekovi 5.00 25.60
3320975 IgG 2.00 10.20
3320976 IgA 3.00 13.30
3320977 IgD 7.00 34.80
3320978 IgE 7.00 34.80
3320979 IgM 2.00 10.20
3320980 Ciklosporini 8.00 38.70
3320981 Heins-ova tjela{ca 2.00 10.50
3320982 Bojenje sideroblasta 6.00 28.70
3320984 FPSA 5.50 26.30
3320985 Ca 72-4 6.00 28.60
3320986 NSE 5.00 24.10
3320987 Cyfra 21-1 6.00 30.80
3320988 Feritin 5.00 24.10
3320989 FT3 5.50 27.40
3320990 FT4 5.50 26.30
3320991 C-peptid 5.50 27.40
3320992 pro-BNP 14.00 69.00
3320993 P1-NP 7.00 35.30
3320994 B12 vitamin 5.50 27.40
3330001 RT PCR za dokazivanje RNK virusa influence A 0.00 150.00
3330002 RT PCR za dokazivanje RNK virusa influence A H1N1 2009 0.00 150.00
3330003 Brza automatska fenotipska identifikacija bakterija i gljiva 0.00 23.00
3330004 Brza automatska izrada antibiograma sa određivanjem MIC-a 0.00 23.00
3330005 Brza detekcija bacila tuberkuloze u tečnoj kulturi 0.00 65.00
3330006 Molekularna dijagnostika tuberkuloze - HAIN test 0.00 150.00
3330007 Ispitivanje osjetljivosti na prvu liniju antituberkulotika 4 u automatizovanom sistemu 0.00 195.00
3330008 PCR CMV 0.00 257.90
3330009 C. Difficile tox. A i B 0.00 33.00
3330052 Izolacija mikroplazmi 17.00 85.80
3330055 Izolacija Klamidija 14.00 69.30
3330117 Enzimski testovi Elisa(HepatitisB,Hepat.C,HIV,TPHA,Bruc.,Chlam.pneum.,Chl.trach.,Mycropl.pn.,Toxoplasmosis,Borr.,Trichinella sp.,Bord.pert.,Candida alb.,Leptospira,Francisella t.,Cixiella b.i dr) 15.50 76.60
3330122 API-proširena biohemijska, identifikacija bakterija 9.00 43.40
3330125 Imunofluorescentna dijagnostika 5.00 22.90
3330273 Identifikacija i tipizacija M. tuberculosis (Niacin) 4.50 22.00
3330419 Direktno dokazivanje antigena na Chlamidia trachomatis 6.00 28.00
3330420 PCR - Hepatitis C virus (HBV) - kvantitativno 0.00 220.00
3330421 PCR - Hepatitis C virus (HCV) - kvalitativno 0.00 200.00
3330422 PCR - Hepatitis C virus (HCV) - kvantitativno 0.00 250.00
3330423 PCR - Heparitis C virus (HCV) - određivanje genotipa 0.00 250.00
3330424 PCR - HIV - kvantitativno 0.00 250.00
3340001 Retrogradna urografija 23.60 78.60
3340002 Retrogradna uretrocistografija 80.60 268.70
3340003 Retrogradna mikciona uretrocistografija kod djece 0.00 249.50
3340004 Perkutana infiltraciona terapija tumora parenhimskih organa vođena ultra zvukom, kompjuterizovanom tomografijom ili drugim dijagnostičkim metodama 70.00 233.40
3340005 Perkutano liječenje ehinokoknih cista parenhimskih organa 0.00 595.10
3340006 Perkutana bilijarna unutrašnja drenaža (endoproteza metalna) 187.40 624.60
3340007 Retrogradna dilatacija uretre sa ugradnjom metalne endoproteze 224.40 747.90
3340008 Retrogradna dilatacija uretre 66.50 221.50
3340009 Inplantacija stenta i inoperabilnih malignih stenoza u gastrointestinalnom traktu pod kontrolom skopije 46.30 154.40
3340010 Termoablacija endometrijuma balonom 60.00 200.10
3340011 CT-Myelographia 32.00 106.60
3340012 Karotidna angiografija-direktna punkcija 95.40 317.90
3340013 Karotidna angiografija transfemoralni put-Seldinger 232.70 775.70
3340014 Spinalna angiografija digitalna suptrakciona 235.20 784.00
3340015 Aortografija punkciona transaksilarna 221.90 739.70
3340016 Aortografija Sones-ovom tehnikom preparacijom arterije brachialis 117.50 391.70
3340017 Brahijalna, aksilarna arteriografija 243.20 810.80
3340018 Arteriografija femoralna 211.60 705.30
3340019 Limfografija jednog ekstremiteta 46.30 154.30
3340020 Limfografija oba ekstremiteta 62.10 207.00
3340021 Lumbalna radikulografija 42.10 140.40
3340022 Cervikalna radikulo-mijelografija 41.60 138.60
3340023 Rekanalizacija strukture uretera metalnim stentom 211.80 706.10
3340024 Implantacija stenta kod inoperabilnih malignih stenoza u gastrointestinalnom traktu pod kontrolom Ro skopije 99.30 330.90
3340025 Rekanalizacija strukture uretre trajnim metalnim stentom 214.00 713.40
3340026 Endosonografski pregled jednog organa 24.20 80.60
3340040 Cerebalna angiografija 171.50 1713.60
3340058 Vertebralna angiografija 171.50 1713.60
3340066 Selekt.arteriografija (arter.celijake.mezenter. Supsrior. Inf. Arter. Renal.) 198.00 1977.90
3340074 Subselektivna arteriografija ( hepatike,lienalis, gastrike ) 187.00 1870.40
3340082 Superselektivna arteriografija ( hepatika, prop.gastr.jejun.) 189.50 1893.10
3340090 Perkutana transhepatalna holerafija 23.50 116.70
3340201 Kateterizacija 'desnog' srca 82.00 410.00
3340210 Kateterizacija krvnih sudova i srca sa uzimanjem uzoraka krvi 82.00 410.00
3340244 I.V. Urografija sa punkcijom bubrega 37.00 183.80
3340287 Magnetna rezonanca bez kontrasta 90.00 299.50
3340288 Magnetna rezonanca sa kontrastom 108.50 361.50
3340333 Uklanjanje zapreka u zacepljenom T drenu 33.00 163.20
3340341 Dilatacija struktura žucnih puteva 42.00 210.70
3340414 Perkutana drenaža jetrenog apscesa pod kontrolom CT-a 40.00 200.40
3340538 Uzimanje uzoraka venske krvi za biohemijske pretrage 13.50 67.10
3340554 Mijelografija 24.00 119.10
3340562 Translumbalna aortografija 69.00 691.80
3340570 Torakalna aortografija 105.00 1046.40
3340589 Substrakciona digitalna arteriografija 75.00 375.90
3340590 Abdominalna aortografija +DSA 197.50 986.40
3340591 Arteriografija eksremiteta 197.50 986.40
3340597 Lienoportografija 29.00 143.60
3340619 Flebografija (gornji i donji ekstremiteti) 52.00 260.30
3340635 Flebografija zdjelice 18.00 88.80
3340643 Embolizacija/elektrokoagulacioembolizacija arterije 36.00 178.70
3340678 Kateterizacija patoloških šupljina 29.00 145.60
3340686 Transkutana transhepatana holegrafija 29.00 145.60
3340694 Uretrografija 25.00 124.00
3340711 Perkutana transluminalna angioplastika (PTA) 0.00 5213.00
3340712 Ugradnja karotidnog stenta 320.50 1068.30
3340713 Ultrazvuk intravaskularni 350.00 1350.00
3340714 Ultrazvuk endoskopski 45.00 145.00
3340715 Ultrazvuk interventni 40.00 140.00
3341001 Magnetna rezonanca sa kontrastom 0.00 0.00
3341002 Magnetna rezonanca bez kontrasta 0.00 0.00
3341003 Kompjuterizovana tomografija (CT) sa kontrastom 0.00 0.00
3341004 Kompjuterizovana tomografija (CT) bez kontrasta 0.00 0.00
3345001 Teleterapija (po jedinici zračnog polja) 0.00 160.40
3345002 Brahiterapija (jedna aplikacija) 0.00 2347.00
3350001 Konzilijarni pregled 17.00 57.00
3350070 Sekvencijalna scintigrafija bubrega 56.00 280.50
3350072 Radiorenografija 6.00 27.60
3350075 Statička scintigrafija bubrega sa DMS-TC-99m 57.00 282.90
3350077 Određivanje glomerularne filtracije bubrega sa dietilentriamino-penta acetatom (DTPA) 61.50 306.40
3350134 Perfuziona scintigrafija jetre tehnecijumom 99m 58.00 287.90
3350177 Perfuziona scintigrafija srčanog mišića 60.00 301.00
3350207 Kalcitonin 6.00 28.40
3350258 Glukagon 5.50 26.40
3350385 Ablacija preostalog tkiva štitne žlijezde nakon tireoidektomije zbog karcinoma š 0.00 267.80
3350398 Mikrozomalna antitijela (Ms-at) 5.50 27.40
3350428 Hormon rasta 7.00 33.70
3350461 Citološka analiza punktata (štitne žlijezde ili drugog tkiva) 10.00 49.10
3350479 Perfuziona scintigrafija pluća 57.00 285.40
3350480 Scintigrafija pljuvačnih žlijezda- dinamička 20.00 97.90
3350590 Scintigrafija štitne žlijezde sa tehnecijumom 99 m (99mTc) 47.50 236.90
3350592 Scintigrafija štitne žlijezde sa radiojodom (131g) 41.50 207.50
3350595 Fiksacija radijoda u štitnoj žlijezdi 43.00 214.10
3350597 Scintigrafija cijelog tijela pomoću radiojoda 57.00 284.40
3350600 Test supresije 7.50 37.20
3350602 Test stimulacije sa TSH 6.00 30.70
3350605 Test stimulacije sa TRH (TRH test) 11.50 56.90
3350607 Perhloratni test 50.50 252.40
3350625 Liječenje hipertireoze radiojodom 131 -difuzna struma 0.00 256.40
3350627 Liječenje hipertireoze radiojodom 131 -multifinodozna toksicna struma 0.00 277.10
3350630 Liječenje toksičnog adenoma radiojodom 131 0.00 302.90
3350632 Liječenje radiojodom funkcionalno aktivnih metastaza karcinoma štitne žlijezde 0.00 402.50
3350635 Scintigrafija kore nadbubrežne žlijezde 64.00 320.70
3350637 Scintigrafija srži nadbubrežne žlijezde 60.00 301.10
3350640 Scintigrafija paratireoidnih žlijezda 64.00 318.10
3350660 Renin 6.00 30.50
3350662 Dezoksiribonukleinska kiselina (DNA) 6.00 30.50
3350670 Radionuklidna ventrikulografija 59.00 294.10
3350672 Radionuklidna angiografija 59.00 294.10
3350675 Fleboscintigrafija 58.00 288.50
3350677 Furosemid test 62.00 309.50
3350680 Kaptopril test 62.00 308.30
3350682 Radionuklidna cistografija 62.00 308.30
3350685 Mjerenje rezidualnog urina 58.00 289.20
3350687 Tehnecijum 99m pertehnetat u detekciji ektopične želučane sluzokože 52.00 260.70
3350690 Radionuklidno otkrivanje krvarenja u organizmu pomoću eritrocita obilježenih Tc 56.50 281.90
3350692 Ispitivanje žučnih puteva iminodisirćetne kiseline obilježene tehnecijum 64.00 319.60
3350695 Ispitivanje apsorpcije žučnih kiselina pomoću selenijum homoholne kiseline 18.00 91.00
3350697 Određivanje vijeka eritrocita 22.50 111.70
3350702 Volumen mase eritorcita 9.00 44.80
3350705 Volumen plazme 9.00 44.80
3350707 Otkrivanje inflamacija pomoću leukocitaobilježenih tehnecijumom 99m 56.00 277.70
3350710 Šilingov (Schilling) test 6.50 31.80
3350712 Limfoscintigrafija 71.50 357.50
3350715 Perifuziona scintigrafija mozga 50.00 249.90
3350717 Scintigrafija mozga sa tehnecijumom 99m 51.00 253.50
3350720 Scintigrafija kostiju 62.50 311.90
3350722 Scintigrafija zglobova 62.50 311.90
3350735 Imunoscintigrafija u ranom otkrivanju karcinoma 86.00 430.70
3350950 Titar inzulinskih antitijela 6.00 30.90
3350954 Scintimamografija 42.00 208.00
3350955 Scintigrafija sentinealnog limfnog čvora 0.00 130.00
3350956 Scintigrafija cijelog tijela sa cyprofloksacinom 39.50 197.00
3350957 Angioscintigrafija mozga 75.70 252.40
3350958 Selektivna scintigrafija slezine 89.30 297.80
3350959 RIA i IRMA određivanje releasing hormona u cirkulaciji (CRF, TRH, LH-RH) 28.60 95.40
3350960 RIA i IRMA određivanje TSH u toku stimulacionog TRH testa 28.60 95.40
3350962 RIA i IRMA određivanje 1,25 vitamina D3 28.60 95.40
3350963 RIA i IRMA određivanje endotelina 28.60 95.40
3350964 RIA i IRMA određivanje PS2 proteina 28.60 95.40
3350965 RIA i IRMA određivanje catepsina-D 28.60 95.40
3350966 RIA i IRMA određivanje somatomedina 28.60 95.40
3350967 Radioreceptorsko testiranje antitjela na TSH receptore 46.10 153.80
3350968 Radioreceptorski test (RRA) za određivanje TSH receptora na ćelijama štitnjače 461.50 1538.40
3350969 Radioreceptorski test (RRA) za određivanje TSH receptora na drugim ćelijama 461.50 1538.40
3350970 Radioreceptorski test (RRA) za određivanje estrogenih receptora u citozolu tkiva 461.50 1538.40
3350971 Radioreceptorski test (RRA) za određivanje progesteronskih receptora 461.50 1538.40
3350972 Radioreceptorski test (RRA) za određivanje drugih steroidnih receptora 461.50 1538.40
3350973 Radioreceptorski test (RRA) za testiranje tireoidne stimulacije 461.50 1538.40
3350974 Terapija bolnih kostnih metastaza Sr-89 44.10 146.90
3350975 Terapija bola u kostima sa radioaktivnim izotopom 129.50 431.50
3350976 Pyp test-scintigrafija akutnog infarkta miokarda 59.70 198.90
3350977 Scintigrafija somatostatinskih receptora 414.39 1381.30
3350978 Scintigrafija jednjaka 72.24 240.80
3350979 Scintigrafija sa ciprofloksacinom 162.48 541.60
3350980 Alkalni DMS 137.19 457.30
3350981 Dinamska scintigrafija bubrega sa diureznom stimulacijom 58.00 193.40
3350982 Indirektna radionuklidna cistografija 73.70 245.50
3350983 Radionuklidni kaptoprilski test 58.00 193.40
3350984 SPET kostiju emisiona-monofotonska kompjuterizovana tomografija 51.60 172.00
3350985 Tomografska scintigrafija mozga SPET Tc 99 m 75.70 252.40
3350986 Scintigrafija Ga-67 (cjelog tjela) 72.70 242.30
3350987 Scintigrafija sa Ga-67 178.60 595.40
3350988 Planarna scintigrafija jetre 25.60 102.20
3370020 Biopsija s pregledom resekcionih preparata od zloćudnog tumora (tumorsko tkivo) 0.00 192.10
3370038 Marginalna biopsija tumora kože (kod tumornih procesa) 0.00 189.00
3370046 Biopsija punktata organa i endoskopskihuzoraka 0.00 95.60
3370054 Biopsija specijalne metode bojenja sa ekspertizom 0.00 196.30
3370062 Biopsija očnog bulbusa mišića (serijskirez sa ekspertizom) 0.00 216.30
3370089 Biopsija operativno odstranjenog materijala kod malignih procesa bez limfnih č 0.00 221.50
3370097 Biopsija operativno odstranjen, matericesa malignim procesima i lifnim čvorovim 0.00 261.80
3370100 Biopsija tumora mozga ( EX tempore i parafin ) 0.00 129.10
3370135 Imunoflurescentna dijagnostička pretraga( punkt.org. i tum.tkiva ) 0.00 375.90
3370143 Elektronskomikroskopska dijagnostička pretraga 0.00 465.30
3370160 Bronhijalna biopsija 0.00 182.80
3370178 Braš biopsija (agresivna metoda citodijagnostike) 0.00 182.80
3370186 Biopsija limfnih čvorova za dijagnostikumalignih sistemskih oboljenja 0.00 193.20
3370194 Serijski pregled konusa grlića maternicekonizat 50 isječaka 0.00 381.10
3370208 Biopsija pas sa ekspertizom 0.00 200.30
3370210 Specijalno farbanje gomory 0.00 114.40
3370212 Van giemsom 0.00 169.10
3370216 Citološki pregled sputuma u cilju dijagnostike bronhitisa 0.00 98.30
3370224 Serijski pregled biopsije mišića 0.00 262.40
3370232 Pregled tkiva ex tempore smrzavanja sa expertizom 0.00 139.50
3370240 Citološki pregled sputuma na maligne stanice 0.00 146.40
3370259 Punkcija biopsije jetre i drugih organa 0.00 179.20
3370267 Biopsija kiretažom dobijenih sitnih partikula prostate 0.00 284.50
3370270 Prostata 0.00 290.70
3370275 Citološki pregled punktata tumorskog tkiva 0.00 96.60
3370283 Pregled operativnog odstranjenog bubrega; nakapnice i mokraćovoda 0.00 300.00
3370291 Pregled tkiva dojke nakon biopsije EX tempore 0.00 308.30
3370305 Biopsija tkiva testisa sa utvrđivanjem spermatogeneze 0.00 175.10
3370313 Biopsija testisa sa tumorom 0.00 303.10
3370315 Jedno dopunsko imunohistohemijsko bojenje 0.00 50.00
3370316 Telekonsultacije 0.00 133.10
3370317 Primjena molekularnih dijagnostičkih metoda 0.00 56.60
3370318 Primjena flow citometrije 0.00 37.80
3370319 Primjena cish (chromogenic in-situ hybridization) metode detekcije amplifikacije antigena 0.00 56.60
3370320 Primjena fish (fluorescence in-situ hybridization) metode detekcije amplifikacije antigena 0.00 56.60
3410001 Pregled kliničkog dismorfologa 0.00 21.70
3410002 Klinički antropometrijski pregled 0.00 32.60
3410003 Dermatoglifski pregled 0.00 32.60
3410030 Određivanje kariotipa iz limfocita periferne krvi - morfoloska analiza hromozoma 0.00 154.20
3410080 Određivanje kariotipa - identifikacija hromozoma tehnikom G-traka 0.00 96.30
3410129 Izrada i analiza heredograma 0.00 12.40
3410315 Određivanje kariotipa-identifikacija hromozoma tehnikom C-traka 0.00 52.40
3410412 Analiza polnog hromatina - seks hromatinski test (BARR-ova tjelašca) 0.00 29.40
3410450 Određivanje kariotipa iz spontanih kultura periferne krvi - analiza hromozoma u 0.00 166.40
3410455 Određivanje fragilnog X-hromozona-kulture limfocita periferne krvi tretirane met 0.00 228.90
3410460 Geneticko savjetovanje kod specificnih kongentalnih oboljenja u cilju prevencije 0.00 14.50
3410465 SWIM UP METODA - priprema uzorka spermeza inseminaciju 0.00 49.60
3410466 Genetički savjet 0.00 32.60
3410467 Ispitivanje homozigotnih recesivnih svojstava (HRS) 0.00 37.40
3410468 DNK analiza: in situ hibridizacija, interfazna citogenetika 74.70 249.10
3410469 DNK analiza: in situ hibridizacija, metafazna citogenetika 113.30 377.60
3410470 PRINS (Primed in situ sinteza) 36.60 121.90
3410471 Hibridizacija in situ 158.10 527.10
3410472 DNK analiza:Nested PCR 70.80 236.00
3410473 Lančana reakcija sa reverznom transkriptazom (RT-PCR) 56.60 188.80
3410474 Multiplex PCR metod (reakcija lančanog umnožavanja DNA ) 73.20 243.90
3410475 Detekcija mutacija analizom konformacionog polimorfizma jednolančanog DNK molekula (SSCP) 44.90 149.50
3410476 DNK analiza reverzni dot blot 98.00 326.50
3410477 Sekvenciranje DNK 30.70 102.30
3410478 DNK analize pomoću restrikcionih fragmenata (RFLP) 56.60 188.80
3410479 PCR metod (reakcija lančanog umnožavanja DNK) 36.60 121.90
3410480 Detekcija PCR produkata DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) elektroforezom 87.30 291.10
3410481 Izolacija DNK iz parafinskih kalupa 93.20 310.80
3410482 Izolacija DNK iz tkiva (horionske resice,amnionske ćelije,solidni tumori itd.) 0.00 332.00
3410483 Dot blot analiza 56.60 188.80
3410484 Northern blot analiza 56.60 188.80
3410485 CCD mikroskopija i analiza slike 0.00 94.40
3410486 Kariotip:tehnika HG-traka 70.40 234.70
3410487 NOR tehnika bojenja satelitskih regiona hromozoma 73.20 243.90
3410488 Kariotip:autoradiografija 81.80 272.70
3410489 Razmjene sestrinskih hromatida 103.90 346.20
3410490 Kariotip:tehnika R traka 124.30 414.30
3410491 Kariotip:tehnika Q traka 124.30 414.30
3410492 Kariotip:tehnika G traka 30 mitoza 64.90 216.30
3410493 Citogenetska analiza: kultivisane ćelije horionskih resica 0.00 326.50
3410494 Citogenetska analiza: kultivisane ćelije amnionske tečnosti 0.00 750.00
3410495 Citogenetska analiza: biodozimetrija jonizujućeg zračenja 67.30 224.20
3410496 Citogenetska analiza: ćelije solidnih tumora 0.00 582.20
3410497 Citogenetska analiza: ćelije kostne srži iz kulture 210.50 701.50
3410498 Citogenetska analiza: ćelije kostne srži-direktna metoda 103.90 346.20
3410499 Citogenetska analiza: nestimulisane ćelije periferne krvi 146.30 487.80
3410500 Mikrohirurška intervencija na gametima 0.00 224.20
3410501 Genomska radioosjetljivost mikronukleusnim testom 0.00 648.60
3410502 Kultura jajne ćelije i embriona 0.00 224.20
3410503 Kultura ćelije amnionske tečnosti 0.00 480.10
3410504 Kultura horionskih resica 0.00 373.70
3410505 Kultura fibroblasta kože 144.00 480.10
3410506 Zamrzavanje i odmrzavanje ćelija 15.30 51.10
3410507 Metotreksatom sinhronizovana kultura 36.60 121.90
3410508 Kultura ćelija solidnih tumora 0.00 106.20
3410509 Kultura ćelija kostne srži 17.70 59.00
3410510 Kultura tkiva: nestimulisani leukociti periferne krvi 17.70 59.00
3410511 Ko-kultura limfocita muškog i ženskog pola 39.30 131.10
3410512 Korelacija rezultata (MIC nomenklatura) 42.50 141.60
3410513 Detekcija mutacija preko heterodupleksne analize 44.90 149.50
3410514 Restrikcione analize PCR fragmenata 44.90 149.50
3410515 DNK analiza: detekcija PCR produkata vertikalnom elektroforezom 31.90 106.20
3410516 Detekcija PCR produkata horizontalnom elektroforezom 23.60 78.70
3410517 Izolacija DNK iz limfocita periferne krvi adulta i fetusa 77.90 259.60
3410518 Izolacija DNK-mikrometoda 28.30 94.40
3420000 Prevoz sanitetskim vozilom u terc. nivouzaštite (30% jedne litre supera) 0.00 0.00
3600001 Konzilijarni pregled 0.00 57.00
3600002 Ispitivanje prisustva slabih podgrupa u ABO sistemu 0.00 75.70
3600003 Provjera prisustva slabih antigena 0.00 103.60
3600005 Pripremanje eluata 0.00 75.70
3600011 Donorska citafereza - na separatoru 0.00 227.20
3600012 Trombociti markirani citostaticima 0.00 441.80
3600013 Kostna srž na separatoru 0.00 833.20
3600014 Izdvajanje STEM-ćelije iz periferne krvi na ćelijskom separatoru 0.00 833.20
3600015 Diferenciranje klase prisutnih antitjela (IgG, IgM) 0.00 43.90
3600016 Određivanje alotipije Gm metodom sa 5 specifičnosti 0.00 151.50
3600017 Imunoelektroforeza proteina - serija 8 uzoraka 0.00 326.20
3600018 Nefelometrijsko određivanje imunoglobulina, imunokompleksa, reuma faktora i komponenti komplementa - serija od 15 uzoraka 0.00 326.20
3600019 Dokazivanje krioglobulina 0.00 26.60
3600020 Funkcionalni testovi za komplement - serija 20 uzoraka 0.00 356.80
3600021 Određivanje koncetracije proteina elektroimunodifuzijom - serija 12 uzoraka 0.00 150.20
3600022 Dokazivanje specifičnih antitjela Western blotom - serija 12 uzoraka 0.00 400.60
3600023 Gel filtracija 0.00 101.70
3600024 Fenotipizacija HLA antigena klase I mikrolimfo-citotološkim testom (serija od 10 uzoraka) 0.00 89.40
3600025 Fenotipizacija HLA antigena klase I dvokolornom imunoflourescencom (serija od 10 uzoraka) 0.00 89.40
3600026 Fenotipizacija HLA antigena klase II dvokolornom imunoflourescencom (serija od 10 uzoraka) 0.00 49.20
3600027 Dokazivanje citotoksičnih antitjela u serumu (serija od 20 uzoraka) 0.00 43.20
3600028 Unakrsna reakcija HLA (CROSS MATCH) (serija od 10 uzoraka) 0.00 51.50
3600029 Praćenje podobnosti kandidata za transplantaciju tkiva i organa 0.00 35.90
3600030 Određivanje citotoksičnih HLA antitjela sa DTT (serija od 20 uzoraka) 0.00 54.80
3600031 Unakrsna reakcija za tkivne antigene (cross-match) imunofluorescentnom tehnikom (serija od 20 uzoraka) 0.00 27.30
3600032 Agregacija trombocita sa kolagenom 0.00 24.90
3600033 Agregacija trombocita sa ADP 0.00 24.90
3600034 Određivanje trombocitnog faktora 3 (trf3) 0.00 45.80
3600035 Agregacija trombocita sa ristocetinom 0.00 24.90
3600036 Agregacija trombocita spontana 0.00 27.20
3600037 Prenatalna dijagnoza hemofilije i von Willebrandovog oboljenja 0.00 116.10
3600038 Registrovanje novootkrivenih bolesnika sa hemofilijom i von Willebrandovim oboljenjem i vođenje kartoteke 0.00 44.10
3600039 Aferezni postupak za imunomodulaciju u bolesnika sa autoimunom bolešću 0.00 833.20
3600040 Donorska plazmafereza 0.00 146.00
3600041 Terapijska izmjena plazme manuelna metoda 0.00 303.00
3600042 Terapijska izmjena plazme na separatoru 0.00 227.20
3600043 Terapijska citafereza manuelnom metodom 0.00 303.00
3600044 Terapijska citafereza na separatoru 0.00 303.00
3600045 Određivanje citotoksičnih HLA antitjela kl. I sa Lymphoscreen-om 0.00 1096.30
3600046 Određivanje citotoksičnih HLA antitjela kl. II sa Lymphoscreen-om 0.00 1096.30
3600052 Witebsky test - određivanje imunih ABO antitjela 0.00 63.80
3600053 Određivanje prisustva podgrupa ABO sistema ID karticama 0.00 11.00
3600055 Identifikacija iregularnih eritrocitnih antitjela 0.00 63.80
3600056 Deleukocitovanje trombocita 0.00 35.90
3600057 Deleukocitovanje eritrocita 0.00 35.90
3700001 Konzilijarni pregled 17.00 57.00
3700457 Prick-test ubodom po jednom alergenu 1.00 2.70
3700553 Krioterapija po jednoj leziji 2.00 6.20
3700555 Imunoterapija po dozi 6.00 20.00
3700556 Direktna imunofluorescentna tehnika (DIF) za dokazivanje autoimunih oboljenja i diferencijalnu dijagnozu buloznih dermatoza i Lupus band test 58.70 234.70
3700557 Indirektna imunofluorescentna tehnika (IIF) za dokazivanje cirkulišućih antitjela kod autoimunih oboljenja 64.30 257.00
3700558 PUVA terapija (Re PUVA) 8.70 34.80
5201001 BOD sekundarni nivo - interna medicina 8.00 105.00
5202001 BOD sekundarni nivo - pedijatrija 0.00 105.00
5203001 BOD sekundarni nivo - hirurgija 8.00 105.00
5204001 BOD sekundarni nivo - ginekologija 8.00 105.00
5204002 BOD sekundarni nivo - akušerstvo u opštoj bolnici 0.00 102.00
5205001 BOD sekundarni nivo - infektologija 7.00 88.00
5206001 BOD sekundarni nivo - pulmologija 6.50 80.00
5207001 BOD sekundarni nivo - neurologija 6.50 88.00
5209001 BOD sekundarni nivo - ORL 8.00 105.00
5210001 BOD sekundarni nivo - oftalmologija 8.00 105.00
5211001 BOD sekundarni nivo - ortopedija 9.00 115.00
5212001 BOD sekundarni nivo - urologija 9.00 115.00
5213001 BOD sekundarni nivo - dermatologija 5.50 70.00
5214001 BOD sekundarni nivo - rehabilit. lica saneurol. oboljenjima 0.00 80.00
5214002 BOD sekundarni nivo - rehabilitacija lica sa amputacijama 0.00 60.00
5214003 BOD sek.n.-reh.reum.bol.-upalni reumatizam 12.00 72.00
5214004 BOD sekundarni nivo - habilit. i rehabilit. djece i omladine 11.00 74.00
5214005 BOD sekundarni nivo - rehabilit. lica odkardiovask. oboljenja 7.00 48.00
5214005 BOD sekundarni nivo - rehabilit. lica odkardiovask. oboljenja 10.00 60.00
5214005 BOD sekundarni nivo - rehabilit. lica odkardiovask. oboljenja 7.00 48.00
5214005 BOD sekundarni nivo - rehabilit. lica odkardiovask. oboljenja 10.00 60.00
5214006 BOD sekundarni nivo - liječenje u banjama 16.00 54.00
5214007 BOD sekundarni nivo - rehabilitacija postoperativnih i posttraumatskih stanja 9.50 67.00
5214008 BOD-sek.n.-rehab.reum.bol.-ostalo 24.00 72.00
5214009 BOD-sek.n.-reh.lica obolj.od psorijaze 8.00 56.00
5215001 BOD sekundarni nivo - onkologija 0.00 105.00
5216001 BOD u opštem stacionaru doma zdravlja 5.00 68.00
5217001 BOD sekundarni nivo - akušerstvo u domu zdravlja 0.00 80.00
5218001 BOD sekundarni nivo-akutna psihijatrija 0.00 72.00
5219001 BOD sekundarni nivo-hronična psihijatrija 0.00 48.00
5221001 BOD sekundarni nivo-ortopedija u rehabilitacionom centru 9.00 120.00
5222001 BOD sek.nivo-rehabilitacija lica sa neurološkim oboljenjima 0.00 100.00
5222002 BOD sek.nivo-rehabilitacija lica sa amputacijama 0.00 75.00
5222003 BOD sek.n.-reh.reum.bol.-upalni reumatizam 15.00 90.00
5222004 BOD sek.nivo-habilitacija i rehabilitacija djece i omladine 13.50 93.00
5222005 BOD sek.nivo-rehabilitacija lica od kardiovaskularnih oboljenja 9.00 60.00
5222006 BOD sek.nivo-liječenje u banjama 20.00 68.00
5222007 BOD sek.nivo-rehabilitacija postoperativnih i posttraumatskih oboljenja 12.00 84.00
5222008 BOD-sek.n.-reh.reum.bol.-ostalo 30.00 90.00
5223001 BOD sekundarni nivo - hiperbarična komora 6.50 45.00
5301001 BOD tercijarni nivo - interna medicina 9.00 120.00
5302001 BOD tercijarni nivo - onkologija 0.00 140.00
5303001 BOD tercijarni nivo - pedijatrija 0.00 120.00
5304001 BOD tercijarni nivo - pulmologija 7.50 90.00
5305001 BOD tercijarni nivo - neurologija 7.50 100.00
5306001 BOD tercijarni nivo - infektologija 7.50 100.00
5307001 BOD tercijarni nivo - dermatologija 6.00 80.00
5309001 BOD tercijarni nivo - urologija 10.00 130.00
5310001 BOD tercijarni nivo - ortopedija 10.00 130.00
5311001 BOD tercijarni nivo - ORL 9.00 120.00
5312001 BOD tercijarni nivo - oftalmologija 9.00 120.00
5313001 BOD tercijarni nivo - ginekologija 9.00 110.00
5313002 BOD tercijarni nivo - akušerstvo 0.00 110.00
5315001 BOD tercijarni nivo - opšta i abdominalna hirurgija 9.00 130.00
5316001 BOD tercijarni nivo - neurohirurgija 9.00 140.00
5317001 BOD tercijarni nivo - rekonstruktivna plastična hirurgija 9.00 140.00
5318001 BOD tercijarni nivo - dječija hirurgija 0.00 140.00
5319001 BOD tercijarni nivo - vaskularna hirurgija 9.00 140.00
5320001 BOD tercijarni nivo - maksilofacijalna hirurgija 9.00 140.00
5321001 BOD tercijarni nivo - grudna hirurgija 9.00 140.00
5450001 BOD sekundarni nivo-intenzivno liječenje 0.00 280.00
5450002 BOD sekundarni nivo - poluintenzivno liječenje 10.00 140.00
5451001 BOD tercijarni nivo-intenzivno liječenje 0.00 340.00
5451002 BOD tercijarni nivo - poluintenzivno liječenje 12.50 170.00
5455001 Intenzivna njega hroničnog toka (coma vigile)-(sa stalnom mehaničkom ventilacijom) - BOD - tercijarni nivo 0.00 225.00
5455001 Intenzivna njega hroničnog toka (coma vigile)-(sa stalnom mehaničkom ventilacijom) - BOD - tercijarni nivo 0.00 337.30
5455002 Intenzivna njega hroničnog toka (coma vigile) - (bez stalne mehaničke ventilacije) - BOD - tercijarni nivo 0.00 205.00
5455002 Intenzivna njega hroničnog toka (coma vigile) - (bez stalne mehaničke ventilacije) - BOD - tercijarni nivo 0.00 307.30
5455003 Terminalna stanja malignih i nemalignih bolesti (palijativna njega) - BOD - tercijarni nivo 0.00 120.00
5455003 Terminalna stanja malignih i nemalignih bolesti (palijativna njega) - BOD - tercijarni nivo 0.00 179.80
5505001 Hemodijaliza-dnevna bolnica 0.00 65.00
5510001 BOD za pratioca-pansion u rehabilitaciji 0.00 45.00
5520001 Dnevna bolnica-sekundarni nivo 0.00 23.00
5520002 BOD za pratioca-pansion-sekundarni nivo 0.00 45.00
5530001 Dnevna bolnica-tercijarni nivo 0.00 23.00
5530002 BOD za pratioca-pansion-tercijarni nivo 0.00 45.00
5550001 Dnevna bolnica u zavodu za reh.-sek. nivo 0.00 23.00
5550002 BOD za pratioca-pansion u zavodu za reh.-sek.nivo 0.00 45.00
7010000 ZAHVATI NA VALVULAMA 0.00 1.00
7010000 ZAHVATI NA VALVULAMA 0.00 0.00
7010000 KARDIOHIRURŠKI ZAHVATI NA VALVULAMA 0.00 1.00
7010000 KARDIOHIRURŠKI ZAHVATI NA VALVULAMA 0.00 0.00
7010001 PLASTIKA TRIKUSPIDALNE VALVULE 0.00 1.00
7010001 PLASTIKA TRIKUSPIDALNE VALVULE 0.00 0.00
7010001 KARDIOHIRURŠKA PLASTIKA TRIKUSPIDALNE VALVULE 0.00 1.00
7010001 KARDIOHIRURŠKA PLASTIKA TRIKUSPIDALNE VALVULE 0.00 0.00
7010002 UGRADNJA 1 VALVULE SA PLASTIKOM 0.00 1.00
7010002 UGRADNJA 1 VALVULE SA PLASTIKOM 0.00 0.00
7010002 KARDIOHIRURŠKA UGRADNJA 1 VALVULE SA PLASTIKOM TRIKUSPIDALNOG UŠĆA 0.00 1.00
7010002 KARDIOHIRURŠKA UGRADNJA 1 VALVULE SA PLASTIKOM TRIKUSPIDALNOG UŠĆA 0.00 0.00
7010003 UGRADNJA 1 VALVULE 0.00 0.00
7010003 UGRADNJA 1 VALVULE 0.00 1.00
7010003 KARDIOHIRURŠKA UGRADNJA 1 VALVULE 0.00 0.00
7010003 KARDIOHIRURŠKA UGRADNJA 1 VALVULE 0.00 1.00
7010004 UGRADNJA 2 VALVULE SA PLASTIKOM 0.00 1.00
7010004 UGRADNJA 2 VALVULE SA PLASTIKOM 0.00 0.00
7010004 KARDIOHIRURŠKA UGRADNJA 2 VALVULE SA PLASTIKOM TRIKUSPIDALNOG UŠĆA 0.00 1.00
7010004 KARDIOHIRURŠKA UGRADNJA 2 VALVULE SA PLASTIKOM TRIKUSPIDALNOG UŠĆA 0.00 0.00
7010005 UGRADNJA 2 VALVULE 0.00 0.00
7010005 UGRADNJA 2 VALVULE 0.00 1.00
7010005 KARDIOHIRURŠKA UGRADNJA 2 VALVULE 0.00 0.00
7010005 KARDIOHIRURŠKA UGRADNJA 2 VALVULE 0.00 1.00
7010006 BYPASS I ANEURIZME 0.00 1.00
7010006 BYPASS I ANEURIZME 0.00 0.00
7010006 KARDIOHIRURŠKO RJEŠAVANJE BYPASS I ANEURIZME ASCEDENTNE AORTE 0.00 1.00
7010006 KARDIOHIRURŠKO RJEŠAVANJE BYPASS I ANEURIZME ASCEDENTNE AORTE 0.00 0.00
7010007 AORTOKORONARNI BY-PASS 0.00 0.00
7010008 AORTOKORONARNI BY-PASS SA UGRADNJOM 1 VALVULE 0.00 0.00
7010009 AORTOKORONARNI BY-PASS SA ANEURIZEKTOMIJOM 0.00 0.00
7010010 DISEKCIJA AORTE (TIP II) PO BENTALU 0.00 1.00
7010010 DISEKCIJA AORTE (TIP II) PO BENTALU 0.00 0.00
7010010 KARDIOHIRURŠKO RJEŠAVANJE ANEURIZME I DISEKCIJE ASCEDENTNE AORTE DISEKCIJA AORTE (TIP II) PO DE BAKEY STANFORD A - EKSKLUZIJA DISEKCIJE UZ DIREKTNU SUTURU I PATCH PLASTIKU 0.00 1.00
7010010 KARDIOHIRURŠKO RJEŠAVANJE ANEURIZME I DISEKCIJE ASCEDENTNE AORTE DISEKCIJA AORTE (TIP II) PO DE BAKEY STANFORD A - EKSKLUZIJA DISEKCIJE UZ DIREKTNU SUTURU I PATCH PLASTIKU 0.00 0.00
7010011 DISEK.AORTE (TIP II) PO BENTALU U CIRKULARNOM ARESTU 0.00 1.00
7010011 DISEK.AORTE (TIP II) PO BENTALU U CIRKULARNOM ARESTU 0.00 0.00
7010011 KARDIOHIRURŠKO RJEŠAVANJE ANEURIZME I DISEKCIJE ASCEDENTNE AORTE (TIP II) PO DE BAKEY STANFORD A, PO BENTALU U CIRKULARNOM ARESTU 0.00 1.00
7010011 KARDIOHIRURŠKO RJEŠAVANJE ANEURIZME I DISEKCIJE ASCEDENTNE AORTE (TIP II) PO DE BAKEY STANFORD A, PO BENTALU U CIRKULARNOM ARESTU 0.00 0.00
7010012 ANEURIZMA LEVE KOMORE 0.00 1.00
7010012 ANEURIZMA LEVE KOMORE 0.00 0.00
7010012 KARDIOHIRURŠKO RJEŠAVANJE ANEURIZME LEVE KOMORE (ANEURIZMEKTOMIJA) 0.00 1.00
7010012 KARDIOHIRURŠKO RJEŠAVANJE ANEURIZME LEVE KOMORE (ANEURIZMEKTOMIJA) 0.00 0.00
7010013 ASD 0.00 1.00
7010013 ASD 0.00 0.00
7010013 KARDIOHIRURŠKO RJEŠAVANJE ASD 0.00 1.00
7010013 KARDIOHIRURŠKO RJEŠAVANJE ASD 0.00 0.00
7010014 VSD 0.00 1.00
7010014 VSD 0.00 0.00
7010014 KARDIOHIRURŠKO RJEŠAVANJE VSD 0.00 1.00
7010014 KARDIOHIRURŠKO RJEŠAVANJE VSD 0.00 0.00
7010015 TETRALOGIE FALLOT 0.00 1.00
7010015 TETRALOGIE FALLOT 0.00 0.00
7010015 KARDIOHIRURŠKO RJEŠAVANJE TETRALOGIE FALLOT 0.00 1.00
7010015 KARDIOHIRURŠKO RJEŠAVANJE TETRALOGIE FALLOT 0.00 0.00
7010017 SUPRARENALNA ANEURIZMA ABDOMINALNE AORTE SA OPERACIJOM I UGRADNJE GRAFTA 0.00 0.00
7010019 REŠAVANJE UROĐENIH ILI STEČENIH MANA 0.00 1.00
7010019 REŠAVANJE UROĐENIH ILI STEČENIH MANA 0.00 0.00
7010019 KARDIOHIRURŠKO REŠAVANJE UROĐENIH ILI STEČENIH MANA 0.00 1.00
7010019 KARDIOHIRURŠKO REŠAVANJE UROĐENIH ILI STEČENIH MANA 0.00 0.00
7010020 ANEURIZME ASC.SA GRAFTOM I DISEKEKCIJE AORTE 0.00 1.00
7010020 ANEURIZME ASC.SA GRAFTOM I DISEKEKCIJE AORTE 0.00 0.00
7010020 KARDIOHIRURŠKO RJEŠAVANJE ANEURIZME I DISEKEKCIJE ASCEDENTNE AORTE (TIP II) PO DE BAKEY STANFORD A, SA INTERPOZICIJOM TUBUS GRAFTA 0.00 1.00
7010020 KARDIOHIRURŠKO RJEŠAVANJE ANEURIZME I DISEKEKCIJE ASCEDENTNE AORTE (TIP II) PO DE BAKEY STANFORD A, SA INTERPOZICIJOM TUBUS GRAFTA 0.00 0.00
7010021 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7010034 ELEKTROFIZIOLOŠKO ISPITIVANJE SRCA 0.00 0.00
7010035 RADIOFREKVENTIVNA ABLACIJA SRČANIH ARITMIJA 0.00 0.00
7020002 OPERACIJA PARALIZE BRONHIJALNOG PLEKSUSA 0.00 0.00
7020003 NEUROTOMIJA AKCESORIJUSA KOD TORTIKOLISA 0.00 0.00
7020004 DISKUS HERNIA CERVIKALNA 0.00 0.00
7020005 FUNKCIONALNA NEUROHIRURGIJA 0.00 0.00
7020006 OPERACIJE EPILEPSIJE 0.00 1.00
7020006 OPERACIJE EPILEPSIJE 0.00 0.00
7020006 OPERACIJE EPILEPSIJE KOD ODRASLIH I DJECE 0.00 1.00
7020006 OPERACIJE EPILEPSIJE KOD ODRASLIH I DJECE 0.00 0.00
7020007 HEMISPAZAM FACIJALISA, NEURALGIA TRIGEMINUSA, 0.00 0.00
7020008 STEREOATAKSIČNA OP.TM. ELEKTROKOAGULACIJA 0.00 0.00
7020009 EMBOLIZACIJE 0.00 0.00
7020010 KAROTIKO-KAVERNOZNA FISTULA, 0.00 0.00
7020011 ANGIOM MOZGA 0.00 0.00
7020012 ANEURIZMA MOZGA 0.00 0.00
7020013 ENCEFALOKELE, KRANIOSTENOZE 0.00 0.00
7020014 VASKULARNA PATOLOGIJA 0.00 0.00
7020015 BY-PASS KR. SUDOVA MOZGA, A-V MALFORMACIJE 0.00 0.00
7020016 KAROTIKO-KAVERNOZNE FISTULE ILI ANEURIZME 0.00 0.00
7020018 TM. IV KOMORE, MOŽDANOG STABLA 0.00 0.00
7020019 TM. KRANIOCERV. PRELAZA, KLIVUSA I BAZE 0.00 0.00
7020020 TM. SUPRASELARNE I PARASELARNE REGIJE 0.00 0.00
7020021 TM. ORBITE, RETROBULB. TM. TRANSNAZALNA I 0.00 0.00
7020022 ENDOSKOPSKE OPERACIJE 0.00 0.00
7020023 ENDOSKOPSKA OP. TM. I HEMATOMA MOZGA 0.00 0.00
7020024 ENDOSKOPSKA OPERACIJA DRENAŽE LIKVORA 0.00 0.00
7020026 TM. VELIKOMOŽDANIH KOMORA (III I LATERALNE) 0.00 0.00
7020027 KONGENITALNE ANOMALIJE 0.00 0.00
7020028 TRANSSFENOIDALNE OP. TM. HIPOFIZE 0.00 0.00
7020029 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7030000 OPERACIJE UNUTRAŠNJEG UVA 0.00 0.00
7030001 KONGENITALNE MALFORMACIJE SPOLJAŠNJEG SLUŠNOG KANALA I SREDNJEG UHA 0.00 0.00
7030002 VIBRANT SOUND BRIDGE 0.00 0.00
7030003 NAZALNI PROVOKACIONI TESTOVI 0.00 0.00
7030004 OLFAKTOMETRIJA 0.00 0.00
7030005 NAVIGACIONA FESS 0.00 0.00
7030006 OPERACIJA SINEHIJA I HIPERTROFIJE SLUZNICE NOSA SA VISOKOFREKVENTNIM RADIOTALASIMA I LASEROM 0.00 0.00
7030007 OPERACIJA MALIGNIH TUMORA NOSA I SINUSA 0.00 0.00
7030009 EKSTRAKCIJA STRANIH TIJELA DONJIH DISAJNIH PUTEVA KOD DJECE 0.00 0.00
7030010 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7030023 KONGENITALNE MALFORMACIJE LARIKNSA 0.00 0.00
7030024 OPERACIJE STENOZA LARINKSA I TRAHEJE (END TO END ANASTOMOZE) 0.00 0.00
7030025 HIRURGIJA ŠTITNE ŽLIJEZDE 0.00 0.00
7030026 UZV DIJAGNOSTIKA VRATA 0.00 0.00
7030027 ENDOSKOPSKA HIRURGIJA LARINKSA (ENDOSKOPSKE HORDOTOMIJE TIP I-VI ARITENOIDEKTOMIJE PARCIJALNE I TOTALNE, MEDIJALINIZACIJA GLASNICA DEFLUXOM ILI MASNIM TKIVOM, MIKROFLAPOVI) 0.00 0.00
7030028 SOFTVERSKA KOMPJUTERSKA ANALIZA GLASA 0.00 0.00
7040001 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7040014 KRANIOFACIJALNI UROĐENI DEFORMITETI (RASCJEPI USNE I NEPCA) 0.00 0.00
7040015 EKSTENZIVNE OPEKOTINE 0.00 0.00
7040016 MIKROHIRURŠKI TRANSFERI TKIVA (SLOBODNI REŽNJEVI I REPLANTACIJA EKSTREMITETA) 0.00 0.00
7040017 DEKUBITALNI ULKUSI 0.00 0.00
7050000 RETROSTER. FARINGOEZOGOKOLOPLASTIKA BY-PASS 0.00 0.00
7050002 FARINGOLARINGOEZOFAGEKT. SA LIMFADENEKTOMIJOM 0.00 0.00
7050006 UGRADNJA PACE MAKER-A SFINKTERNI APARAT 0.00 0.00
7050018 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7060000 PARC. RESEK. INTRATOR. TRAHEJE SA T-T ANASTOMOZOM 0.00 0.00
7060001 RESEKCIJA BIFURKACIJE TRAHEJE ZA REKONSTRUKCIJOM 0.00 0.00
7060002 PARC.RESEK. VRATNOG DIJELA TRAHEJE SA T-T 0.00 0.00
7060003 RESEK. CENT. KARINE SA T-T 0.00 0.00
7060005 RESEK. STERNUMA SA MASH AKRILATNOM REKONSTRUKC. 0.00 0.00
7060010 LASER ENDOBRONHIJALNA RESEKCIJA 0.00 0.00
7060011 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7070000 PRIMJENA MATIČNIH ĆELIJA HEMATOPOEZE 0.00 0.00
7070002 IMUNOMODULACIJA AUTOTRANPLANTAC. I IN VITRO 0.00 0.00
7070003 PRIPREMA I IZDVAJANJE CD34+ĆELIJA 0.00 0.00
7070004 PREČIŠĆAVANJE UZORKA MATIČNIH ĆELIJA HEMATOP. 0.00 0.00
7070005 IMUNOFENOTIP. Ć. IND. IMUNOFL. ACC. LEUK. PAN1 0.00 0.00
7070006 IMUNOFENOTIP. Ć. IND. IMUNOFL. ACC. LEUK. PAN2 0.00 0.00
7070007 IMUNOFENOTIP. Ć. IND. IMUNOFL. ACC. LEUK. PAN3 0.00 0.00
7070008 IMUNOFENOTIP. Ć. IND. IMUNOFL. ACC. LEUK. PAN4 0.00 0.00
7070009 IMUNOFENOTIP. Ć. IND. IMUNOFL. ACC. LEUK. PAN5 0.00 0.00
7070010 IMUNOFENOTIP. Ć. IND. IMUNOFL. ACC. LEUK. PAN6 0.00 0.00
7070011 IMUNOFENOTIP. Ć. IND. IMUNOFL. ACC. LEUK. PAN7 0.00 0.00
7070012 IMUNOFENOTIP. Ć. IND. IMUNOFL. ACC. LEUK. PAN8 0.00 0.00
7070016 ODREĐIVANJE REZISTENCIJE NA CITOSTATIKE 0.00 0.00
7070017 KULTURA MATIČNIH ĆELIJA GRANULOCITNE L. IZ KOST. 0.00 0.00
7070018 KULTURA MATIČNIH ĆELIJA ER LOZE IZ KOST. SRŽI I 0.00 0.00
7070019 KULTURA MATIČNIH ĆELIJA MEGAKARIOCITNIH 0.00 0.00
7070020 KULTURA MATIČNIH ĆELIJA MEGAKARIOCITA 0.00 0.00
7070022 DEPLECIJA T-LIMF. KOS. SRŽI I PERIFERNE KRVI (IN VITRO) 0.00 0.00
7070023 ODREĐIVANJE BROJA ŽIVIH ĆELIJA (VIJABILNOSTI) 0.00 0.00
7070024 CITOGENETSKO ISPITIVANJE KOSTNE SRŽI ILI KRVI 0.00 0.00
7070025 TESTOVI ZA TROMBOFILIJU 0.00 1.00
7070025 TESTOVI ZA TROMBOFILIJU 0.00 0.00
7070025 TESTIRANJE NA TROMBOFILIJU (OSIM ANTITROMBIN III, PROTEIN C, PROTEIN S, I LUPUS ANTIKOAGULANT) 0.00 1.00
7070025 TESTIRANJE NA TROMBOFILIJU (OSIM ANTITROMBIN III, PROTEIN C, PROTEIN S, I LUPUS ANTIKOAGULANT) 0.00 0.00
7070029 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7080000 DETEK. GERM-LINE MUTACIJE U PREDST. PORODICE SA 0.00 0.00
7080001 RESTRIKCIONA ANL.DNK FRAGMENATA /RFLP/ 0.00 0.00
7080002 SSCP ANALIZA DNK FRAGMENATA 0.00 0.00
7080004 CRF TEST SA KATETERIZ. PETROSNIH SINUSA 0.00 0.00
7080011 TRANSPL. KUL. HUM. OSTRVACA ENDOKR. 0.00 0.00
7080012 KRIOPREZERVACIJA KULTURE HUM. OSTRVACA 0.00 0.00
7080013 FORMIR. BANKE KRIOPREZERVIRANIH HUM. OSTRVACA 0.00 0.00
7080015 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7110000 LAPAROSKOPSKI ASISTIRANE HISTEREKTOMIJE 0.00 0.00
7110002 LAPAROSKOPSKE MIOMEKTOMIJE 0.00 0.00
7110004 BIOPSIJA HORIONSKIH RESICA SA GENET. DIJAGNOSTIKOM 0.00 0.00
7110005 VISOKO RIZIČNE TRUDNOĆE UDRUŽENE SA DRUGIM TEŠKIM SISTEMSKIM OBOLJENJIMA 0.00 0.00
7110006 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7110019 LAPAROSKOPSKE RADIKALNE HISTEREKTOMIJE 0.00 0.00
7110020 ASISTIRANE REPRODUKTIVNE TEHNIKE 0.00 0.00
7120001 FOTOGRAFIJA OČNOG DNA 0.00 0.00
7120004 CATFORD TEST 0.00 0.00
7120005 PAHIMETRIJA 0.00 0.00
7120006 HRT 0.00 0.00
7120007 ERG 0.00 1.00
7120007 ERG 0.00 0.00
7120007 ERG - ELEKTRORETINOGRAFIJA 0.00 1.00
7120007 ERG - ELEKTRORETINOGRAFIJA 0.00 0.00
7120008 VEP KOD DJECE 0.00 0.00
7120009 KORNEOTOPOGRAFIJA 0.00 0.00
7120010 FLUOROSCEINSKA ANGIOGRAFIJA 0.00 0.00
7120011 ADAPTOMETRIJA 0.00 0.00
7120012 OPERACIJE KERATOPROTEZE 0.00 0.00
7120013 HIRURGIJA REFRAKCIONIH GREŠAKA 0.00 0.00
7120014 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7120027 PPV SA APLIKACIJOM SILIKONSKOG ULJA 0.00 0.00
7120028 PPV SA APLIKACIJOM GASA 0.00 0.00
7120029 PRIMJENA INHIBITORA ANGIOGENEZE 0.00 0.00
7120030 LASERSKI TRETMAN ROP-A 0.00 0.00
7120031 DUBOKA SKLEROTOMIJA 0.00 0.00
7120032 OPERATIVNO ODSTRANJENJE STRANOG TIJELA IZ ZADNJEG SEGMENTA OKA SA PREVENCIJOM ABLACIJE MREŽNJAČE 0.00 0.00
7120033 LASERTRABEKULOPLASTIKA KOD GLAUKOMA 0.00 0.00
7120034 OPERATIVNO ODSTRANJENJE LUKSIRANOG ARTEFICIJALNOG SOČIVA IZ ZADNJEG SEGMENTA OKA 0.00 0.00
7120035 OPERATIVNO ODSTRANJENJE ZAOSTALIH FRAGMENATA PRIRODNOG SOČIVA 0.00 0.00
7120036 OPERACIJE PENETRANTNIH POVREDA OKA SA OŠTEĆENJEM UNUTRAŠNJIH STRUKTURA OKA 0.00 0.00
7120037 UZIMANJE MATERIJALA SA KADAVERA 0.00 0.00
7120038 TEST NA DVOSLIKE PO HESS-U 0.00 0.00
7120039 KERATOPLASTIKA - TRANSPLANTACIJA ROŽNJAČE 0.00 0.00
7120040 OPERACIJA ORBITE 0.00 0.00
7120041 ODSTRANJENJE INTRAORBITALNIH TUMORA 0.00 0.00
7120042 ODSTRANJENJE STRANIH TIJELA IZ ORBITE 0.00 0.00
7120043 SKLEROPLASTIKA 0.00 0.00
7120044 ISTOVREMENA OPERACIJA KATARAKTE ULTRAZVUKOM UGRADNJOM INTRAOKULARNOG SOČIVA I VITREKTOMIJA 0.00 0.00
7120045 GONIOTOMIJA 0.00 0.00
7120046 OCT 0.00 0.00
7120047 VISOKOKANALOSTOMIJA 0.00 0.00
7120048 VAĐENJE SILIKONSKOG ULJA IZ OKA 0.00 1.00
7120048 VAĐENJE SILIKONSKOG ULJA IZ OKA 0.00 0.00
7120048 EVAKUACIJA I ZAMJENA SILIKONSKOG ULJA IZ OKA 0.00 1.00
7120048 EVAKUACIJA I ZAMJENA SILIKONSKOG ULJA IZ OKA 0.00 0.00
7120049 LJUŠTENJE EPIRETINALNE MEMBRANE 0.00 0.00
7120050 OPERACIJE NA MREŽNJAČI I SUDOVNJAČI 0.00 0.00
7120051 SERKLAŽ KOD OPERACIJE ABLACIJE MREŽNJAČE 0.00 0.00
7120052 PARS PLANA VITREKTOMIJA 0.00 1.00
7120052 PARS PLANA VITREKTOMIJA 0.00 0.00
7120052 (VPP) PARS PLANA VITREKTOMIJA 0.00 1.00
7120052 (VPP) PARS PLANA VITREKTOMIJA 0.00 0.00
7140000 HEMIPELVEKTOMIJA 0.00 0.00
7140003 PRED. DEKOMPRESIJA SA FIKSACIJOM KOD 0.00 0.00
7140004 OSTEOTOMIJA VRAT I L. KIČME KOD MORBUS BECTERI SA 0.00 0.00
7140009 KOMPLETNA ZAMJENA ZGLOBA RAMENA, NADLAKTICE I 0.00 0.00
7140011 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7140024 RESEKCIJA KARLICE I DUGIH KOSTIJU KOD MALIGNIH TUMORA 0.00 0.00
7140025 TALUS VERTICALIS 0.00 0.00
7140026 OPERACIJA SKOLIOZE SAVREMENIM INSTRUMENTACIJAMA 0.00 0.00
7140027 TUMORI VIŠE PRŠLJENSKIH TIJELA SA UGRADNJOM MREŽICE 0.00 0.00
7140028 SKAPULA - ALATA DESCINASUS SKAPULE SPRENGEL 0.00 0.00
7140029 DEZINSERACIJA KARLICE 0.00 0.00
7140030 KORPOREKTOMIJA KOD TUMORA (PRIMARNIH ILI METASTATSKIH), ZAMJENA I STABILIZACIJA 0.00 0.00
7140031 RJEŠAVANJE KONGENITALNIH ANOMALIJA GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA 0.00 0.00
7140032 EKSTRIPACIJA TUMORA EKSTREMITETA NATKOLJENICE I POTKOLJENICE (SARKOM) 0.00 0.00
7140033 ARTROSKOPIJA RAMENA 0.00 0.00
7140034 TRIPLA OSTEOTOMIJA ADOLESCENTNOG KUKA 0.00 0.00
7150000 DIREKTNI IMUNOFLUORESCENTNI TEST 0.00 0.00
7150001 INDIREKTNI IMUNOFLUORESCENTNI TEST 0.00 0.00
7150002 LUPUS BAND TEST 0.00 0.00
7150003 KOMPONENTE KOMPLEMENTA (CH50) 0.00 0.00
7150006 KRIOGLOBULINI, HLADNI AGLUTININI 0.00 0.00
7150008 ALERGOLOŠKO TESTIRANJE NA LIJKOVE 0.00 1.00
7150008 ALERGOLOŠKO TESTIRANJE NA LIJKOVE 0.00 0.00
7150008 ALERGOLOŠKO TESTIRANJE NA LIJEKOVE (OSIM NA PENICILIN V I G) 0.00 1.00
7150008 ALERGOLOŠKO TESTIRANJE NA LIJEKOVE (OSIM NA PENICILIN V I G) 0.00 0.00
7150009 UROPORFIRINI, KOPROPORFIRINI 0.00 0.00
7150010 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7160006 GENETSKO ISPITIVANJE CISTIČNE FIBROZE 0.00 0.00
7160009 BRONHOSKOPIJA 0.00 0.00
7160037 GENETSKO ISPITIVANJE HLA DQ2/DQ8 (CELIJAKLIJA) 0.00 0.00
7160042 METABOLIČKA ISPITIVANJA KOD SUMNJE NA BOLESTI METABOLIZMA 0.00 0.00
7160047 BIOPSIJA SLUZNICE CRIJEVA KOD DJECE MLAĐE OD 5 GODINA. 0.00 1.00
7160047 BIOPSIJA SLUZNICE CRIJEVA KOD DJECE MLAĐE OD 5 GODINA. 0.00 0.00
7160047 GASTRODUODENOSKOPIJA SA BIOPSIJOM SLUZNICE CRIJEVA KOD DJECE MLAĐE OD 1 GODINE. 0.00 1.00
7160047 GASTRODUODENOSKOPIJA SA BIOPSIJOM SLUZNICE CRIJEVA KOD DJECE MLAĐE OD 1 GODINE. 0.00 0.00
7160056 DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE 0.00 0.00
7160061 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7160074 KOLONOSKOPIJA SA BIOPSIJOM SLUZNICE I ODREĐIVANJEM STEPENA INFLAMACIJE SLUZNICE 0.00 0.00
7160075 ENDOKAPSULA 0.00 0.00
7160076 BIOPSIJA JETRE 0.00 0.00
7160077 KOMBINOVANA MULTIPLA INTRALUMINALNA IMPENDANCA 24 h EZOFAGEALNA Ph-METRIJA 0.00 0.00
7160078 UTVRĐIVANJE MINIMALNE REZIDUALNE BOLESTI U KOŠTANOJ SRŽI KOD AKUTNIH LEUKEMIJA 0.00 0.00
7160079 HLA TIPIZACIJA KOD PRIPREME PACIJENTA ZA TRANSPLANTACIJU TKIVA I ORGANA 0.00 0.00
7160080 TUMORI MOZGA I KOSTI KOD DJECE 0.00 0.00
7160081 UTVRĐIVANJE GLUKOZA 6 FOSFODEHIDROGENAZE I PIRUVAT KINAZE U ERITROCITIMA IZ PERIFERNE KRVI (UROĐENE HEMOLITIČKE ANEMIJE U DJECE) 0.00 1.00
7160081 UTVRĐIVANJE GLUKOZA 6 FOSFODEHIDROGENAZE I PIRUVAT KINAZE U ERITROCITIMA IZ PERIFERNE KRVI (UROĐENE HEMOLITIČKE ANEMIJE U DJECE) 0.00 0.00
7160081 UTVRĐIVANJE GLUKOZA 6 FOSFODEHIDROGENAZE I PIRUVAT KINAZE U ERITROCITIMA IZ PERIFERNE KRVI (UROĐENE HEMOLITIČKE ANEMIJE U DJECE) I ELEKTOFOREZA HEMOGLOBINA 0.00 1.00
7160081 UTVRĐIVANJE GLUKOZA 6 FOSFODEHIDROGENAZE I PIRUVAT KINAZE U ERITROCITIMA IZ PERIFERNE KRVI (UROĐENE HEMOLITIČKE ANEMIJE U DJECE) I ELEKTOFOREZA HEMOGLOBINA 0.00 0.00
7160082 DEZMOPRESINSKI TEST U OBOLJELIH OD VON WILLEBRANDOVE BOLESTI 0.00 0.00
7160083 INHIBITORI NA FAKTOR VIII KOD OBOLJELIH OD HEMOFILIJE KAO I STEČENE HEMOFILIJE ODRASLIH 0.00 0.00
7160084 ELEKTROFIZIOLOŠKO ISPITIVANJE (KATETERIZACIONA DIJAGNOSTIKA I RADIOFREKVENTNA ABLACIJA) POREMEĆAJA SRČANOG RITMA U DJECE I OMLADINE 0.00 0.00
7160085 NUKLEARNA MAGENTNA REZONANCA SRCA 0.00 0.00
7160086 ENDOMIOKARDNA BIOPSIJA 0.00 0.00
7160087 IMPLANTACIJA PRIVREMENOG I TRAJNOG PACE-MAKERA I KARDIOVERTER DEFIBRILATORA U DJECE 0.00 0.00
7160088 HLA TIPIZACIJA U REUMATOLOŠKIM I SISTEMSKIM OBOLJENJIMA VEZIVNOG TKIVA 0.00 0.00
7160089 PERIKARDIOCENTEZA U DJEČIJEM UZRASTU 0.00 0.00
7160090 DIJAGNOSTIKA I BIOLOŠKA TERAPIJA U NAJTEŽIM OBLICIMA REUMATOLOŠKIH OBOLJENJA DJECE 0.00 0.00
7160091 VISOKOFREKVENTNA OSCILATORNA VENTILACIJA PLUĆA 0.00 1.00
7160091 VISOKOFREKVENTNA OSCILATORNA VENTILACIJA PLUĆA 0.00 0.00
7160091 VISOKOFREKVENTNA OSCILATORNA VENTILACIJA PLUĆA I NOVI METODI MEHANIČKE VENTILACIJE POTPORE (PSV, VG) 0.00 1.00
7160091 VISOKOFREKVENTNA OSCILATORNA VENTILACIJA PLUĆA I NOVI METODI MEHANIČKE VENTILACIJE POTPORE (PSV, VG) 0.00 0.00
7160092 PRIMJENA AZOT MONOKSIDA U TERAPIJSKE SVRHE 0.00 0.00
7160093 KONTINUIRANI MONITORING MOŽDANE FUNKCIJE 0.00 0.00
7160094 ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE ANTIBIOTIKA U KRVI 0.00 0.00
7160095 ADEKVATNA PARENTERALNA ISHRANA 0.00 0.00
7160096 BRONHOSKOPIJA NOVOROĐENČADI I MANJE DJECE 0.00 0.00
7160097 PERITONEALNA DIJALIZA 0.00 0.00
7160098 PRIPREMA ZA TRANSPLANTACIJU SA ŽIVOG DONORA 0.00 1.00
7160098 PRIPREMA ZA TRANSPLANTACIJU SA ŽIVOG DONORA 0.00 0.00
7160098 PRIPREMA ZA TRANSPLANTACIJU BUBREGA 0.00 1.00
7160098 PRIPREMA ZA TRANSPLANTACIJU BUBREGA 0.00 0.00
7160099 ANALIZA STRUKTURE KAMENCA 0.00 0.00
7160100 REZISTENTNI OBLICI GLOMERULONEFRITISA 0.00 0.00
7160101 KONSULTATIVNI PREGLEDI ZBOG ODREĐIVANJA TERAPIJE PROTOKOLA 0.00 0.00
7160102 ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE SPECIFIČNIH LIJEKOVA (TAHILIMUS...) 0.00 0.00
7160103 EVOCIRANI POTENCIJAL KOD DJECE 0.00 0.00
7160104 IMUNOHEMIJSKE ANALIZE LIKVORA KOD DJECE 0.00 0.00
7160106 DETEKCIJA GRAM-LINE MUTACIJE U PREDST. PORODICE SA NASLED.TM 0.00 0.00
7160107 RESTRIKCIONA ANL. DNK FRAGMENTA (RFLP) 0.00 0.00
7160108 SSCP ANALIZA DNK FRAGMENTA 0.00 0.00
7160109 SEKVENCIJALNA DNK FRAGMENTACIJA 0.00 0.00
7160110 CRF TEST KATETERIZ. PETROZNIH SINUSA CLAMPA MINIMALNOG METODA HIPERGLIK. CLAMPA 0.00 0.00
7160111 TRANSPLANTACIJA KUL. HUM. OSTRVACA ENDOKRINOG PANKREASA POSLIJE TRANSPLANTACIJE PANKREASA 0.00 0.00
7160112 KRIOPREZERVACIJA KULTURE HUM. OSTRVACA ENDOKRINOG PANKREASA 0.00 0.00
7160113 FORMIRANJE BANKE KRIOPREZERVIRANIH HUM. OSTRVACA ENDOKRINOG PANKREASA 0.00 0.00
7160114 KATEHOLAMINI U URINU 0.00 0.00
7160115 ODREĐIVANJE KATJONSKOG EOZINOFILNOG PROTEINA 0.00 0.00
7170000 LIMFOGRAFIJA 0.00 0.00
7170001 SPINALNA ANGIOGRAFIJA 0.00 0.00
7170002 PTCP (PERKUTANA TRANSHEPATIČNA HOLANGIO PANKREATOGRAFIJA 0.00 0.00
7170003 EMBOLIZACIJA ARTERIO-VENSKIH ANEURIZMI 0.00 0.00
7170004 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7180002 POLIGRAFIJA (POLIGRAFSKA ANALIZA) 0.00 0.00
7180003 ODREĐIVANJE BIOLOŠKIH MARKERA DEPRESIJE 0.00 0.00
7180004 ODREĐIVANJE BIOLOŠKIH MARKERA ZA SCHISOFRENIJE 0.00 0.00
7180005 ODREĐIVANJE NIVOA NEUROLEPTIKA U KRVI 0.00 0.00
7180006 ODREĐIVANJE NIVOA ANTIDEPRESIVA U KRVI 0.00 0.00
7180007 CJELODNEVNI EEG ANALYSING KOD BOLESTI SPAVANJA 0.00 0.00
7180008 ODREĐIVANJE NIVOA PSIHOSTABILIZATORA 0.00 0.00
7180009 ODREĐIVANJE NIVOA ANTIEPILEPTIKA 0.00 0.00
7180011 KVALITATIVNO ISPITIVANJE DLAKE (KOSE) NA PRISUSTVO DROGA 0.00 0.00
7180012 GENETSKA I HROMOSOMSKA ISPITIVANJA I DIJAGNOSTIKA PERVAZIVNIH RAZVOJNIH POREMEĆAJA 0.00 0.00
7180013 NEUROFIZIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA SPECIFIČNIH RAZVOJNIH POREMEĆAJA GOVORA I JEZIKA 0.00 0.00
7180014 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7190001 HIV WESTERN BLOT 0.00 0.00
7190002 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7200006 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7200019 PREOPERATIVNA PRIPREMA ZA OPERATIVNO LIJEČENJE FARMAKOREZISTENTNIH FOKALNIH EPILEPSIJA 0.00 1.00
7200019 PREOPERATIVNA PRIPREMA ZA OPERATIVNO LIJEČENJE FARMAKOREZISTENTNIH FOKALNIH EPILEPSIJA 0.00 0.00
7200019 PREOPERATIVNA PRIPREMA ZA HIRURŠKO LIJEČENJE FARMAKOREZISTENTNIH EPILEPSIJA 0.00 1.00
7200019 PREOPERATIVNA PRIPREMA ZA HIRURŠKO LIJEČENJE FARMAKOREZISTENTNIH EPILEPSIJA 0.00 0.00
7210003 TIPS (TRANSJUGULARNI-INTRAHEPATIČNI PORTO- SISTEMSKI SHUNT) 0.00 1.00
7210003 TIPS (TRANSJUGULARNI-INTRAHEPATIČNI PORTO- SISTEMSKI SHUNT) 0.00 0.00
7210003 TRANSJUGULARNI-INTRAHEPATIČKI PORTNO- SISTEMSKI SHUNT) 0.00 1.00
7210003 TRANSJUGULARNI-INTRAHEPATIČKI PORTNO- SISTEMSKI SHUNT) 0.00 0.00
7210005 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7220000 EXTRAANATOMSKA REKONSTRUKCIJA AXILO-FEMORALNI BY-PASS 0.00 0.00
7220002 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7220015 PTA (PERKUTANA TRANSLUMINARNA ANGIOPLASTIKA) SVE OSIM ILIAČNIH ARTERIJA I ARTERIJA DONJIH EKSTERMITETA 0.00 1.00
7220015 PTA (PERKUTANA TRANSLUMINARNA ANGIOPLASTIKA) SVE OSIM ILIAČNIH ARTERIJA I ARTERIJA DONJIH EKSTERMITETA 0.00 0.00
7220015 PTA (PERKUTANA TRANSLUMINARNA ANGIOPLASTIKA), I STENTOVANJE KAROTIDNIH I PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA 0.00 1.00
7220015 PTA (PERKUTANA TRANSLUMINARNA ANGIOPLASTIKA), I STENTOVANJE KAROTIDNIH I PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA 0.00 0.00
7220016 REKONSTRUKCIJA NA GRUDNOJ AORTI 0.00 0.00
7220017 ZAHVATI NA DISTALNOJ TREĆINI (CERVIKALNI DIO) NA ARTERIJI CAROTIS INTERNI 0.00 0.00
7220018 REKONSTRUKCIJA NA VELIKIM VENAMA GRUDNOG KOŠA (POTREBE ZA EKSTRAKORPORALNOM CIRKULACIJOM) 0.00 0.00
7220019 INFEKCIJE GRAFTA AORTOBIFEMORALNOG, ILIJAKOFEMORALNOG I FEMOROPOPLITEALNOG 0.00 0.00
7220020 REKONSTRUKTIVNE INTERVENCIJE NA ARTERIJI VERTEBRALIS 0.00 0.00
7220021 SVE DISEKCIJE AORTE GRUDNE I ABDOMINALNE 0.00 0.00
7220022 TRANSPLANTACIJA BUBREGA SA KADAVERA 0.00 0.00
7220023 SVE ENDOVASKULARNE PROCEDURE NA AORTI 0.00 0.00
7220024 EXTRAANATOMSKA REKONSTRUKCIJA TRANS-OBTURATORNI BY-PASS 0.00 0.00
7220025 EXTRAANATOMSKA REKONSTRUKCIJA AXILO-BIFEMORALNI BY-PASS 0.00 0.00
7220026 REKONSTRUKTIVNE INTERVENCIJE NA ARTERIJAMA LUKA AORTE I SILAZNOG DIJELA AORTE (BY-PASS INTERPOZICIJA GRAFTA, AUTOVENSKI ILI ALOPLASTIČNI I SVE INTERVENCIJE GDJE JE POTREBNA EKSTRAKORP. INTERVE 0.00 0.00
7220027 HIRURGIJA PORTNE HIPERTENZIJE 0.00 0.00
7230000 UROĐENE SRČANE MANE 0.00 0.00
7230001 OPEKOTINE SA 30% TJELESNE POVRŠINE 0.00 0.00
7230002 OPERACIJE EKSTROFIJE BEŠIKE 0.00 0.00
7230003 OPERACIJE EPISPADIJA 0.00 0.00
7230004 OPERACIJE ATREZIJE ŽUČNIH VODOVA 0.00 0.00
7230005 INTERSEKS 0.00 0.00
7230006 OPERACIJA ZAMJENE JEDNJAKA 0.00 0.00
7230007 OPERACIJA UROĐENOG IŠČAŠENJA KUKOVA 0.00 0.00
7230008 JEDNOSTAVNE KARDIOHIRURŠKE OPERACIJE 0.00 0.00
7230009 KOREKTIVNE OSTEOTOMIJE KOSTIJU 0.00 0.00
7230010 SPOLJAŠNJA FIKSACIJA FRAKTURE DIAFIZE FEMURA (OTVORENI PRELOMI, KOMINUTIVNI PRELOM) 0.00 0.00
7230011 OPERATIVNO LIJEČENJE RPK-SALTER 0.00 0.00
7230012 OPERATIVNO LIJEČENJE KOŠTANIH CISTA METODOM OSTEOINDUKCIJE 0.00 0.00
7230013 OPERACIJE TUMORA I CISTA PLUĆA 0.00 0.00
7230015 HERMOPHARODITISMUS 0.00 0.00
7230016 MIKROHIRURŠKE OPERACIJE-KONGENITALNA ŠAKA 0.00 0.00
7230017 MIKROHIRURŠKE OPERACIJE-LAPAROSKOPSKA 0.00 0.00
7230018 MIKROHIRURŠKE OPERACIJE-REKONSTRUKCIJA 0.00 0.00
7230019 MIKROHIRURŠKE OPERACIJE-KRIKOFARINGEALNA 0.00 0.00
7230020 OPERATIVNO ZBRINJAVANJE DEFORMITETA GRUDNOG KOŠA - PECTUS EXCAVATUM ET 0.00 0.00
7230021 PLASTIČNA I REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA-NEPCE- 0.00 0.00
7230022 ENDOKRINOLOGIJA-GENETSKE ANALIZE 0.00 0.00
7230026 OPERACIJE-UROĐENE ATREZIJE JEDNJAKA, 0.00 0.00
7230029 OPERACIJE-HIATUS HERNIA 0.00 0.00
7230030 OPERACIJE-ANOTIA 0.00 0.00
7230032 LAPAROSKPIJA (OPERATIVNA I DIJAGNOSTIČKA) 0.00 0.00
7230033 ENDOSKOPSKA PROCEDURA NAJRANIJEG UZRASTA 0.00 0.00
7230037 DESTRACIJSKA OSTEOGENEZA KOD DJECE (ILIZAROV) KOD UROĐENIH ILI STEČENIH SKRAĆENJA EKSTREMITETA 0.00 0.00
7230038 OPERACIJA KOD UROĐENOG NEDOSTATKA JEDNE ILI VIŠE KOSTI 0.00 0.00
7230040 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7240000 RIJETKA PLUĆNA OBOLJENJA NEPOZNATE ETIOLOGIJE 0.00 0.00
7240001 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7250000 INTRAARTERIJALNA APLIKACIJA CITOSTATIKA 0.00 0.00
7250003 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7250016 RADIOFREKVENTNA ABLACIJA METASTAZA U JETRI 0.00 0.00
7250017 VISOKODOZNA HENIOTERAPIJA SA TRANSPLANTACIJOM MATIČNIH ĆELIJA 0.00 0.00
7250018 HIPC- CITOREDUKTIVNA HIRURGIJA I HIPERTERMIJSKA INTRAOPERATIVNA INTRAPERITONEALNA HEMIOTERAPIJA 0.00 0.00
7250019 ZRAČENJE MELANOMA OKA 0.00 0.00
7250020 GAMA KNIFE 0.00 0.00
7250021 PET (POZITRONSKA EMISIONA TOMOGRAFIJA) SCAN I PET-CT 0.00 0.00
7250022 KRIOPREZERVACIJA SPERME PRIJE ZAPOČINJANJA HT ZA KARCINOME TESTISA 0.00 0.00
7250023 KONTRASNI UZV ZA DIFERENCIJACIJU FOKALNIH PROMJENA U JETRI 0.00 0.00
7250024 ENDOSKOPSKI (TRANSRECTALNI) ULTRAZVUK TUMORA REKTUMA RADI STAGINGA I PREOPERATIVNE RADIOTERAPIJE 0.00 0.00
7250025 ELASTOGRAFIJA DOJKI 0.00 0.00
7250026 STEREOTAKSIJSKA BIOPSIJA NEPALPABILNIH PROMJENA U DOJKAMA 0.00 0.00
7250027 GENETSKA TESTIRANJA I TESTIRANJA GENSKIH MUTACIJA (RADI DONOŠENJA ODLUKE O PRIMJENI BIOLOŠKE TERAPIJE) 0.00 0.00
7270000 GENETSKA ANALIZA UZORAKA ĆELIJA I TKIVA 0.00 0.00
7270001 PRIMJENA MOLEKULARNIH DIJAGNOSTIČKIH METODA, PRIMJENA SOUTHERN BLOT HIBRIDIZACIJE, POLYMERASE CHAIN REACTION 0.00 0.00
7270002 PRIMJENA FLOW CITOMETRIJE ANALIZA SUSPENZIJE ĆELIJA 0.00 0.00
7270003 PRIMJENA FISH (FLUORESCENCE IN-SITU HYBRIDIZATION) METODE DETEKCIJE AMPLIFIKACIJE GENA 0.00 0.00
7270004 ODREĐIVANJE BROJA GENSKIH KOPIJA (GENSKA AMPLIFIKACIJA) NAVEDENOM TEHNIKOM 0.00 0.00
7270005 PRIMJENA PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION) METODE U DIJAGNOSTICI TUMORA, PRECIZNA GENETSKA TIOPIZACIJA TUMORA NAVEDENOM METODOM 0.00 0.00
7270006 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7280000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7280001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7280002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7280003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7280004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7290000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7290001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7290002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7290003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7290004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7300000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7300001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7300002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7300003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7300004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7310000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7310001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7310002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7310003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7310004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7320000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7320001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7320002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7320003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7320004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7330000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7330001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7330002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7330003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7330004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7340000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7340001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7340002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7340003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7340004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7350000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7350001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7350002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7350003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7350004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7360000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7360001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7360002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7360003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7360004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7370000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7370001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7370002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7370003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7370004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7380000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7380001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7380002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7380003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7380004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7390000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7390001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7390002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7390003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7390004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7400000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7400001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7400002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7400003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7400004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7410000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7410001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7410002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7410003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7410004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7420000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7420001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7420002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7420003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7420004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7430000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7430001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7430002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7430003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7430004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7440000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7440001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7440002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7440003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7440004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7450000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7450001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7450002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7450003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7450004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7460000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7460001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7460002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7460003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7460004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7470000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7470001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7470002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7470003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7470004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7480000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7480001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7480002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7480003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7480004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7490000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7490001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7490002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7490003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7490004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7500000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7500001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7500002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7500003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7500004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7510000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7510001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7510002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7510003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7510004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7520000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7520001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7520002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7520003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7520004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7530000 BOD U OPŠTOJ NJEZI 0.00 0.00
7530001 BOD U POLUINTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7530002 BOD U INTENZIVNOJ NJEZI 0.00 0.00
7530003 DNEVNA BOLNICA 0.00 0.00
7530004 TROŠKOVI SMJEŠTAJA PRATIOCA 0.00 0.00
7540000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7540001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7540002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7540003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7550000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7550001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7550002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7550003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7560000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7560001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7560002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7560003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7570000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7570001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7570002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7570003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7580000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7580001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7580002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7580003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7590000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7590001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7590002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7590003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7600000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7600001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7600002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7600003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7610000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7610001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7610002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7610003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7620000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7620001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7620002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7620003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7630000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7630001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7630002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7630003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7640000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7640001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7640002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7640003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7650000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7650001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7650002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7650003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7660000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7660001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7660002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7660003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7670000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7670001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7670002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7670003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7680000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7680001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7680002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7680003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7690000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7690001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7690002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7690003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7700000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7700001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7700002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7700003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7710000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7710001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7710002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7710003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7720000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7720001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7720002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7720003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7730000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7730001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7730002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7730003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7740000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7740001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7740002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7740003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7750000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7750001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7750002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7750003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7760000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7760001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7760002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7760003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7770000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7770001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7770002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7770003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7780000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7780001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7780002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7780003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7790000 TROŠKOVI ANTESTEZIJE 0.00 0.00
7790001 TROŠKOVI UGRAĐENOG MATERIJALA 0.00 0.00
7790002 KRV I KRVNI DERIVATI 0.00 0.00
7790003 CITOSTATICI 0.00 0.00
7800000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7800001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7810000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7810001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7820000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7820001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7825000 Dijagnostičke procedure i lijekovi iznad cijene BOD u opštoj 0.00 0.00
7830000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7830001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7835000 Dijagnostičke procedure i lijekovi iznad cijene BOD u opštoj 0.00 0.00
7840000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7840001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7845000 Dijagnostičke procedure i lijekovi iznad cijene BOD u opštoj 0.00 0.00
7850000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7850001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7855000 Dijagnostičke procedure i lijekovi iznad cijene BOD u opštoj 0.00 0.00
7860000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7860001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7865000 Dijagnostičke procedure i lijekovi iznad cijene BOD u opštoj 0.00 0.00
7870000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7870001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7875000 Dijagnostičke procedure i lijekovi iznad cijene BOD u opštoj 0.00 0.00
7880000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7880001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7890000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7890001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7895000 Dijagnostičke procedure i lijekovi iznad cijene BOD u opštoj 0.00 0.00
7900000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7900001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7905000 Dijagnostičke procedure i lijekovi iznad cijene BOD u opštoj 0.00 0.00
7910000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7910001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7915000 Dijagnostičke procedure i lijekovi iznad cijene BOD u opštoj 0.00 0.00
7920000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7920001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7925000 Dijagnostičke procedure i lijekovi iznad cijene BOD u opštoj 0.00 0.00
7930000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7930001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7935000 Dijagnostičke procedure i lijekovi iznad cijene BOD u opštoj 0.00 0.00
7940000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7940001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7945000 Dijagnostičke procedure i lijekovi iznad cijene BOD u opštoj 0.00 0.00
7950000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7950001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7955000 Dijagnostičke procedure i lijekovi iznad cijene BOD u opštoj 0.00 0.00
7960000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7960001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7970000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7970001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7980000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7980001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7981000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7981001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7982000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7982001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7983000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7983001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7984000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7984001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7985000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7985001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7986000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7986001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7987000 KONTROLNI PREGLED KOD PROF.DR.SCI.MED. 0.00 0.00
7987001 KONTROLNI PREGLED KOD DR.MED.SPECIJAL. 0.00 0.00
7988000 Dijagnostičke procedure i lijekovi iznad cijene BOD u opštoj 0.00 0.00
7989000 Dijagnostičke procedure i lijekovi iznad cijene BOD u opštoj 0.00 0.00
7990000 Dijagnostičke procedure i lijekovi iznad cijene BOD u opštoj 0.00 0.00
7991000 Dijagnostičke procedure i lijekovi iznad cijene BOD u opštoj 0.00 0.00
7992000 Dijagnostičke procedure i lijekovi iznad cijene BOD u opštoj 0.00 0.00
7993000 Dijagnostičke procedure i lijekovi iznad cijene BOD u opštoj 0.00 0.00
7994000 Dijagnostičke procedure i lijekovi iznad cijene BOD u opštoj 0.00 0.00
7995000 IMUNOSCINTIGRAFIJA 0.00 0.00
7995001 SCINTIGRAFIJA OBILJEŽENIM LEUKOCITIMA 0.00 0.00
7995002 SCINTIGRAFIJA SA INDIJUMOM 111 I GAGLIJUMOM 67 0.00 0.00
7995003 RECEPTORSKA SCINTIGRAFIJA IZUZEV SC. SOMATOSTATINSKIM RECEPTORIMA 0.00 0.00
7995004 SCINTIGRAFIJA KORE NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE 0.00 0.00
7995005 PET/CT 0.00 0.00
7995006 TERAPIJSKA PRIMJENA J-131 META-JODO BENZIL GVANIDINA 0.00 0.00
7995007 RADIOIMUNOTERAPIJA 0.00 0.00
7995008 INTRAKAVITARNA TERAPIJA RADIOIZOTOPIMA 0.00 0.00
7995009 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7996000 KONGENITALNE ANOMALIJE LICA I VILICE 0.00 0.00
7996001 VASKULARNE MALFORMACIJE 0.00 0.00
7996002 MIKROHIRURŠKI TRANSFERI TKIVA 0.00 0.00
7996003 ZAHTJEVNI TUMORI KOJI TREBAJU SPECIFIČNE USLOVE 0.00 0.00
7996004 ENDOSKOPSKA HIRURGIJA TMZ I PLJUVAČNIH ŽLIJEZDA 0.00 0.00
7996005 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7997000 EKSTRAKORPORALNA CIRKULACIJA 0.00 0.00
7997001 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
7998000 SEROLOŠKA I MOLEKULARNA TIPIZACIJA HLA AG KLASA I ABC 0.00 0.00
7998001 SEROLOŠKA I MOLEKULARNA TIPIZACIJA HLA AG KLASE II DR, DQ 0.00 0.00
7998002 SEROLOŠKA I MOLEKULARNA TIPIZACIJE HLA ANTITIJELA U SERUMU 0.00 0.00
7998003 UNAKRSNA REAKCIJA HLA (CROSS MATCH) 0.00 0.00
7998004 PRIKUPLJANJE, OBRADA I ČUVANJE CD34 ĆELIJA 0.00 0.00
7998005 POSTTRANSPLANTACIJSKO PRAĆENJE PACIJENATA 0.00 0.00
7998006 KRIOKONZERVISANE KOMPONENTE KRVI 0.00 0.00
7998007 TIP (TERAPIJSKA IZMJENA PLAZME NA SEPARATORU) 0.00 0.00
7998008 HIT (HEPARINOM INDUKOVANA ANTITJELA) 0.00 0.00
7998009 VJEŠTAČENJE OČINSTVA 0.00 0.00
7998010 DRUGA NENAVEDENA OBOLJENJA 0.00 0.00
9012001 Ampulirani lijekovi 0.00 0.00
9013001 Skladištenje i distribucija vakcina 0.00 0.00
9014001 Citostatici u sekundarnom nivou 0.00 0.00
9015001 Citostatici u tercijarnom nivou 0.00 0.00
9018001 Refundacije liječenja van RS 0.00 0.00
9019001 Refundacije lijekova van RS 0.00 0.00
9020001 Ostale usluge - prevoz posmrtnih ostataka u inostranstvu 0.00 0.00
9021001 Ugradbeni materijal u sek.nivou u zavodu za rehabilitaciju 0.00 0.00
9022001 Vakcine 0.00 0.00
9023001 Doza pune krvi 0.00 109.60
9023002 Zamrznuta svježa plazma 0.00 99.40
9023003 Deplazmatisana krv 0.00 103.50
9023004 Resuspendovani eritrociti 0.00 110.60
9023005 Oprani-isprani eritrociti 0.00 114.30
9023006 Plazma bogata trombocitima 0.00 103.50
9023007 Koncentrovani trombociti 0.00 182.50
9023008 O eritrociti u AB plazmi 0.00 96.20
9023009 Krioprecipitat 0.00 67.50
9026001 Proteze kuka 0.00 0.00
9026002 Proteze koljena 0.00 0.00
9800001 Dodatna sredstva za funkcionisanje doma zdravlja 0.00 0.00
9900001 Dodatna sredstva za funkcionisanje bolnice 0.00 0.00
1090370 Zdravstveno - vaspitni rad, rad sa malom grupom 0.00 10.00
1090371 Zdravstveno- vaspitni rad, rad sa velikom grupom 0.00 79.70
2240135 Izrada akrilatne krunice kod djece do 15 godina 0.00 55.80
3315030 Kompletna ekscizija ožiljnog tkiva posteriorne lamele kapaka i orbite, trans. vask. režnja iz temporalne ili frontalne regije, totalna rek. konjunktivalnog sakusa mukoznim graftovima 400.00 4000.00
3315031 Intraorbitalna injekcija Natrijum hijaluronat tkivnog filler-a 65.00 650.00
3315032 Intraorbitalna insercija hidrogel osmotskih ekspandera 325.00 3250.00
3315033 Repozicija orbitalnog implanta intraorbitalnom injekcijom Natrijum hijaluronat tkivnog filler-a 55.00 550.00
3315034 Repozicija orbitalnog implanta reformiranjem medijalnog ili lateralnog konjunktivalnog forniksa, fiksacijom silikonskog sunđera za periost odgovarajućeg orbitalnog ruba 280.00 2800.00
3315035 Subperiostealni implant poda orbite 295.00 2950.00
3315036 Blefaroplastika gornjeg kapka 325.00 3250.00
3315037 Blefaroplastika gornjeg kapka sa internom elevacijom obrve 345.00 3450.00
3315038 Resekcija donjeg kapka 195.00 1950.00
3315039 Resekcija gornjeg kapka 195.00 1950.00
3315040 Transkutano remodeliranje koštanog medijalnog zida orbite i rekonstrukcija pripoja medijalnog kantusa titanijumskom pločicom 245.00 2450.00
3315041 Remodeliranje kosti lateralnog orbitalnog ruba i repozicija lateralnog kantusa fiksacijom titanijumskom pločicom 245.00 2450.00
3315042 Frontalna suspenzija gornjeg kapka autogenom fascijom latom 385.00 3850.00
3315043 Frontalna suspenzija gornjeg kapka vještačkim materijalom (silikon PTFE) 370.00 3700.00
3315044 Ekscizija tumora + rekonstrukcija direktnom spajanjem ivica defekata prednje lamele kapka 230.00 2300.00
3315045 Ekscizija tumora + rekonstrukcija direktnim spajanjem ivica defekata prednje i zadnje lamele kapka 250.00 2500.00
3315046 Ekscizija tumora + rekonstrukcija tarzokonjunktivalnim režnjem i slobodnim kožnim graftom / miokutanim režnjem 375.00 3750.00
3315047 Ekscizija tumora + rekonstrukcija mukoznim graftom i miokutanim režnjem 385.00 3850.00
3315048 Ekscizija tumora + rekonstrukcija mio-kutanim režnjem 360.00 3600.00
3315049 Ekscizija tumora + rekonstrukcija slobodnim kožnim graftom 385.00 3850.00
3315050 Ekscizija tumora medijalnog kantusa sa infiltrovanim strukturama lakrimalnog drenažnog aparata + rekonstrukcija miokutanim režnjem 310.00 3100.00
3315051 Ekscizija tumora + totalna rekonstrukcija gornjeg kapka: miokutani režanj + tarzo-konjunktivalni / mukozni graft 430.00 4300.00
3315052 Ekscizija tumora + rotacioni režanj pune debljine donjeg kapka 370.00 3700.00
3315053 Ekscizija tumora + totalna rekonstrukcija donjeg kapka: SOOF lift + rotacioni režanj obraza + transplantat mukoznog grafta 450.00 4500.00
3315054 Osvježavanje rubova koloboma sa direktnim spajanjem ivica defekta 180.00 1800.00
3315055 Sondiranje NLK 45.00 450.00
3315056 Mono ili bikanalikularna intubacija NLK silikonskim stentom 95.00 950.00
3315057 Dakriocisto - rinostomija (DCR) + bikanalikularna intubacija silikonskim stentom 330.00 3300.00
3315058 Kanalikulo - DCR + bikanalikularna intubacija silikonskim stentom 350.00 3500.00
3315059 Kanalikulo - rinostomija + bikanalikularna intubacija silikonskim stentom 370.00 3700.00
3315060 Punktoplastika 310.00 3100.00
3315061 Rekanalizacija lakrimalnog kanalikula + mono - ili bikanalikularna intubacija silikonskim stentom 280.00 2800.00
3315062 Dakriocisto - rinostomija (DCR) + retrogradna kanalikulostomija + bikanalikularna intubacija silikonskim stentom 465.00 4650.00
7010036 KARDIOHIRURŠKA PLASTIKA MITRALNE VALVULE 0.00 0.00
7001001 TRANSPLANTACIJA SVIH ORGANA OSIM TRANSPLANTACIJE BUBREGA 0.00 0.00
7010037 KARDIOHIRURŠKA UGRADNJA 1 VALVULE SA PLASTIKOM MITRALNOG UŠĆA 0.00 0.00
7010038 PERKUTANA TRANS - KATETERSKA IMPLANTACIJA AORTNE VALVULE (TAVI) 0.00 0.00
7010039 PERKUTANA TRANS - KATETERSKA KOREKCIJA MITRALNE VALVULE 0.00 0.00
7010040 PERKUTANA TRANS - KATETERSKA IMPLANTACIJA PULMONALNE VALVULE (TPVI) 0.00 0.00
7010041 PERKUTANO TRANS - KATETERSKO ZATVARANJE VALVULARNOG CURENJA 0.00 0.00
7010042 PERKUTANO TRANS - KATETERSKO ZATVARANJE PERZISTENTNOG FORAMEN OVALE (PFO) 0.00 0.00
7010043 PERKUTANO TRANS - KATETERSKO ZATVARANJE ATRIJALNOG SEPTALNOG DEFEKTA 0.00 0.00
7010044 PERKUTANO TRANS - KATETERSKO ZATVARANJE LIJEVO - PRETKOMORSKE AURIKULE 0.00 0.00
7010045 PERKUTANI TRANS - KATETERSKI TRETMAN ANEURIZME AORTE 0.00 0.00
7010046 PERKUTANA TRANS - KATETERSKA RENALNA DENERVACIJA 0.00 0.00
7020042 OPERATIVNI TRETMAN PARKINSONOVE BOLESTI 0.00 0.00
7020043 SPINA BIFIDA 0.00 0.00
7030029 OPERACIJA SFENOIDALNOG SINUSA 0.00 0.00
7030030 OPERACIJE GLOMUS TUMORA SREDNJEG UVA 0.00 0.00
7030031 STENOZE CERVIKALNOG DIJELA TRAHEJE 0.00 0.00
7030032 STRANA TIJELA DONJIH DISAJNIH PUTEVA DJECE MLAĐE OD 24 MJESECA 0.00 0.00
7030033 KONGENITALNE MALFORMACIJE UVA I NOSA (atrezije spoljašnjeg slušnog kanala i hoana microtiae) 0.00 0.00
7030034 MEDIJALINIZACIJA GLASNICA DEFLUXOM ILI MASNIM TKIVOM 0.00 0.00
7050014 STENTOVI PANKREASNIH PUTEVA 0.00 0.00
7050014 STENTOVI PANKREASNIH PUTEVA 0.00 0.00
7060024 SPECIJALNI OPERATIVNI ZAHVATI NA JEDNJAKU 0.00 0.00
7070026 MOLEKULARNA DETEKCIJA TROMBOFILIJA PCR TEHNIKOM 0.00 0.00
7080028 HORMONSKE ANALIZE: PLAZMA - RENINSKA AKTIVNOST, ALDOSTERON, DIHIDROANDROSTENDION, SEROTONIN, HOMOGRANIN A, 5-HIA, GASTRIN 0.00 0.00
7080029 ENDOKRINOLOŠKI TESTOVI: CRF TEST, LH - RH TEST 0.00 0.00
7080030 OSMOLALNOST PLAZME I URINA, ANTIDIURETSKI HORMON 0.00 0.00
7080031 IMUNOLOŠKA TIPIZACIJA DIJABETESA TIP 1 (GAD ANTITIJELA) 0.00 0.00
7130001 HIRURGIJA I MEDICINSKA OČNA PROTETIKA ANOFTALMIČKE ORBITE 0.00 0.00
7130003 HIRURGIJA PERIORBITALNE REGIJE 0.00 0.00
7130004 HIRURGIJA SUZNIH PUTEVA - KOMPLEKSNA PATOLOGIJA 0.00 0.00
7130005 HIRURGIJA TUMORA I KONGENITALNIH MALFORMACIJA OKA I PERIORBITALNE REGIJE 0.00 0.00
7140035 PREDNJA SPINALNA FUZIJA 0.00 0.00
7140036 POSTEROLATERALNA SPINALNA FUZIJA 0.00 0.00
7140037 ODONTOIDNA FIKSACIJA VIJKOM 0.00 0.00
7140038 VERTEBROPLASTIKA 0.00 0.00
7140039 IMPLANTACIJA PROTETIČKE NAPRAVE RUKE 0.00 0.00
7140040 ZAMJENA GLAVE RADIJUSA U LAKTU 0.00 0.00
7140042 ARTROSKOPIJA RUČNOG ZGLOBA 0.00 0.00
7140043 ARTROPLASTIKA RUČNOG ZGLOBA I ZGLOBOVA ŠAKE 0.00 0.00
7140045 PROMJENA POVRŠINE KUKA (Resurfacing) 0.00 0.00
7140046 ARTROPLASTIKA SKOČNOG ZGLOBA 0.00 0.00
7160117 24 - SATNA PEHAMETRIJA U JEDNJAKU 0.00 0.00
7160119 DIJAGNOSTIKA PORFIRIJE 0.00 0.00
7160120 FENOTIPIZACIJA KOD KONGENITALNOG DEFEKTA ALFA 1 ANTITRIPSINA 0.00 0.00
7160121 INTERVENTNE ENDOSKOPSKE PROCEDURE (POLIPEKTOMIJA, STRANA TIJELA) 0.00 0.00
7160122 IMUNOFENOTIPIZACIJA KOŠTANE SRŽI 0.00 0.00
7160123 MOLEKULARNA CITOGENETIKA MALIGNIH BOLESTI KOD DJECE 0.00 0.00
7160124 ODREĐIVANJE ENZIMSKE AKTIVNOSTI TMPT (TIOPURIN METIL TRANSFERAZA ENZIM) 0.00 0.00
7160125 VANIL MANDELIČNA KISELINA 24 h 0.00 0.00
7160126 KVANTITATIVNO ODREĐIVANJE PRISUSTVA BCR/ABL FUZIONOG TRANSKRIPTA (REAL TIME ESSAY) 0.00 0.00
7160127 BIOPSIJA BUBREGA KOD DJECE 0.00 0.00
7160128 TERAPIJA ZAMJENE BUBREŽNE FUNKCIJE U DJEČIJEM UZRASTU 0.00 0.00
7160129 PRAĆENJE PACIJENATA NAKON OBAVLJENE TRANSPLANTACIJE BUBREGA 0.00 0.00
7160130 DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA KOMPLIKOVANIH OBLIKA GLOMERULONEFRITISA I RIJETKIH BOLESTI IZ DOMENA NEFROLOGIJE 0.00 0.00
7160131 ELEKTROMIONEUROGRAFIJA ZA DJECU 0.00 0.00
7160132 VIDEO ELEKTROENCEFALOGRAFIJA 0.00 0.00
7160133 EEG TELEMETRIJA - KONTINUIRANI VIDEO, EEG MONITORING 0.00 0.00
7160134 POLISOMNOGRAFIJA ZA DJECU 0.00 0.00
7160135 PRAĆENJE PACIJENTA SA FARMAKOREZISTENTNIM EPILEPSIJAMA 0.00 0.00
7160136 GENETSKO ISPITIVANJE NA MUKOVISCIDOZU 0.00 0.00
7180027 HABILITACIJA PERVAZIVNIH RAZVOJNIH POREMEĆAJA 0.00 0.00
7190015 BORRELIA BURGDORFERI WESTERN BLOT 0.00 0.00
7210018 LIGIRANJE VARIKOZITETA JEDNJAKA 0.00 0.00
7210019 ENTEROSKOPIJA DABL (DOUBLE) BALONOM 0.00 0.00
7220028 KLASIČNA DSA ANGIOGRAFIJA 0.00 0.00
7220029 HIBRIDNE OPERACIJE NA VELIKIM ARTERIJSKIM KRVNIM SUDOVIMA 0.00 0.00
7250028 HEMOEMBOLIZACIJA 0.00 0.00
7250029 KONSULTACIJE U SPECIJALIZOVANIM USTANOVAMA ZA RIJETKE TUMORE KOJI ZAHTJEVAJU SPECIFIČNE TRETMANE 0.00 0.00
7260001 VISOKOFREKVENTNA MEHANIČKA VENTILACIJA 0.00 0.00
7260002 EKSTRAKORPORALNA MEMBRANSKA OXIGENACIJA (ECMO) 0.00 0.00
7260003 TERAPIJA AZOT MONOKSIDOM 0.00 0.00
7260004 KONTINUIRANO PRAĆENJE INTERKRANIJALNOG PRITISKA 0.00 0.00
7999001 IMUNO BLOT NA BORRELIA BURGDORFERI 0.00 0.00
7999002 PCR DNK ZA HSV 1 0.00 0.00
7999003 PCR DNK ZA HSV 2 0.00 0.00
7999004 PCR DNK ZA EBV 0.00 0.00
7999005 PCR DNK ZA VZV 0.00 0.00
7999006 PCR DNK ZA HV 6,7,8 0.00 0.00
7999007 GENOTIPIZACIJA HBV-a 0.00 0.00
7999007 GENOTIPIZACIJA HBV-a I REZISTENCIJA NA ANTIVIRUSNU TERAPIJU 0.00 0.00
7999008 PCR DNK ZA PARVOVIRUS B 19 0.00 0.00
7999009 COBAS TAQMAN MTB TEST 0.00 0.00
3600059 Intraoperativno spasavanje krvi 0.00 672.20
2340021 Bakteriološki pregled brisa zubnog kanala 4.70 23.70
2340022 Bakteriološki pregled brisa jezika 2.30 11.50
2340023 Bakteriološki pregled brisa oka 4.70 23.70
2340024 Bakteriološki pregled brisa uha 4.70 23.70
2340025 Bakteriološki pregled brisa vulve 4.70 23.70
2340026 Bakteriološki pregled brisa perpucijuma 4.70 23.70
2340027 Bakteriološki pregled brisa uretre 4.70 23.70
2340028 Bakteriološki pregled brisa cerviksa (aerobno i anaerobno) 4.70 23.70
2340029 Bakteriološki pregled sperme (aerobno i anaerobno) 4.70 23.70
2340030 Bakteriološki pregled rektalnog brisa 4.70 23.70
2340031 Bakteriološki pregled brisa rane (aerobno i anaerobno) 4.70 23.70
2340032 Bakteriološki pregled brisa kože 4.70 23.70
2340033 Bakteriološki pregled brisa likvora (aerobno i anaerobno) 4.70 23.70
2340034 Bakteriološki pregled žuči (bilikultura) (aerobno i anaerobno) 2.90 14.50
2340035 Bakteriološki pregled duodenalnog soka i želudačnog sadržaja (aerobno i anaerobno) 2.90 14.50
2340036 Bakteriološki pregled pleuralnog punktata (aerobno i anaerobno) 4.70 23.70
2340037 Bakteriološki pregled brisa kanile (aerobno i anaerobno) 4.70 23.70
2340038 Bakteriološki pregled brisa tubusa (aerobno i anaerobno) 4.70 23.70
2340039 Bakteriološki pregled brisa apscesa (aerobno i anaerobno) 4.70 23.70
2340040 Bakteriološki pregled bronhoalveolarnog lavata (BAL) (aerobno i anaerobno) 4.70 23.70
2340041 Bakteriološki pregled eksudata (aerobno i anaerobno) 4.70 23.70
2340042 Bakteriološki pregled transudata (aerobno i anaerobno) 4.70 23.70
2340043 Bakteriološki pregled ascitesa (aerobno i anaerobno) 4.70 23.70
3320055 Protočna citometrija 20.30 101.20
3280014 Fetalni fibronektinski test 0.00 184.40
3280015 Amnioinfuzija 0.00 236.60
2295001 Ponovni pregled 2.50 20.00
2295002 Ambulantno uzimanje uzoraka krvi 3.70 14.90
2295003 Određivanje krvne grupe ABO 1.60 6.30
2295004 Određivanje krvne grupe ABO sistema u epruvetama 2.70 10.90
2295005 Određivanje krvne grupe ABO sistema na ID kartici 2.80 11.00
2295006 Određivanje prisustva Rh (D) antigena - serija 2.20 8.60
2295007 Određivanje prisustva Rh D antigena ID karticama - pojedinačno 2.80 11.00
2295008 Određivanje prisustva slabe varijante D antigena 6.50 25.90
2295009 Određivanje slabije varijante Rh D antigena ID karticama 2.80 11.00
2295010 Određivanje Rh fenotipa ID karticama 2.80 11.00
2295011 Određivanje antigena drugih KG sistema Kelli, Lewis, Duffy, Kidd i drugi na ID karticama - po antigenu 3.70 14.90
2295012 Ispitivanje prisustva antitijela - screening test na ID kartici 2.80 11.00
2295013 Identifikacija antitijela - ID kartice 16.00 63.80
2295014 Direktni Coombsov (AHG test na ID kartici) polispecifičan 2.80 11.00
2295015 Direktni Coombsov (anti - humani globulin test) monospecifičan 3.30 13.30
2295016 Direktni Coombsov (AHG) test monospecifičan na ID kartici 2.80 11.00
2295017 Indirektni Coombsov (AHG) test na ID kartici 2.20 8.60
2295018 Interreakcija major - test kompatibilnosti na ID kartici 2.80 11.00
2295019 Ambulanta transfuzija eritrocita 0.00 189.40
2295020 Krvna grupa 5.20 17.30
2295021 Utvrđivanje podgrupe ABO sistema 9.00 29.90
2295022 Utvrđivanje Rh antigena 3.50 11.50
2295023 Ispitivanje Rh antigena 5.30 17.70
2295024 Ispitivanje Rh fenotipa 28.80 96.10
2295025 Direktni Coombs (AHG) test 4.70 15.60
2295026 Indirektni Coombsov test 6.00 19.90
2295027 Otkrivanje i titar Rh i drugih imunih antitijela 14.70 49.00
2295028 Hladni aglutinini 4.30 14.30
2295029 Određivanje antigena drugih krvno grupnih sistema (Kel, Luis, MN, Ss) 15.00 50.00
2295030 Ispitivanje posttransfuzijske reakcije 0.00 266.50
2295031 Interreakcija 0.00 39.80
2295032 Testiranje prisustva HBsAg u krvi ELISA metodom 25.00 83.20
2295033 Testiranje prisustva antiHCV antitijela krvi ELISA metodom 28.60 95.40
2295034 Testiranje prisustva antiHIV 1/ HIV2 antitijela u krvi ELISA metodom 28.40 94.80
2295035 TPHA test 10.10 33.60
2295036 Terapijska venepunkcija 5.40 17.90
2295037 Screening antitijela 20.30 67.70
2295038 Identifikacija antitijela 48.70 162.20
2295039 Autokontrola 11.30 37.80
9027001 Citostatici - po ugovoru 0.00 0.00
9028001 Lijekovi za specifična oboljenja - po ugovoru 0.00 0.00
3317008 Laserski tretman oka 19.00 190.00
2240136 Prvi pregled doktora stomatologije 3.00 15.00
2240137 Kontrolni pregled doktora stomatologije 2.00 13.00
7110021 TRIPLE TEST 0.00 0.00
7140047 PRELOM VRATNE KIČME SA POVREDOM KIČMENE MOŽDINE 0.00 0.00
7160137 FETALNA EHOKARDIOGRAFIJA 0.00 0.00
3330425 RT PCR Chlamydia trachomatis 25.20 125.80
5222011 BOD-sekundarni nivo-rehabilitacija pulmoloških pacijenata 11.30 75.00